Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Ögon- och synprövning - 4 år

Det är viktigt är att synskärpeprövningen sker nära 4-årsdagen. Läs om HVOT- och LEA-tavla och när man ska remittera till ögonläkare eller ortoptist.

Syfte med undersökningen

Syftet med synprövning är att så tidigt som möjligt upptäcka barn som har nedsatt syn. Barn utvecklar sin syn upp till cirka 8 års ålder. För att denna synutveckling ska kunna ske på ett normalt sätt krävs att inget stör synen.

Många sjukdomar eller tillstånd som påverkar ögonen kan störa synutvecklingen, exempelvis skelning, nedhängande ögonlock, grå starr och glasögonbehov. Vid dessa tillstånd riskerar ögat att utveckla den typ av synnedsättning som beror på bristande träning eller användning av ögat, amblyopi, som blir bestående hela livet om den inte upptäcks i barnaåren. För att undvika amblyopi är det därför viktigt att upptäcka ögonsjukdomar så tidigt som möjligt så att de kan behandlas. Tidig behandling gör att barnet får möjlighet att utveckla sin syn innan det är för sent. På BVC måste således ögon och synutveckling kontinuerligt undersökas, bedömas och vid behov skall barn remitteras till ögonklinik utan dröjsmål.

Nedsatt syn behöver inte medföra att föräldrar och andra närstående uppfattar att barnet ser dåligt. En objektiv synprövning är därför viktig.

För närvarande erbjuds synprövning till alla barn på BVC i Sverige vid 4 års ålder och i vissa fall även vid 5 års ålder. Synprövning görs även tidigare på ögonmottagningar vid misstanke om skelning eller synnedsättning. Fortsatta regelbundna synprövningar är viktiga vid skolstart och under skolåldern eftersom många brytningsfel utvecklas under ögonens tillväxt.

Undersökningsteknik - synskärpeprövning

HVOT

Synprövning utförs vid 4 år och eventuellt vid 5 års ålder. Rekommenderad metod är HVOT-syntavla på 3 meters avstånd (1, 2). Om förälder eller annan närstående funderar på barnets syn eller skelning i andra åldrar bör undersökning erbjudas även då. HVOT kan användas ned mot 3 års ålder för barn som har lätt att medverka (3).

HVOT-tavlan har bokstäverna H, V, O och T placerade i rader. Bokstäverna har valts så att de inte påverkas av om barnet blandar samman höger-vänster, dvs bokstäverna de ser likadana ut om de är spegelvända, till skillnad från exempelvis F och P.

Utför synskärpeprövning nära 4-årsdagen

 • Viktigt är att synskärpeprövningen sker så snart som möjligt kring 4-årsdagen.
 • Rekommenderad ålder är 4 år ± 2 månader. Möjligheten att behandla en synnedsättning orsakad av brytningsfel eller skelning minskar med stigande ålder.
 • Undersökningen utförs av sjuksköterska på BVC.
 • Undersökningen bör utföras då barnet är piggt och känner trygghet i undersökningsmiljön.

Utrustning

 • Synskärpetavla HVOT, träningskort (enstaka stor bokstav), belysningsskåp och pektavla.
 • Belysningsskåpet ska inte vara placerat på samma vägg som ett fönster.
 • Barnet bör ha fönstret bakom sig eller möjligen vid sidan. Lampor får inte blända barnet.
 • Ocklusionsklisterlapp.

Förberedelse

 • Se till att miljön är så lugn att barnet inte störs. Endast anhöriga och undersökaren bör finnas i rummet.
 • Barnet får sitta i förälders knä eller på en egen stol med ett litet bord framför sig.
 • Avståndet från barnets ögon till synprövningstavlan ska vara 3 meter.
 • Tavlan ska sitta i barnets ögonhöjd.
 • Pektavlan placeras framför barnet eller i barnets knä. Lösa bokstäver kan användas som alternativ, om barnet föredrar att hålla upp dessa istället för att peka på tavlan.
 • Förklara för barnet hur synprövningen går till.
 • Peka först på några stora bokstäver utan att täcka för något öga. Undersökaren står vid synskärpetavlan och barnet har pektavlan framför sig. Förklara för barnet att det gäller att peka på samma bokstav på pektavlan, som den undersökaren pekar på.
 • Undersökaren ska förvissa sig om att barnet har förstått.
 • Täck sedan för vänster öga med tät lapp tillverkad av hudvänlig tape eller häfta. Var särskilt noga med att det inte blir någon glipa mellan tape och hud mot näsan. Använd inte förälders hand eller ”piratlapp” som förtäckning  eftersom det lätt blir en glipa som barnet kan kika genom. 

Genomförande

 • Det är en god regel att alltid börja med höger öga så att man ständigt har samma rutin för att undvika förväxling.
 • Börja prövningen med någon stor bokstav för att se att barnet har förstått.
 • Fortsätt snabbt nedåt i mitten av tavlan.
 • När man tror att man kommit till den rad som barnet nätt och jämt ser börjar man pröva flera bokstäver i rad.
 • För att en rad ska vara godkänd bör minst 4 bokstäver i mitten av raden klaras.
 • Tala inte om för barnet om det visat fel, utan uppmuntra det att fortsätta.
 • Se upp för huvudvridningar och var observant på om barnet trixar och försöker kika förbi förtäckningen.
 • Tänk på att det går att se med det förtäckta ögat genom minsta lilla springa.
 • Om undersökningen inte går att genomföra på grund av bristande medverkan eller vid tveksamt resultat av annan anledning än trolig synnedsättning, omprövas synskärpan på BVC efter cirka en månad.
 • Vid omprövning bör man börja med sämsta ögat och vid tidpunkt då barnet är utvilat. 

LEA-tavla

LEA-tavlan används i vissa delar i Sverige. LEA-tavlan har fyra symboler placerade i rader. Barnen får berätta vad de ser för symbol eller peka på medföljande pektavla. Testavståndet är tre meter.

Förberedelse och genomförande av LEA

 • Se HVOT test ovan.

 

Remiss till ögonläkare eller ortoptist - riktlinjer

Enligt Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014 är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att säga när barn ska remitteras för vidare undersökning, och kriterierna för remiss varierar i landet. I en del landsting remitteras barn om mätningen ger ett resultat sämre än 0,8 på något öga vid två testningar, medan andra har en gräns på 0,65. De flesta landsting som har en gräns på 0,65 vid fyra års ålder rekommenderar synprövning vid 5 år, se regionalisering för respektive landsting. Innan remiss skrivs till ögonklinik bör barnet kallas åter till BVC för ytterligare en synkontroll, då barn ofta kan prestera bättre då de fått öva synprövning en gång.

 • Om föräldrarna tycker att barnet verkar ha synproblem skrivs remiss till ögonläkare även om synskärpan är tillräcklig enligt kriterier för åldern
 • Vid misstanke på skelning, även om man inte ser någon skelning vid undersökningen och även om synskärpan är god, remittera
 • Stor skillnad i synskärpan mellan ögonen kan inte förklaras med bristande mognad utan orsakas sannolikt av behandlingskrävande synfel och behöver utredas vidare

Barn som inte medverkar

 • I de fall barnet inte tycks förstå undersökningen och inte klarar av att medverka föreslås förnyad undersökning. I vissa fall när barnet inte vill medverka får man försöka lirka sig fram vid nytt besök. Om man inte lyckas genomföra en synprövning på BVC efter några försök, skall barnet remitteras till ögonklinik. Det är viktigt att det inte går för lång tid, eftersom möjligheterna att påverka barnets syn minskar desto äldre barnet blir.
 • Barnets ovilja kan bero på att hen inte har förmåga att förstå instruktionerna eller faktiskt ser dåligt. BVC får aldrig släppa ett sådant barn med anteckningen "Vill ej" i BHV-journalen utan måste försöka ta reda på orsaken. Förutom att remittera till ögonläkare eller ortoptist rekommenderas utvidgad undersökning med till exempel hembesök kontakt med förskola och läkarbesök.
 • Barn med utvecklingsavvikelser kan ha svårt att förstå eller följa instruktionerna. Eftersom många av dessa barn även har synnedsättning är det viktigt att man inte väntar tills de eventuellt klarar synprövning med HVOT utan remitterar till ögonläkare eller ortoptist för undersökning med andra metoder.

Skelning (Strabism)

Barn som skelar behöver också upptäckas för att synutvecklingen inte ska hämmas. Vid varje tillfälle när föräldrar tar upp frågor eller oroar sig för barns ögon/syn bör undersökning om skelning utföras.

Det är viktigt att upptäcka skelning tidigt

Skelning ger från början dubbelseende, vilket resulterar i att det skelande ögats bild hämmas i hjärnans syncentrum. Detta hindrar synutvecklingen och ger nedsatt syn (amblyopi).

Remittera vid minsta misstanke på skelning

Vid misstanke på skelning, även om man inte ser någon skelning vid undersökningen och även om synskärpan är god, remittera.
Här kan man läsa mer om Skelning.

 

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan