Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Ögon- och synprövning - 4 år

Det är viktigt att prövning av synskärpan sker nära 4-årsdagen. Läs om HVOT- och LEA-tavla och när man ska remittera till ögonläkare eller ortoptist.

Syfte med undersökningen

Syftet med synprövning är att så tidigt som möjligt upptäcka barn som har nedsatt syn. Barn utvecklar sin syn upp till cirka 8 års ålder. För att denna synutveckling ska kunna ske på ett normalt sätt krävs att inget stör synen.

Många sjukdomar eller tillstånd som påverkar ögonen kan störa synutvecklingen, exempelvis refraktionsfel (glasögonbehov), skelning, nedhängande ögonlock och grå starr. Vid dessa tillstånd riskerar ögat att utveckla den typ av synnedsättning som beror på bristande träning eller användning av ögat, amblyopi, som blir bestående hela livet om den inte upptäcks i barnaåren. För att undvika amblyopi är det därför viktigt att upptäcka ögonsjukdomar så tidigt som möjligt så att de kan behandlas. Tidig behandling gör att barnet får möjlighet att utveckla sin syn innan det är för sent. På BVC måste således ögon och synutveckling kontinuerligt undersökas, bedömas och vid behov ska barn remitteras till ögonklinik utan dröjsmål.

Läs mer om epidemiologi, etiologi, riskfaktorer och symtom vid synnedsättning hos barn i nationella kunskapsstödet för synprövning hos barn.

Riskfaktorer för synnedsättning hos barn:

 • ärftlighet för ögonsjukdom
 • hjärnskada
 • prematuritet
 • förlossningsskada
 • skadlig intrauterin påverkan; exemeplvis av droger, läkemedel, infektion
 • trauma
 • syndrom.

Symtom

Nedsatt syn behöver inte medföra att föräldrar och andra närstående uppfattar att barnet ser dåligt. En objektiv synprövning är därför viktig.

Symtom på nedsatt syn kan vara:

 • kisande
 • titta-nära-beteende
 • avvikande blickkontakt
 • nedsatt mörkerseende
 • bländningsbesvär
 • synfältspåverkan.

Synprövning erbjuds till alla barn på BVC i Sverige vid 4 års ålder. Synprövning bör även i vissa fall erbjudas vid 5 års ålder, i enlighet med riktlinjer nedan.
Synprövning görs även tidigare på ögonmottagningar vid misstanke om skelning eller synnedsättning. I skolan erbjuds synprövning hos barn under första skolåret vid 6-7 års ålder och ibland även senare.

Undersökningsteknik - synskärpeprövning

HVOT

Synprövning utförs vid 4 år och i vissa fall vid 5 års ålder, i enlighet med riktlinjer nedan.

Barnet bör screenas inom hälsobesöket vid 4 år oavsett om barnet går på ögonklinik eller inte. Om barnet har glasögon utförs synundersökningen med glasögonen på.

Rekommenderad metod är HVOT-syntavla på 3 meters avstånd. Om förälder eller annan närstående funderar på barnets syn eller skelning i andra åldrar bör undersökning erbjudas även då. HVOT kan användas ned mot 3 års ålder för barn som har lätt att medverka.

HVOT-tavlan har bokstäverna H, V, O och T placerade i rader. Bokstäverna har valts så att de inte påverkas av om barnet blandar samman höger-vänster, det vill säga bokstäverna ser likadana ut om de är spegelvända, till skillnad från exempelvis F och P.

Utför synskärpeprövning nära 4-årsdagen:

 • Viktigt är att synprövningen sker så snart som möjligt kring 4-årsdagen.
 • Rekommenderad ålder är 4 år ± 2 månader. Möjligheten att behandla en synnedsättning med gott resultat minskar med stigande ålder.
 • Undersökningen utförs av sjuksköterska på BVC.
 • Undersökningen bör utföras då barnet är piggt och känner trygghet i undersökningsmiljön. Det kan vara en fördel att göra synundersökningen tidigt i besöket.

Att tänka på vid undersökningen:

 • Syntavla HVOT, belysningsskåp och pektavla.
 • Belysningsskåpet ska inte vara placerat på samma vägg som ett fönster.
 • Barnet bör ha fönstret bakom sig eller möjligen vid sidan. Lampor får inte blända barnet.
 • Använd ocklusionsklisterlapp.

Förberedelser:

 • Se till att miljön är så lugn att barnet inte störs. Endast vårdnadshavare och undersökaren bör finnas i rummet.
 • Barnet får sitta i förälders knä eller på en egen stol med ett litet bord framför sig.
 • Avståndet från barnets ögon till syntavlan ska vara 3 meter.
 • Tavlan ska sitta i barnets ögonhöjd.
 • Pektavlan placeras framför barnet eller i barnets knä.
 • Förklara för barnet hur synprövningen går till.
 • Peka först på några stora bokstäver utan att täcka för något öga. Undersökaren står vid syntavlan och barnet har pektavlan framför sig. Förklara för barnet att det gäller att peka på samma bokstav på pektavlan som undersökaren pekar på.
 • Undersökaren ska förvissa sig om att barnet har förstått.
 • Täck sedan för vänster öga med tät lapp tillverkad av hudvänlig tape eller häfta. Var särskilt noga med att det inte blir någon glipa mellan tape och hud mot näsan

Genomförande

 • Det är en god regel att alltid börja med höger öga så att man ständigt har samma rutin för att undvika förväxling.
 • Börja prövningen med någon stor bokstav för att se att barnet har förstått.
 • Fortsätt snabbt nedåt i mitten av tavlan.
 • När man tror att man kommit till den rad som barnet nätt och jämnt ser börjar man pröva flera bokstäver i rad. 
 • Cirka 60 procent av bokstäverna på en rad ska vara rätt för godkänt resultat. Många barn orkar inte koncentrera sig så länge att man kan pröva alla bokstäver på en rad. Då accepteras att barnet klarar cirka 60 procent av de bokstäver man visar på en rad. Exemeplvis 4 rätt av 6 bokstäver man pekat på eller 5 rätt av 8 bokstäver. Välj bokstäver mitt på raden. Bokstäverna längst åt sidan på raden är lättare att se och man bör därför peka på bokstäver mitt på raden. Om barnet kan se bokstäverna i mitten på raden kan man förutsätta att det även kan se bokstäverna åt sidan.
 • För att synprövningen ska bli tillförlitlig kan den inte ta för lång tid.
 • Det är viktigt att försäkra sig om att barnet verkligen tittar på bokstaven på syntavlan innan det svarar.
 • Fortsätt synprövningen på varje öga så långt ner på tavlan barnet kan se.
 • Tala inte om för barnet om det visat fel utan uppmuntra det att fortsätta.
 • Var observant på huvudvridningar eller om barnet trixar och försöker kika förbi förtäckningen.
 • Tänk på att det går att se med det förtäckta ögat genom minsta lilla springa.
 • Om undersökningen inte går att genomföra på grund av bristande medverkan eller vid tveksamt resultat av annan anledning än trolig synnedsättning, omprövas synskärpan på BVC efter cirka en månad.
 • Vid omprövning bör man börja med sämsta ögat och vid en tidpunkt då barnet är utvilat.

Synprövning med LEA-tavla

LEA-tavlan används i vissa delar i Sverige. LEA-tavlan har fyra symboler placerade i rader. Barnen får berätta vad de ser för symbol eller peka på medföljande pektavla. Testavståndet är tre meter.  Bra rumsbelysning i samband med synprövningen är viktigt.

Förberedelse och genomförande av LEA

 • Se HVOT test ovan.

Observera vid användning av LEA-tavla

Många LEA-tavlor har en rad med synskärpa 0,63 istället för 0,65. I tabellen för remiss till ögonläkare vid olika synresultat blir åtgärden densamma för synskärpa 0,63 som 0,65.

 

Remiss till ögonläkare eller ortoptist

Synprövning 4 år

Synskärpa HVOT/LEA

Åtgärd

0,8 eller bättre på båda ögonen

Godkänt. Nästa test skall göras i förskoleklass.

0,65 på BÅDA ögonen eller 0,65 på ena ögat och 0,8 på andra ögat

Godkänt men testa om synen vid 5 års ålder.

0,65 på ena ögat och 1,0 på andra ögat

Testa om synen inom 1 månad. Om då fortsatt inte godkänt resultat: Skicka remiss till ögonmottagning.

Sämre än 0,65 på ena eller båda ögonen

Testa om synen inom 1 månad. Óm då fortsatt inte godkänt resultat: Skicka remiss till ögonmottagning

Observera: Orsaken till omtest inom en månad är för att försäkra sig om att barnet verkligen ser dåligt och inte bara var till exempel trött, okoncentrerat eller blygt.

 

Omtest för de barn som inte klarat synprövning vid 4-års ålder med godkänt resultat.

Synprövning 5år

Synskärpa HVOT/LEA

Åtgärd

0,8 eller bättre på båda ögonen

Godkänt. Nästa test ska göras i förskoleklass

Sämre än 0,8 på ena eller båda ögonen

Remiss till ögonmottagning

 

 

Överväg remiss till ögonklinik, även om barnet uppnår godkänd synskärpenivå, vid andra tecken på synproblem såsom:

 • Skelning
 • Nystagmus
 • Dubbelseende
 • Synfältspåverkan
 • Bländningsbesvär
 • Nedsatt mörkerseende

Remissen bör innehålla information om

 • riskfaktorer
 • ärftlighet
 • symtom
 • resultatet av synprövningen.

Barn som inte medverkar

I de fall barnet inte tycks förstå undersökningen och inte klarar av att medverka föreslås förnyad undersökning. Om man inte lyckas genomföra en synprövning på BVC efter 2 försök, ska barnet remitteras till ögonklinik. Det är viktigt att det inte går för lång tid, eftersom möjligheterna att påverka barnets syn minskar desto äldre barnet blir.

Barn med utvecklingsavvikelser kan ha svårt att förstå eller följa instruktionerna. Eftersom många av dessa barn även har synnedsättning är det viktigt att man inte väntar tills de eventuellt klarar synprövning med HVOT utan remitterar till ögonläkare eller ortoptist för undersökning med andra metoder.

Skelning (Strabism)

Barn som skelar behöver också upptäckas för att synutvecklingen inte ska hämmas. Vid varje tillfälle när föräldrar tar upp frågor eller oroar sig för barns ögon/syn bör undersökning om skelning utföras. Det är viktigt att skelning upptäcks så tidigt som möjligt och att barnet direkt remitteras till ögonklinik.

Även om synskärpan är normal ska barnet remitteras till ögonklinik vid skelning.

Här kan man läsa mer om skelning och hur man undersöker barn med misstänkt  skelning

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan