Om barns tillväxt - översikt

Därför mäter och väger BVC barn

Ett barns individuella tillväxt är ett känsligt mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. WHO har slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva.

Tillväxten påverkas av olika saker

Som med nästan alla viktiga aspekter av mänskligt liv är både arv och miljö avgörande för barns tillväxt. Tillväxten påverkas av samverkan mellan ärftliga och näringsmässiga faktorer, känslomässiga samt sociala livsvillkor. Det är därför av betydelse att det görs regelbundna mätningar av tillväxten inom barnhälsovården och elevhälsans medicinska insats. WHO har vidare slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva. På befolkningsnivå är tillväxten ett viktigt mått på hälsotillståndet i populationen och på samhällets utveckling.

Föräldrarna är vanligtvis intresserade av, och ibland bekymrade över, barnets tillväxt. Tillväxtkurvan blir ofta en bra utgångspunkt för diskussion kring barnets generella hälsotillstånd och för samtal om barnets näringsbehov och eventuella svårigheter med uppfödning och mat.

Sjuka och undernärda barn uppvisar ofta en otillfredsställande viktökning och senare även en påverkad längdtillväxt. Läs mer här. Psykiska eller sociala missförhållanden kan också orsaka en påverkad tillväxt, vanligast genom en initialt bristande viktökning och en senare påverkad längdtillväxt. Dessutom kan hormonella rubbningar ge en bristande längdtillväxt. 

Viktigt med regelbunden mätning

Det behövs en noggrann anamnes och undersökning av barnet för en samlad bedömning av barnets hälsotillstånd och tillväxt. Det är viktigt att bedöma barnet i förhållande till tidigare tillväxt och till föräldrarnas längd, samt att följa upp eventuella avvikelser i tillväxten. Enstaka mätningar ger en begränsad information om tillväxten och därmed ett sämre underlag för bedömning av barnets hälsa.

Tre skäl till att mäta barns tillväxt

Man mäter barns tillväxt för att:

  • bedöma barns hälsa – avvikande tillväxt kan vara tecken på sjukdom och/eller psykosocial stress
  • förebygga ohälsa och främja hälsa – till exempel kan ökande vikt och ISO-BMI ge förutsättningar för ändrade mat- och rörelsevanor
  • följa förändringar på befolkningsnivå.

Till toppen av sidan