Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 5 år

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 5 till 6 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

Samverkan med förskola och elevhälsa

Vid 5-årsbesöket sker vid behov uppföljning av utveckling, kommunikation och språk, initialt i det egna BHV-teamet. För de barn där barnhälsovården tidigare initierat insatser gällande utvecklingen följs dessa upp vid besöket. Kontakt med förskolan, efter föräldrarnas medgivande och/eller närvaro, är nödvändig för att kunna göra en så fullständig uppföljning som möjligt. Innehållet i uppföljningen är beroende av lokal överenskommelse och samverkan mellan barnhälsovård, förskola och elevhälsa.

När det finns fortsatt problematik eller om föräldrarna i nuläget är tveksamma är det av värde att initiera uppföljning av barnets utveckling. Denna uppföljning görs bäst inom förskolans och elevhälsans ram, då det är denna verksamhet som barnet ska möta framöver och som kan följa upp resultatet och behov av vidare stöd. Här är samverkan mellan barnhälsovård, förskola, elevhälsan och föräldrarna av avgörande betydelse för överföring av information och planering för barnets fortsatta behov av insatser och skolgång.

ålder 5-5,5 år
Moment Bedömning Utförande Avvikelse Åtgärd
Lyssnar och förstår berättelser utan bilder Språkutveckling, kognitiv förmåga, koncentration.  Anamnes
Kan vara
att lyssna på högläsning
eller inspelning. 
Kan inte koncentrera sig, sitter inte stilla mer än en kort stund, får inget sammanhang i berättelsen. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Berättar begripligt. Språkutveckling och kognitiv utveckling. Anamnes
Berätta till bild:
Vad händer på bilden?
Kan inte, inte heller anamnesiskt. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Leker med jämnåriga. Kommunikation och lek. Anamnes Leker bäst med yngre barn eller ensam. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.
Ritar människor med fem detaljer. Finmotorik,
formuppfattning, öga- handkoordination
kroppsuppfattning och självuppfattning.

Förutom kropp och  huvud
ska barnets teckning bestå av armar eller ben
samt ytterligare 4 detaljer, t.ex. hår, ögon, mun, kläder. Parvisa kroppsdelar är samma detalj.
Klarar inte kraven. Kroppsdelarna hänger inte ihop. Om enda missade moment, ingen åtgärd.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.
Väntar på sin tur. Kognitiv utveckling, koncentration. Anamnes, t.ex. kan vänta på sin tur vid samling i förskolan, i matsituationer. Kan inte. Om enda missade moment, ingen åtgärd.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.

Anamnes/Observation

  • Föräldrarnas och barnets egna frågor och funderingar
  • Samspel/kommunikation förälder och barn
  • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal

Bra ämnen att prata med barnet och föräldrarna om är:

  • barnets och familjens vardag
  • förskolan, lek och kamratkontakter
  • digitala medier, läsa, rita
  • samt ämnen som barnet och föräldern själva tar upp.

Eventuella formulär som föräldrarna fyller i bör alltid kompletteras med ett samtal.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan