• Du har valt: Kronoberg
Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Centrala barnhälsovårdsteam

De centrala barnhälsovårdsteamen har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen och att delta i det nationella arbetet.

Dessa yrkesgrupper finns i ett CBHV-team

För att bevaka barns hälsa och utveckling samt säkerställa tillgång och metoder inom barnhälsovården (BHV) behövs regionala och centrala barnhälsovårds-team (CBHV-team).  Ett CBHV-team består av barnhälsovårdsöverläkare, specialistsjuksköterska som vårdutvecklare eller samordnare och psykolog, samt i vissa regioner även administratör, dietist, folkhälsovetare, fysioterapeut, logoped och socionom.

Utvecklar regionens barnhälsovård

CBHV-teamet har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra BHV i den egna regionen.  Här kan det ingå att stödja medarbetare och chefer på barnavårdscentralen (BVC), konsulteras i psykosociala- och medicinska frågor, genomföra utbildning, omvärldsbevaka, sprida information, leda, planera och genomföra projekt, samt att stödja implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd. CBHV-teamet är remissinstans för regionala och nationella riktlinjer som berör BHV. Andra arbetsuppgifter kan vara att följa barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, att formulera uppdrag för vårdgivare, att följa upp hur BHV i området fungerar och kommunicera resultat. Samverkan och samarbete sker med interna och externa aktörer och myndigheter, lokalt, regionalt och nationellt.

Deltar i det nationella arbetet

Deltagande i Centrala barnhälsovårdens (CBHV:s) nationella nätverk är en viktig del i CBHV-teamets uppdrag. Det är även deltagande i andra nationella BHV-sammanhang som till exempel:

Nationella barnhälsovårdsdagar

Varje region behöver över tid  bidra till att uppnå en jämlik barnhälsa, liksom en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet. Alla regioner behöver vara representerade i, och kunna påverka och bidra till det nationella arbetet. Nationella barnhälsovårdsdagar är också ett viktigt forum för nationell samverkan och samtliga medlemmar i CBHV-teamet bör beredas möjlighet att delta i årliga nationella, och regionala, barnhälsovårdsdagar.   

När anställning sker inom CBHV-teamet ska det vara tydligt att i en del av tjänsten ingår att arbeta med barnhälsovårdsfrågor på nationell nivå, vilket det måste finnas praktiska förutsättningar för. En regelbunden dialog med arbetsgivare bör ske om detta viktiga uppdrag, som en del av verksamhetsplanering.

Kontakta centrala barnhälsovårdsteam

Till toppen av sidan