• Du har valt: Kronoberg
Metoder och riktlinjer för vaccination

Vaccinatörens ansvar i samband med vaccination

Vad vaccinatören alltid ska kontrollera i samband med vaccination samt riktlinjer vid risk för överkänslighetsreaktioner.

Kontrollera detta innan vaccinationen

Om vaccinatören bedömer att det finns en ökad risk för allvarlig allergi eller överkänslighetsreaktion, ska barnet remitteras till en barnläkarmottagning eller barnallergimottagning där det finns kompetens, utrustning och vana att utreda och behandla överkänslighetsreaktioner.

Vid känd eller misstänkt allergi eller överkänslighet

Om barnet har en känd specifik allergi eller överkänslighet, eller om barnet tidigare har reagerat eller misstänks kunna reagera utifrån eventuell korsreaktion, ska barnet remitteras vidare för ställningstagande till om vaccination kan ges och i så fall hur vaccinationen kan genomföras.

Läs mer: Riktlinjer vid allergifrågeställningar - BLF:s sektion för barn- och ungdomsallergologi

Vid subkutana symtom

Vid subkutana kliande noduli, granulom, föreligger det en långsam överkänslighetsreaktion mot aluminium och det är inget hinder för fortsatt vaccination. Men för barnets skull kan det vara klokt att om möjligt avvakta med förnyad vaccination tills barnet har slutat klia, eventuellt efter lokal behandling med starkare kortisonsalva.

Inför vaccinationen

I samband med vaccination ska vaccinatören alltid kontrollera:

  • att barnet inte är allergisk eller överkänslig mot specifikt ämne som ingår i vaccinet
  • att barnet utan känd allergi mot något i vaccinet ingående ämne i samband med tidigare injektioner inte har reagerat med så svåra symtom att adrenalin har givits
  • att vaccinet inte innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som barnet uppgivits vara överkänslig mot.

Specifikt inför MPR-vaccination

Endast de barn som reagerat med anafylaxi efter intag av, eller kontakt med, ägg eller gelatin behöver remitteras vidare för ställningstagande till vaccination. All övrig MPR-vaccination kan ske inom BHV.

Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

Specifikt inför rotavirus-vaccination

Kontrollera att PKU-test är utfört och att tillräcklig tid har gått (7–14 dagar) så att analyserna hunnit göras, att inga kontraindikationer föreligger för barnet och att den som burit barnet under graviditeten inte stått på immunmodulerande läkemedel.

Vaccin mot rotavirusinfektion

Specifikt inför tidig BCG-vaccination

Kontrollera att PKU-test är utfört och tillräcklig tid har gått (7–14 dagar) så att analyserna hunnit göras, att inga kontraindikationer föreligger för barnet och att den som burit barnet under graviditeten inte stått på immunmodulerande läkemedel.

Läs mer Manual för checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Under vaccinationen

Följ regionala riktlinjer. Kontrollera i journal eller vaccinationsregister kring barnets eventuellt tidigare vaccination, vaccinationsintervall och vaccinsort.

Vaccinatören ska försäkra sig om att hen har rätt barn framför sig och att det är rätt vaccin. Vaccinatören ska också kontrollera noga på etiketten att vaccinet inte passerat utgångsdatum.

Se till att allt stämmer med:

  • rätt barn
  • rätt vaccin
  • rätt intervall.

Tips innan vaccinet ges

Läs upp barnets namn, födelsedata och vilken vaccindos barnet ska få. Till exempel:

"Svea född 19 mars 2020 ska nu få sin tredje dos mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemofilus influensa och hepatit B. Stämmer det?"

Efter vaccinationen

När barnet är vaccinerat återstår dokumentation och information. Se till att:

  • fylla i barnets hälsobok
  • ge råd och information till föräldrar
  • dokumentera enligt regionala riktlinjer i journal eller vaccinationsregister.

Frekvens av reaktioner

Det är mycket sällsynt att barn reagerar med överkänslighetsreaktion, allergi eller anafylaxi mot något ingående ämne i vaccinet i samband med vaccination.

Krav för barnhälsovårdens vaccinationsverksamhet

Det ska finnas snabb tillgång till akut farmaka, enligt separat lista, se Anafylaxi på BVC.
I övrigt finns inga krav på särskild utrustning.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan