• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Livsvillkor & levnadsvanor

Adoption - översikt

Innehåll om adoption, hälsoundersökning och kroppsundersökning av barn som nyligen har adopterats, anknytning, motorisk och språklig utveckling, mat och näring, samt inskolning på förskola.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Vägen till adoption

  Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland får kontakt med BHV. Barnhälsovården kan hjälpa föräldrarna att förbereda sig inför den första tiden med ett nytt barn och för omhändertagandet av ett litet barn under en, oftast lång, resa.

 • Barnhälsovård för barn som adopterats

  Barn som adopterats är oftast flera månader eller år vid ankomsten till Sverige. BHV-programmet behöver därför individualiseras. Familjen behöver ofta mer stöd den första tiden än vad som är angett för barnets ålder enligt barnhälsovårdsprogrammet.

 • Att tänka på vid kroppsundersökning av barn som adopterats

  Gör undersökningen vid andra besöket eller senare när barnet vant sig vid BVC-miljön. Tipsa föräldrarna om att de kan förbereda barnet genom att till exempel titta i böcker som handlar om att besöka doktorn.

 • Hälsoundersökning för barn som adopterats eller fötts av en surrogatförälder

  Många internationellt adopterade barn samt barn som fötts av surrogatförälder kommer från länder med sämre tillgång till mödra- och förlossningsvård samt barnhälsovård än Sverige. Många barn har också ursprung i länder med högre incidens av infektionssjukdomar än i Sverige.

 • Infektionssjukdomar av betydelse för vården av barn som adopterats

  Det är viktigt att screening för infektionssjukdomar görs relativt snart efter barnets ankomst till Sverige.

 • Barn som är äldre än cirka två år vid adoptionstillfället

  Vid adoption av äldre barn är utmaningarna både desamma och annorlunda än vid adoption av yngre barn. Många föräldrar upplever ett behov av samtalsstöd för att förstå sitt barns och ibland sina egna reaktioner.

 • Språkutveckling hos barn som adopterats

  Språkbytet fungerar bra för de allra flesta barn som har adopterats från ett annat land. Det är bra om föräldrarna lär sig några ord på barnets första språk.

 • Motorisk utveckling hos barn som adopterats

  Ett barn som nyligen adopterats kan inte förväntas prestera åldersadekvat när det gäller motoriska färdigheter. Barnets motoriska utveckling kommer vanligtvis ikapp inom några månader.

 • Anknytning hos barn som adopterats

  Det tar tid för barnet att knyta an till sina nya föräldrar och vänja sig vid familjen. Barnet behöver hjälp att bearbeta den separation som en adoption innebär.

 • Mat och näring till barn som adopterats

  De flesta barn som har adopterats kommer till sina föräldrar mellan sex månader och sex års ålder. De kommer då till en helt ny kontext, med nya smaker, maträtter och traditioner.

 • Inskolning i förskolan av barn som adopterats

  Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Det är viktigt att inskolningen blir trygg och att barnet får möjlighet att hitta trygghet i kontakten med en eller ett par pedagoger.

 • Testa dina kunskaper - Adoption

  Här kan du testa dina kunskaper angående adoption. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Mer på Rikshandboken

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Motorisk utveckling - översikt

Undersöka och följa upp barns motoriska förmåga i olika åldrar.

Barns tillväxt

Hur tillväxten sker i livmodern, under spädbarnstid och barndom samt tillväxten av huvudomfånget.

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Psykosocial utveckling - översikt

Om barns psykiska hälsa och psykosociala utveckling.

Hembesök

Förslag på upplägg med ämnen att samtala om vid hembesöken.

Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Kartläggning av vaccinationsstatus och kompletteringar av det allmänna och särskilda vaccinprogrammet.

Ätsvårigheter hos barn

Definition, förekomst, symtom och orsaker till ätsvårigheter hos barn i förskoleåldern.

Till toppen av sidan