• Du har valt: Värmland

Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer, övergripande strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovårdens verksamhet. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet, fortbildning, HLR, samverkan med andra yrkesgrupper. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av enskilda föräldrasamtal och samtalsguider.

Hembesök

Förslag på upplägg med ämnen att samtala om vid hembesöken.

Hembesök vid 8 månaders ålder

Artikeln beskriver syfte och betydelse av universellt hembesök vid åtta månaders ålder, samt innehåll och arbetssätt. Hembesöket anpassas efter barns och föräldrars unika behov av stöd.

Lokaler, utrustning och miljön på en barnavårdscentral

Utrustning och utformning av miljön på BVC.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Teamarbete i barnhälsovården

Beskrivning av teamarbete inom barnhälsovården.

Tolk inom barnhälsovården

Regler och praktiska tips för användning av tolk i olika situationer inom barnhälsovården.

Hjärt-lungräddning på BVC

Ett barn som drabbas av en livshotande situation ska kunna få rätt hjälp av någon i närheten. Alla vuxna behöver kunna hjälpa barn som satt i halsen, slutat andas eller i värsta fall fått hjärtstopp.

Mer på Rikshandboken

Barns normala tillväxt

Om tillväxten som sker i livmodern, under spädbarnstiden, barndomen samt tillväxten av huvudomfånget.

Hälsosamtal om matvanor

Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

Undersöka motorisk förmåga hos barn

Rekommendationer för undersökning av barns motoriska förmåga. Förslag på testmaterial och förutsättningar som gynnar undersökningen.

Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa

Om barnhälsovårdens roll och ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa.

Främja trygg anknytning och gott samspel

Om BHV:s uppdrag och strategier för att främja ett gott samspel och en trygg anknytning mellan barn och föräldrar.

Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Till toppen av sidan