• Du har valt: Värmland
Samverkan med andra verksamheter - översikt

Samarbete barnhälsovård och tandhälsovård

Om tandhälsans betydelse för barnets allmänna hälsa och varför ett bra samarbete med tandvården är viktigt.

Samarbete viktigt för barnets hälsa

Huvudansvaret för den förebyggande tandhälsan ligger på tandvården, men det är viktigt med ett nära samarbete med barnhälsovården.

Ett bra samarbete är en viktig förutsättning för att förebygga och tidigt ta hand om de barn som kan vara på väg att utveckla karies. Det är därför av stor vikt att tidigt hitta barn med ökad risk och att engagera och stödja föräldrarna.

Eftersom karies kan utvecklas snabbt i det lilla barnets mun är det viktigt med en munhälsobedömning redan vid ett års ålder. Syftet med en tidig munhälsobedömning är att identifiera riskbarn, innan de utvecklat munsjukdom. Barn som löper risk att utveckla karies bör kallas för individuell förebyggande behandling.

Barnets sociala situation påverkar

Barnhälsovården har täta kontakter med barnen under det första levnadsåret i sitt arbete med att främja familjens hälsa. En viktig del är att finna och stödja barn och föräldrar som av olika skäl lever med ökade risker. Samma barn som löper ökad risk vad gäller den allmänna hälsan har oftast ökad risk för karies (1,2). Genom BHV-sjuksköterskans täta kontakter och kunskaper om barnens situation finns det möjlighet att tidigt göra särskilda insatser. Den sociala situation som barnet lever i har mycket stor betydelse för munhälsan.

God tandhälsa en rättighet för alla barn

Det är en rättighet för barn att ha en frisk mun enligt Barnkonventionens artikel 24. Karies i förskoleåldern är ett folkhälsoproblem med polarisering mot socioekonomiskt svaga grupper. Var fjärde sexåring har lagningar eller behov av lagningar i mjölktänderna. Det finns ett samband mellan barns och föräldrars tandhälsa. Karies är en och en halv till två gånger vanligare bland barn och unga till föräldrar som själva har dålig tandhälsa. Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto mer ökar risken för att barnen ska få omfattande kariesangrepp (3, 4).

Samband mellan karies och barnets livsvillkor

Karies kan uppstå i ett komplicerat samspel mellan sociala och ekonomiska villkor och hela livssituationen. Vardagliga vanor avseende kost och munhygien samverkar med familjens hälsotraditioner (3). Sjukdomar och medicinering hos barnet under det första levnadsåret kan också påverka kariesförekomsten under förskoleåldern. Vissa mediciner som astmamedicin kan minska salivflödet (1). Sjukdom kan också leda till kariesframkallande vanor, till exempel söt dryck nattetid. Det bör uppmärksammas att det fortfarande finns mixturer som innehåller sackaros. På Läkemedelsverket kan man ta del av substansinformation

Barn som har omfattande kariesskador kan ha problem med värk, infektioner, svårigheter att äta och nedsatt livskvalitet (5, 6).

Ett annat skäl att främja en god tandhälsa är att det finns ett starkt samband mellan karies i mjölktänderna och karies senare i livet (7, 8, 9)

Kariesskador innan tre års ålder utvecklas oftast mycket snabbt. Detta beror på att emaljen hos de nyss frambrutna mjölktänderna är "omogen", bland annat på grund av att fluorid inte hunnit lagras in i emaljytan. Dessutom har mjölktänderna tunnare emalj. Det är därför mycket viktigt att tidigt fånga upp små barn med tidiga tecken på kariesskador så att förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in och att den fortsatta kariesutvecklingen hejdas (10).

Barn med ökad risk för karies

Barn med ökad risk för karies kan finnas i familjer där följande situation förekommer:

 • Försummelse och bristande omvårdnad.
 • Bristande gränssättning.
 • Negativ attityd och ointresse för hälsa och munhälsa.
 • Sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa.
 • Tandvårdsrädsla hos föräldrar.
 • Karies hos föräldrar och/eller äldre syskon.
 • Uteblivande från tandvård.

De viktigaste riskfaktorerna hos de yngsta barnen är:

 • Ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck.
 • Söta drycker vid törst.
 • Söta drycker nattetid.
 • Oregelbunden tandborstning med fluortandkräm.

Kallelse till Folktandvården

Kallelsen till tandvården varierar men många regioner börjar kalla barnen vid ett och två års ålder. Uppmuntra besöken till tandvården vid tidig ålder för att bibehålla en god munhälsa.

Den avgiftsfria organiserade barn- och ungdomstandvården sträcker sig till och med det år ungdomen fyller 22 år, på vissa håll i landet upp till 24 år.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan