• Du har valt: Värmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Guide för författare och granskare

Uppdrag och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken. Den innehåller även korta uppdragsbeskrivningar för redaktionen och redaktionsrådet samt länkar till avtalsbilagor.

Allmänna avtalsvillkor och jävsdeklaration

Följande bilagor ingår i uppdragsavtalet med Inera för författare och granskare:

Manusförfattarens uppdrag

Uppdraget som manusförfattare innebär att revidera en befintlig artikel eller att skriva ett nytt manus utifrån ett beställningsunderlag. Alla artiklar på Rikshandboken revideras regelbundet. Vid en revidering ska inaktuella uppgifter och referenser tas bort och nya läggas till om sådana finns. Texten kan också behöva struktureras om.  

Alla artiklar på Rikshandboken ska:

 • vara baserade på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • förhålla sig till det nationella barnhälsovårdsprogrammet
 • vara i enlighet med relaterade svenska myndigheters riktlinjer 
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • vara i enlighet med kunskapsstöd som Nationellt kliniskt kunskapsstöd, 1177.se, och Vårdhandboken.

Texterna bör ha ett etiskt och inkluderande perspektiv som tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna samt ha ett barnperspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Texterna bör även beakta hållbarhet i arbetet på BVC och belysas utifrån klimatpåverkan och dess koppling till barnens och familjernas hälsa.  

Konkreta tips och råd till bhv-personalen och föräldrarna

Ge gärna konkreta råd och tips till bhv-personalen i texten du skriver eller redigerar. Det kan till exempel vara att värma händerna inför undersökning av testiklarna eller om att ge föräldrarna tips om att använda hårfön om barnet har eksem.

Barnhälsovårdens tredelade program

Manusförfattaren behöver också ta ställning till om insatserna i texten kan beskrivas i barnhälsovårdens tredelade program. Läs mer om detta här: Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

Struktur och språk

Språkliga riktlinjer

Rikshandboken följer språklagen och principerna för klarspråk och myndigheters riktlinjer för webbpublicering inom offentlig sektor.  Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.  Ansvarig redaktör redigerar författarens manus enligt Rikshandbokens språkliga riktlinjer .  Rikshandbokens redaktion har också strukturmallar för olika typer av innehåll som kan användas för vissa texter. 

Skrivhjälp

Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för migration och hälsa  har tagit fram ett dokument med inspiration för hur man kan skriva inkluderande:   Ordbruk inspiration för inkluderande texter.pdf

Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har tagit fram en skrivhjälp med konkreta tips på hur du kan skriva texter på ett normkritiskt sätt: Skrivhjälp för jämlik text - region Västra Götaland

Godkänna publicering

När artikeln är klar får författaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Manusförfattare står med sitt namn och titel under artikeln.

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet eller som generella referenser . Läs här på ki.se om Vancouversystemet.

Referenssiffror anges inom hakparentes, exempel: [1]. Punkten sätts efter hakparentesen.

Se exempel på hur man ställer upp referenser här:

För hjälp med referenssökning hänvisas manusförfattare och granskare exempelvis till sjukhus- eller universitetsbibliotek, eventuellt med hjälp av EIRA.  Som manusförfattare eller granskare kan man ta stöd av SBU:s granskningsmallar för att bedöma evidens, se SBU:s metodbok.

Faktagranskarens uppdrag

Faktagranskarens uppdrag är att granska att innehållet överensstämmer med:

Referenser

I uppdraget som granskare ingår att granska referenser. Referenser anges enligt Vancouver-systemet eller som generella referenser.

Språk

Det ingår inte i granskarens uppdrag att lämna synpunkter på den språkliga utformningen om det inte har betydelse för hur fakta eller perspektiv framställs.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får granskaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Faktagranskaren står med sitt namn och titel under artikeln.

Revideringsprocessen

Så här går till när en artikel revideras på Rikhandboken:

 1. Redaktören startar upp revideringen enligt redaktionens revideringsplan.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Ansvarig redaktör bearbetar av manus enligt redaktionella riktlinjer.
 5. Redaktören skickar bearbetat manus till författaren för avstämning.
 6. Redaktören skickar reviderat manus till granskaren,
 7. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 8. Redaktören skickar granskarens kommentarer till författaren. Författaren tar ställning till faktagranskarens kommentarer.
 9. Justering och redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering.
 12. Arvodesutbetalning. 

Process för produktion av nytt innehåll

Så här går det till när nytt innehåll publiceras på Rikshandboken:

 1. Redaktionen prioriterar med hjälp av redaktionsrådet bland inkomna önskemål om nytt innehåll på Rikshandboken.
 2. Ansvarig redaktör skickar uppdragsförfrågan och beställningsunderlag  till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av manus.
 5. Avstämning med författare.
 6. Redaktören skickar reviderat manus till faktagranskare.
 7. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 8. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 9. Justering och redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering.
 12. Arvodesutbetalning.

Redaktionens uppdrag

Redaktionen planerar, prioriterar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd och barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupper. 

Redaktionen skriver uppdragsförfrågningar, uppdragsavtal, administrerar arvoden och publicerar artiklar på webbplatsen. 

Ansvariga redaktör redigerar levererat manus i enlighet med Rikshandbokens redaktionella riktlinjer samt utifrån uppdragsbeskrivning och beställningsunderlag vid nyproduktion.  
Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för ökad användarvänlighet.  

Kontakta redaktionen

Redaktionsrådets uppdrag

Rikshandbokens redaktionsråd är ett nationellt råd som representerar olika professioner inom svensk barnhälsovård. Nationell spridning av rådsmedlemmar eftersträvas.  
När lämplig NUG eller annan gruppering inte finns hjälper redaktionsrådet redaktionen med:

 • att hitta lämpliga manusförfattare och granskare 
 • att ta fram beställningsunderlag
 • att utse kontaktperson i rådet vid nyproduktion eller större revidering.   

Uppstår oenighet mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. 

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd uppdrag och vilka som sitter i rådet just nu.

Till toppen av sidan