• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer för vaccination

Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.

Behörighet för sjuksköterskor

Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination regleras i HSLF-FS 2018:43 (senaste version).

 

Specialistutbildning

En sjuksköterska, som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

  1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
  2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
  3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.
  4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
    2022:55) om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper
  5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.
  6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit
  7. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 1-7.

En sjuksköterska som genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt 2-7.

Delegering är inte möjlig

Det som är reglerat i en författning går inte att delegera. Eftersom sjuksköterskans ansvar är tydliggjort avseende när ordination och medicinska bedömningar vid vaccinationer får ske, så kan inte någon delegering göras.

Avvikelser från generella vaccinationsprogram i tid eller innehåll får endast ordineras av läkare.

Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna enligt HSLF-FS 2018-43 9§ andra och tredje styckena motsvarar specialistutbildningarna enligt 9 § första stycket. Bedömningen ska dokumenteras. Verksamhetschefen ansvarar för att såväl sjuksköterskor som läkare vid BVC får kontinuerlig fortbildning på vaccinationsområdet, liksom att nyanställda, utan aktuell erfarenhet och kunskap om barnvaccinationer, får adekvat information och handledning.

Utbildningar

Utbildningar erbjuds regelbundet av de centrala barnhälsovårdsenheterna i varje region och av Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan