Stödja amning

Alkohol och amning

För att ge föräldrar möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala om hur alkoholen påverkar bröstmjölkens innehåll och förmågan att ta hand om barnet.

För alla

För alla vid behov

För alla

Utforska hur förälderns alkoholbruk ser ut. Om det finns mer än en förälder, välj om möjligt ett besök när båda föräldrarna är med.


Alla föräldrar oavsett bakgrund, nationalitet eller språk bör få möjlighet att diskutera sina tankar om alkohol, amning, föräldraskap och barn.


Föräldrarnas frågor uppmärksammas, bemöts och följs upp under samtalet.

Det ska finnas en lyhördhet för om det finns alkoholrelaterade problem i familjen.

BÖRS

B – BEKRÄFTELSE: Bekräfta det personen säger.

Ö – ÖPPNA FRÅGOR: Hur? Berätta? På vilket sätt?

R – REFLEKTION: återspegla, känslor, empati.

S – SAMMANFATTNING: samla ihop och klargör samtalet.

För alla vid behov

UTU – Utforska vad föräldrarna känner till om hur alkoholbruk kan påverka barnet och amningen.

Utforska: exempelvis vad känner du till om hur alkohol kan påverka barnet och amningen.

Tillför information.

Utforska: vad tänker du kring detta? Hur vill du fortsätta vad gäller amning och alkohol?


Reflektera tillsammans om det som föräldern berättar.


Lyft fram fördelarna med att avstå från alkohol under amningsperioden.


Som förälder, partner eller annan närstående behövs tid att reflektera över vilka konsekvenser alkoholen kan ha på barnet och på koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet och hur det kan påverka hur barnet tas om hand.

Erbjud fördjupat samtal med de föräldrar som tar upp funderingar och/eller oro över sin alkoholkonsumtion.

 

För alla vid behov

De föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen negativt ska erbjudas vidare rådgivning och stöd genom hänvisning/remiss till annan vårdgivare.


Lokala rutiner för hur och vart man ska hänvisa föräldrar som har behov av stöd och/eller behandling.


Om kännedom om eller det finns misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, gör anmälan till Socialtjänsten.

Läs mer i Rikshandboken: Orosanmälan till Socialtjänsten

Till toppen av sidan