Preventivt språkligt arbete

KOMMUNIKATIV UTVECKLING

Råd och förslag för att stärka barnets språkliga utveckling. Samarbete med bibliotek och förskola.

Samtal och information om det kommunikativt kompetenta barnet bidrar till föräldrars medvetenhet och kunskap om barnets förmågor. Det kan öka föräldrarnas motivation till att vid behov stötta barnets kommunikativa och språkliga utveckling.

Betydelsefulla främjande faktorer är att tidigt uppmärksamma barnets vilja att kommunicera, lyssna till barnet, prata tillsammans, sätta ord på och dela det som sker i vardagen, peka i/läsa bok tillsammans.

Ta del av föräldrarnas erfarenheter i samvaron med barnet, uppmärksamma föräldern på barnets kompetens och bekräfta/ge positiv feedback på föräldrarnas engagemang och positiva gensvar och samspel med barnet under BVC-besöken.

Bibliotekssamarbeten

I många län finns tydliga samarbeten mellan BVC, Öppna förskolan och bibliotek. Filmen Språknätet i region Uppsala visar exempel med fokus på läsning.

En modell, som har prövats på flera håll i landet är att, som avslutning på samtal skriva ut bokrecept eller ge familjen en bok för att belysa vikten av att läsa tillsammans med barnet. Åldersanpassade biblioteksbroschyrer, som sammanfattar och hjälper föräldrarna att komma ihåg det man just har pratat om, kan beställas från närmaste bibliotek.

I broschyrerna ges en kort beskrivning av språkutvecklingen i den aktuella åldern samt tips på böcker för både barn och föräldrar. Att samvaro kring böcker kan bidra till ett ökat ordförråd är känt från internationella studier (40, 41).

Material att visa eller att ge familjer

Hitta språket, en film om små barns språkutveckling - Kodknäckarna är tre små filmer framtagna av Kodknäckarna där man visar hur man kan prata och leka med barnet för att stimulera språkutvecklingen. Filmerna kan man se på sin dator, telefon eller surfplatta. De kan visas såväl enskilt som i föräldragrupp och bör i båda fallen följas upp med samtal kring det man just har sett.

Surfplattan och tv-apparaten

Språket utvecklas i huvudsak genom kontakt, kommunikation och samspel med andra. Även om det lilla barnet är kodat att framför allt samspela med andra finns det studier som visar att teven påverkar barnets och de vuxnas samspel. Om det i bakgrunden finns en teve på förändras samspelet mellan barnet och föräldern (42).

Skärmen kan användas till mycket exempelvis titta på foton och samtal tillsammans, läsa en bok tillsammans eller ha videosamtal med morfar. En sådan aktivitet kan inte jämställas med att passivt titta på ett teve-program därför kan det bli fel att tala om skärmtid.

Det är av vikt att påminna föräldern om att barnet inte kan lära sig prata genom att ensam titta på teve eller spela spel på surfplatta. Titta på teve och använda surfplattan är sådant som ska göras tillsammans och med program eller appar som är anpassade efter barnets utvecklingsnivå. Barnet ska ha möjlighet till stunder av ostörd tid tillsammans med vuxna i lek eller andra vardagsaktiviteter.

Läs mer i Rikshandboken om Digitala medier

Samarbete med förskolan

Förskolan är en viktig samarbetspartner för BVC. När barnets språkutveckling inte utvecklas som förväntat kan förskolans verksamhet och dess personal stödja barnets språkliga och kommunikativa utveckling än mer. Att då dela kunskapen om barnet mellan föräldrarna, förskolan och BVC kan vara av stor betydelse för att gemensamt stödja barnets fortsatta språkutveckling.

Referenser 

Referenser - Preventivt språkligt arbete

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan