Fluor

TÄNDER

Om fluortandkrämens betydelse för tandhälsan. Föreskrifter och råd om fluoridhalter i dricksvatten.

Fluortandkräm är avgörande för tandhälsan

Fluor verkar framför allt lokalt i munhålan och används i flera olika former inom den förebyggande tandvården. Tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll är av avgörande betydelse för en god munhälsa. Det finns stark vetenskaplig evidens för att tandborstning med fluortandkräm har kariesförebyggande effekt i alla åldrar (23, 24).

Fluor är ett av våra vanligaste grundämnen och finns naturligt i jordskorpan och i dricksvattnet.

  • Fluor hjälper saliven att läka ut ytliga kariesskador.
  • Fluor gör tandens yta hårdare och mer motståndskraftig mot syrafrätning.
  • Fluor gör det svårare för bakterierna att bilda syra och fästa på tandytan.

Fluoridhalter i dricksvatten

Vid höga halter av fluor i dricksvatten och under den tid de permanenta tänderna mineraliseras, främst upp till 6-års ålder kan emaljfluoros uppkomma. Ur medicinsk synvinkel är emaljfluoros ofarligt och de lätta formerna visar sig som små vita fläckar på tandytan. Vid högre halter kan fläckarna bli större och mera framträdande. Fluoros uppkommer om för hög halt av fluor i dricksvatten sväljs. Produkter som t.ex. fluorlack som verkar lokalt i munhålan ger däremot inte denna typ av skada.

I Sverige är det framför allt i vissa privata djupborrade brunnar som man kan finna höga fluorhalter. Det är speciellt viktigt att uppmärksamma fluorhalten i de fall barn får modersmjölksersättning som bereds på vatten från sådana brunnar. Hos barn som ammas uppkommer inte emaljfluoros eftersom ytterst små mängder transporteras från plasma till mjölk (25).

Föreskrifter och råd

Gränsvärden för fluoridinnehållet i dricksvattnet regleras dels i Statens livsmedelsverks författningssamling SLVFS 2001:30 (ändring LIVSFS 2011:3 (omtryck), LIVSFS 2013:4) och i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Gränsvärden enligt Statens livsmedelsverks författningssamling SLVFS 2001:30

Dessa föreskrifter gäller allt vatten från vattenverk som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel och som försörjer 50 personer eller flera. Enligt dessa föreskrifter är gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på fluoridinnehållet 1,5 mg F/liter (1,5ppm).

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar som försörjer färre än 50 personer.

Fluoridhalt mindre än 0,8 mg/liter

Dricksvatten ger ett begränsat kariesskydd.

Fluoridhalt mellan 0,8 och 1,2 mg/liter

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.

Fluoridhalt mellan 1,3 och 1,5 mg/liter

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder.

Risk för tandemaljfläckar (fluoros).

Fluoridhalt mellan 1,6 och 4 mg/liter

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.

Fluoridhalt mellan 4,1 och 5,9 mg/liter

Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 år.

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning vid 1,3 mg/l på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) samt otjänligt vid fluoridhalt 6,0 mg/l på grund av risk för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros).

Fluoranalys av enskilda brunnar

Om vatten från egen brunn används till dryck och matlagning till små barn bör en aktuell analys av vattnets fluorhalt utföras så snart som möjligt efter födseln.

Efter lokal överenskommelse kan prov även sändas in via mödravårdscentralen innan barnet är fött. Rutinerna för att analysera fluorhalten från egna brunnar skiljer sig en del mellan olika kommuner och landsting i Sverige. Kontakta närmaste Folktandvård för mer information om vad som gäller i respektive landsting och kommun.

Dricksvattenfilter

Vid för hög fluoridhalt kan fluoridfilter installeras. När vattnet passerar filtret minskar fluoridhalten i vattnet.

Fördjupningstext om fluortandkräm

Av: Professor Göran Dahllöf. Universitetsadjunkt Georgios Tsilingaridis

Early childhood caries (ECC), karies hos förskolebarn definieras som, när en eller flera ytor av en primär tand uppvisar karies, saknas eller är restaurerad hos ett barn i förskoleåldern mellan 0-71 månader. Hos barn som är yngre än 3 år är karies på framtänderna ett tecken på grav småbarnskaries, sk. severe ECC (Definition of Early Childhood caries ( ECC), American Academy of Pediatric Dentistry).

Den årliga rapporten om barn och ungdomars tandhälsa 2013 visade att 3.6% av 3-åringarna diagnosticerades med manifest karies (Hälso och sjukvårdsförvaltningen. Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013. HSN1404-0512). Den visade också att det föreligger stora geografiska skillnader i oral hälsa där barn som kommer från områden som karakteriseras av låg socioekonomisk status fortfarande har en ogynnsam utveckling av karies jämfört med barn från mer välbeställda områden.

I den mest utsatta gruppen, hade 14 % av 3-åringarna karies jämfört med 2 % i den mest gynnsamma gruppen. Stecksén-Blicks et al. (Stecksén-Blicks C et al 2008) visade att barn med invandrarbakgrund hade mer karies (59 % jämfört med 29 % hos de utan invandrarbakgrund), att frekvensen av tandborstning var signifikant lägre och att småätande var mer vanligt.

Barn med ECC är en mindre grupp av patienter men med stor sjukdomsbelastning och ett omfattande behandlingsbehov (Kvist T et al 2014). Detta innebär stora kostnader för barnet i form av försämrad livskvalitet men även för hälso- och sjukvårdens resurser. Omfattande karies vid låg ålder kan försämra barnets välmående i form av infektioner, smärta, störningar i kost och sömnbeteenden vilket leder till minskad tillväxt, sk failure to thrive (Acs G et al 1999). Det mest effektiva för att förebygga karies idag är daglig användning av fluortandkräm (Mejare I et al 2015).

På sociala medier diskuteras frågan om huruvida fluor är skadligt för barn. Många bloggar förespråkar att man ska sluta med fluortandkräm på små barn.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan