Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Hälsobesök

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa.  Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

  • Lokala eller regionala rutiner för KK/förlossning/BB/BHV, exempelvis överrapportering till BHV,  information om hemgång.
  • FV2 till vald BVC.

Hälsoundersökning

Lokala rutiner för varje KK/förlossning/BB

  • Somatisk undersökning av barnläkare
  • POX
  • K-vitamin profylax för nyfödda
  • PKU
  • OAE

Somatisk undersökning

Vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Kompletterande kartläggning och bedömning av barnets hälsa och utveckling. Syftet är att få ytterligare kunskap och förståelse för barnet för att kunna ge individuella insatser och stöd. Exempelvis fördjupad hälsovägledning, uppföljning, föräldrastöd, stödjande samtal, hembesök och/eller behov av insatser från annan vårdnivå eller verksamhet.

Ta ställning till ytterligare: teambesök, läkarundersökning, sjuksköterskebesök, hembesök eller insats från annan aktör.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan