Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Livsvillkor & levnadsvanor

Översiktssida för innehåll om barnsäkerhet, skydds- och riskfaktorer, levnadsvanor, barn som riskerar att fara illa, för tidigt födda, barn som nyligen kommit till Sverige, barn som är adopterade samt en del om föräldraskapets villkor.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan