Referenser - Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

  1. Stefan Kling & Ingemar Nilsson. Rapport: Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn.. 2015.
  2. Hjern, A., Arat,A. ,Vinnerljung,B,. Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?. CHESS, Stockholms universitet/Karolinska Institutet; 2015. Rapport 4 från projektet "Barn som anhöriga";
  3. Sveriges kommuner och landsting. Nationell kartläggning: Läkarundersökning inför placering av barn och unga. Barn och unga satsningen [Internet]. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2015. [citerad 7 sep 2020]. Hämtad från: https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-278-2.pdf?issuusl=ignore
  4. Köhler M. Vulnerable children. A social perspective on health and healthcare [doktorsavhandling]. Lund: Lund University; 2017.
  5. Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
  6. Socialstyrelsen. Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Västerås: Edita Västra Aros; 2013.
  7. SFS 2019:975 Lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet SFS2019-975.pdf
  8. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med mera. Stockholm: Socialstyrelsen.
  9. Socialstyrelsen. Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Till toppen av sidan