Adoption

Barnhälsovård för barn som adopterats

Barn som adopterats är oftast flera månader eller år vid ankomsten till Sverige. BHV-programmet behöver därför individualiseras. Familjen behöver ofta mer stöd den första tiden än vad som är angett för barnets ålder enligt barnhälsovårdsprogrammet.

Före barnets ankomst

Ibland startar familjens kontakt med BHV redan innan barnet kommit till Sverige. Familjen kan ha blivit rekommenderade av adoptionsutredaren från kommunen att ta kontakt med BHV eller sökt upp BHV på eget initiativ. En sådan första kontakt kan vara värdefull för att ge råd som är bra att tänka på under en längre resa med ett litet barn och för att eventuellt förmedla andra sjukvårdskontakter om barnet har i förväg kända medicinska diagnoser.

Hälsoövervakning – anpassat program på BHV för adopterade barn

När?

Före resan till barnets ursprungsland.

Var?

Telefonkontakt, mottagningsbesök eller hembesök.

Vem?

BHV-sjuksköterska och eventuellt BHV-psykolog, alternativt socionom.

Vad?

  • Bekräfta föräldraskapet. 
  • Etablera kontakt.
  • Planera stödet från BHV.
  • Ge eventuellt BHV-material.
  • Barnets hälsobok.

Innehåll - exempel

  • Informera sig om barnet, läsa barnrapporten.
  • Råd inför resan (reseapotek).
  • Information om BHV.
  • Bestämma tid för hembesök efter barnets hemkomst.
  • Tipsa om att beställa tid för hälsoundersökning (Adoptivbarnsundersökning).

Läs mer om Barnhälsovårdens nationella program

Det viktiga hembesöket

Hembesöket är en viktig start på barnets och familjens kontakt med BHV när barnet anlänt till familjen. I likhet med nyfödda barns första hembesök är det en chans att etablera kontakt med familjen genom att höra föräldrarnas berättelse om första tiden tillsammans, glädjeämnen, funderingar och oro. Genom att föräldrarna får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor kan det gå lättare och snabbare för dem att förstå och ta till sig barnet. BHV-personalen bör vara uppmärksam och lyhörd för föräldrarnas speciella behov. De kan behöva hjälp att strukturera barnets tillvaro då ett äldre barn har behov av både närhet och utforskande.

Det är viktigt att hålla i minnet att familjen är ny, även om barnet är lite äldre. Föräldrarna är nyblivna föräldrar och barnet nytt i familjen. Liksom för föräldrar med ett nyfött spädbarn kan behovet av tät kontakt och behovet av svar på många både små och stora frågor finnas. För föräldrar med äldre barn kan det vara bra att erbjuda telefonkontakt om föräldern har mycket oro och många frågor som föräldern upplever att det är svårt att prata om med barnet i rummet.

Hembesöket ger en chans att i lugn och ro informera om vad BHV kan erbjuda. För adopterade barn och deras familjer blir det ett bra tillfälle att planera de fortsatta träffarna efter familjens önskemål och behov.

Vid den första träffen med barnet görs också en allmän bedömning av barnets hälsotillstånd, genom att fråga föräldrarna, undersöka barnet och ta del av de dokument som föräldrarna fått av adoptionsorganisationen och i barnets ursprungsland, den så kallade barnrapporten.

Läs mer Hembesök

Prata om adoptionen

Hur man som förälder talar med barnet om adoptionen är en vanlig fråga. Det är tydligt visat att barnen behöver prata om detta på en åldersadekvat nivå. Detta berörs under föräldrautbildningen, men ofta har föräldrarna behov av att prata mer om detta i takt med att barnet blir äldre (1). Ett tips är att familjen har barnböcker om adoption hemma och att man vid en vardaglig sagostund kan öppna upp för frågor och funderingar från barnet kring adoptionen (2).

För förslag på hur ett anpassat program kan läggas upp, se nedan Hälsoövervakning – anpassat program på BHV för adopterade barn. I de fall det finns en BHV-psykolog eller socionom att tillgå i teamet kan hen med fördel träffa familjen redan från början för att etablera kontakt med familjen.

Efter barnets ankomst

Tid efter ankomst 0-14 dagar
Hembesök BHV-sjuksköterska
eventuellt BHV-psykolog alternativt socionom.
Hembesök 1-14 dagar efter hemkomsten från ursprungslandet. Föräldrarnas möte med barnet och första tiden, barnets hälsa och utveckling föräldra- barnkontakt, uppfödning, skötsel, utrustning, barnsäkerhet.
D-droppar.
Tid efter ankomst 1-8 veckor
Mottagningsbesök, eventuellt hembesök. 

BHV-sjuksköterska.

BHV-besök cirka 1 gång/ varannan vecka – efter behov. Bedömning, stöd och rådgivning avseende tillväxt, hälsa, utveckling, uppfödning, föräldra- barnkontakt.
Hörsel: OAE-remiss, Om äldre barn: hörseltest på BHV när detta är genomförbart med avseende på språkförståelse/anknytning
Om barnet ≥ 11 mån, eller vid misstanke om problem med tänder remiss till folktandvården.
Tid efter ankomst 2 månader
Mottagning BHV-sjuksköterska/team med BHV-läkare. Vaccinationsplanering. Svar från hälsoundersökning.
Alt: Genomgång av svar från hälsoundersökningen på barnkliniken.
Mottagning BHV-sjuksköterska

Föräldrasamtal, båda föräldrarna.

Föräldragrupp – allmän eller riktad grupp för adoptivfamiljer

Hur känns det nu, efter två månader, att vara förälder?
Erbjuda kontakt med BHV-psykolog eller annan?

Erbjuda deltagande i föräldragrupp.

Tid efter ankomst 3-6 månader
Mottagning BHV-sjuksköterska

Besök 1 gång/månad, eller efter föräldrarnas önskemål.

Utvecklingsbedömning.
Stöd och rådgivning avseende tillväxt, hälsa, utveckling, sömn, uppfödning, stimulans, föräldra- barnkontakt, barnsäkerhet.
Mottagning Läkare+ BHV-sjuksköterska (team) Teambesök: vid gängse åldrar enligt program. För barn > 18 mån planeras minst ett läkarbesök under BHV-tiden. Tillväxt, hälsa, utvecklings-bedömning.
Kommer in i BHV:s vanliga basprogram, med hänsyn till barnets ålder
OBS! Viktigt att individualisera efter aktuella barnet och dess familj. Erbjud individuella besök och besök båda föräldrarna tillsammans i enlighet med ordinarie program.
Utarbetat av arbetsgrupp, Adoptivbarn, BHV-enheterna i Skåne/Halland, anpassad för RHB februari 2019.
Till toppen av sidan