Vägen till adoption

ADOPTION

Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland blir kontaktade av en BVC-sjuksköterska, för att etablera kontakt och för att om möjligt bestämma tid för första hembesök efter hemkomsten.

Under de sista 10 åren har internationella adoptioner till Sverige förändrats. Det flesta barn som ursprungsländer söker adoptivfamiljer till har kända särskilda behov på grund av sjukdomar, funktionsnedsättningar och svår social bakgrund. Antalet internationella adoptioner till Sverige har minskat med ca 63 procent (1). De flesta adoptivbarn kommer från länder i Asien, Afrika och Östeuropa (2).

De som funderar på att adoptera barn kontaktar socialtjänsten i sin kommun. Socialtjänsten anvisar sökande till en obligatorisk adoptionsförberedande föräldrautbildning. Utbildningen bör följa det material som tagits fram av Socialstyrelsen och  Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA (3,4,5).

När man har bestämt sig för att adoptera ansöker man om medgivande hos socialtjänsten, som gör en utredning. Denna fungerar som underlag för socialnämndens beslut om medgivande och presenterar familjen för barnets företrädare i givarlandet. Beslut om medgivande gäller i två år. Under den tiden är man skyldig att anmäla väsentligt förändrade förhållanden till socialtjänsten (5).

Av MIA auktoriserade adoptionsorganisationer förmedlar internationella adoptioner. Olika länder ställer olika krav på blivande adoptivföräldrar i fråga om ålder, äktenskap med mera. Sökande som överensstämmer med flera länders krav kan välja vilket land de vill skicka sin ansökan till. Valet kan bero på hur adoptionsförfarandet går till, hur lång tid det tar, ekonomi och så vidare (3). Aktuella uppgifter och mer information finns på Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (4).

Adoptionsorganisationen man valt förmedlar ansökan till utlandet. I Sverige finns det tre adoptionsorganisationer; Adoptionscentrum, BFA-A och BV (2). När det kommer ett besked om barn krävs socialtjänstens samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Vid internationell adoption kan adoptionsbeslutet fattas på olika sätt. Vilket sätt som ska användas beror bl.a. på vilket land barnet kommer ifrån och om ursprungslandet är anslutet till 1993 års Haagkonvention. Ibland görs den juridiska adoptionen klar redan i barnets ursprungsland, i annat fall ansöker man om adoption hos tingsrätten när man kommer hem. Denna process kan ta några månader. Efter barnets ankomst önskar de flesta ursprungsländer en eller flera uppföljningsrapporter. Vissa länder kräver återrapportering under barnets hela uppväxt. Vilka tidsintervall, vilken information som ska ingå och vem som ska skriva rapporten varierar beroende på respektive ursprungslands regler. För aktuell och ytterligare information, se Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (4). Adoptionsprocessen tar totalt sett oftast flera år.

Kontakter med barnhälsovården före barnets ankomst

När socialförvaltningens utredning är klar och tiden för adoptivbarnets ankomst är känd, kan det vara bra om ansvarig utredare vid socialförvaltningen ordnar ett möte mellan de blivande adoptivföräldrarna, BVC-sjuksköterskan och ev. BHV-psykolog. Där kan de blivande adoptivföräldrarna få kunskap om BVC:s verksamhet och lära känna BVC-sjuksköterskan. BVC-psykologen kan presentera sin verksamhet och ta upp frågor som ofta blir aktuella. Man kan även med fördel presentera samtal med psykolog efter barnets ankomst som en del i den fortsatta föräldrautbildningen.

  • Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland blir kontaktade av en BVC-sjuksköterska, för att etablera kontakt och för att om möjligt bestämma tid för första hembesök efter hemkomsten. Bjud in föräldrarna till BVC, även om detta inte initierats av socialförvaltningen, eller en BVC psykolog finns tillgänglig så är ett besök på BVC av stort värde för föräldrarna. Tänk på att familjen inte följts av mödrahälsovården och därför inte fått den barn-relaterade information som ges där om tex skakvåld, alkohol, vart man kan vända sig med sjuka barn med mera.
  • Ge föräldrarna vid behov råd inför resan och möjlighet till mejl kontakt med BVC under tiden familjen är i barnets ursprungsland.
  • Tipsa om att beställa tid för hälsoundersökning av barnläkare före resan (om hemresedag är bestämd).
  • Det är bra om föräldrarna tar reda på så mycket som möjligt om barnets hälsa, vaccinationer och sjukdomar i ursprungslandet (5,6,7).

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan