Förbud mot aga och kränkning

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Barn får inte utsättas för slag, luggningar eller nyp och liknande. Det är också förbjudet att till exempel låsa in ett barn i en garderob, hota, skrämma, frysa ut eller förlöjliga ett barn.

I föräldrabalken 6 kap. 1 § finns ett klart förbud mot aga i alla former:

"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling".

Med detta menas att barn inte får utsättas för slag, luggningar eller nyp och liknande. Det är också förbjudet att till exempel låsa in ett barn i en garderob, hota, skrämma, frysa ut eller förlöjliga ett barn.

Om ett barn utsätts för aga kan det rubriceras som misshandel enligt brottsbalken och vara straffbart.

Lagbestämmelsen syftar framför allt till att förändra allmänna attityder och inte till att föräldrar ska straffas i fler fall än tidigare. Lagen vill tillförsäkra barnen rättigheter, som skyddar den fysiska och psykiska integriteten. Det är lika otillåtet att slå eller kränka ett barn som att slå eller kränka en vuxen.

Till toppen av sidan