Tecken hos föräldrar

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Ibland uppstår en misstanke om att barn far illa på grund av omständigheter kring eller beteenden hos en förälder eller annan vuxen i barnets nära omgivning, till exempel att:

Förälderns berättelse stämmer inte överens med en skadas utseende

  • Skadan är allvarligare än man skulle förvänta sig av berättelsen
  • Den beskrivna händelsen eller själva skadan stämmer inte med barnets utvecklingsnivå
  • Det finns andra skador eller skador vid flera tillfällen som föräldrarna inte uppger någon förklaring för
  • Skadan är äldre än vad som framgår av berättelsen

Föräldern söker sjukvård för barnet sent eller av andra orsaker

När det gått lång tid mellan barnets skada eller insjuknande och den första kontakten med sjukvården är det anmärkningsvärt, särskilt om barnet har märkbart ont, har en svår skada eller är svårt sjukt.

Ett barn uteblir från BVC besök

När ett barn uteblir upprepade gånger från bokade besök på BVC utan att någon förälder svarar på kontaktförsök via brev eller telefon kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till i familjen.

Läs mer i Rikshandboken om Uteblivna besök på BVC

En förälder visar aggressivitet mot barnet, andra familjemedlemmar eller personal

När en förälder öppet visar aggressivitet i offentliga sammanhang, till exempel hot eller våld mot personal, är det mycket allvarligt och ska anmälas till socialtjänsten.

En förälder är utsatt för våld

Våld i nära relation mellan de vuxna i hemmet är en risksituation i sig för barnets hälsa, och är starkt förknippat med våld mot barnet. Blåmärken, sårskador och nedstämdhet hos en förälder kan vara tecken på våld i nära relation.

En förälder visar likgiltighet inför sitt barn

Barn som blir känslomässigt avvisat av en förälder, hotas eller beskrivs på ett kränkande sätt. Förälder reagerar inte adekvat på barnets känslor och signaler.

Läs mer i Rikshandboken: Screeningmed EPDS

Psykisk sjukdom

Akut eller kronisk depression, ångest, psykos eller svår personlighetsstörning kan allvarligt begränsa en förälders förmåga att se och ta hand om sitt barn. Det är viktigt att samverkan fungerar mellan vuxenpsykiatrin, socialtjänsten och barnhälso- och sjukvården för att bevaka barnets behov när det är tydligt att en förälder har psykiska problem.

Missbruk

Förälder som visar tecken på missbruk av tabletter, alkohol eller andra droger.

Observera

När föräldrar upplevs vara undvikande eller motsägelsefulla kan det i själva verket bero på språksvårigheter eller kulturella skillnader. Använd tolk och rådgör med kulturkompetent expertis om du är osäker.

Till toppen av sidan