Vad menas med att barn far illa?

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Barn far illa när de utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Barn far illa när de utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vanligtvis tänker man på hemmamiljön, men när barn utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande kan det leda till att de tar skada. Följande är exempel på sätt som barn kan fara illa.

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att ett barn tillfogas kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätts i vanmakt eller liknande tillstånd av annan person. Varje form av kroppslig bestraffning, oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar eller orsakar fysisk smärta räknas som fysiskt våld. Både kroppslig bestraffning som används i uppfostringssyfte och ett mer okontrollerat våld ingår i begreppet.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innefattar att barn utsätts för handlingar av sexuell natur när barnet på grund av sin ålder eller utvecklingsnivå inte kan förstå eller ge sitt samtycke, eller när handlingen bryter mot samhällets lagar eller sociala förbud. Definitionen innefattar allt från våldtäkt till handlingar som inte innebär kroppslig kontakt med barnet, till exempel blottning eller att exponera barn för pornografi. Alla former av sexuell exploatering är också övergrepp.

Psykiskt våld

Att utsätta barn för kränkande behandling till exempel att förringa, nedsätta, hota, skrämma, diskriminera, förlöjliga, strikt kontrollera eller isolera barnet.

Försummelse

Försummelse innebär att barnets fysiska och/eller psykiska behov inte blir tillgodosedda. Fysisk försummelse är det vi ofta kallar för vanvård. Det kan vara brister i att tillgodose barnets hygien, mun- och tandhälsa, kost, omvårdnad, kläder, sömn eller skydd mot olyckor. Det kan även vara att barnet inte ges möjlighet att få hälso- och sjukvård eller medicinsk behandling.

Psykisk försummelse kan innebära att föräldrarna är känslomässigt frånvarande. Barnet får inte uppmärksamhet, uppfostran, bekräftelse, stimulans.

När barn upplever/bevittnar våld i hemmet

Barn som lever i hem där det förekommer våld mellan familjemedlemmarna, särskilt mellan de vuxna, löper större risk att drabbas av allvarliga psykiska och sociala problem både omedelbart och senare i livet. Dessutom är risken stor att dessa barn själva blir utsatta för misshandel och övergrepp, både som barn och som vuxna.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan