Att förebygga förgiftning och andra skador orsakade av kemikalier

KEMIKALIER ALKOHOL OCH RÖKNING

Eftersom många organ inte är färdigutvecklade är barn mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att mängden farliga ämnen barnet utsätts för minimeras.

Förgiftning

Sett till alla åldersgrupper i hela befolkningen är förgiftning den näst vanligaste orsaken till onaturliga dödsfall. Endast fallolyckor är orsak till fler. Förgiftningstillbud är allvarliga och kräver i många fall sluten sjukhusvård.

En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att när barn i åldern 0-4 år blivit förgiftade är den vanligaste orsaken att barnet fått i sig någon vuxens mediciner (1). Därefter anges tändvätska, lösningsmedel, rengöringsmedel, giftiga växter och svampar som vanligt förekommande farliga ämnen. Den vanligaste platsen för barns förgiftningsolyckor är i hemmet (1).

Företagen som tillverkar, importerar eller säljer farliga kemiska produkter är skyldiga att märka produkten med farosymboler och text som informerar om faran. Där ska även anges vad som skyddar och hur produkten hanteras på ett säkert sätt (2).

Andra skador orsakade av kemikalier

Föremål vi omger oss med i vardagen, som till exempel leksaker, hygienprodukter, mat, elektronik, kläder, inredning med mera, innehåller kemikalier som kan påverka människans hälsa och miljö på olika sätt. Det är de som tillverkar, importerar och säljer varor som ansvarar för att innehållet i varan inte är skadlig för hälsan (3).

Eftersom många organ inte är färdigutvecklade är barn mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att mängden farliga ämnen barnet utsätts för minimeras. När det gäller leksaker finns sedan 2011 ett leksaksdirektiv i EU med avsikten att skärpa de krav som innefattar kemikalier i just leksaker. Sedan den 20 juli 2013 krävs att leksaker som säljs inte innehåller kemikalier som påverkar barns hälsa negativt (4).

Läs mer på Rikshandboken om Kemikalier i barns miljö.

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Trycksaker

  • Råd vid förgiftningstillbud - Affischen listar produkter/kemikalier i alfabetisk ordning. I listan ingår de i hemmet vanligast förekommande kemiska produkterna, både farliga och ofarliga. Efter varje produkt står en siffra som hänvisar till rätt åtgärd. Gothia fortbildning, 2009
  • Ett ögonblicks verk, förgiftningstillbud bland barn - Råd från Giftinformationscentralen. Broschyr med kortfattad information om läkemedel, kemiska produkter, växter, svampar, tobak, geting- och bistick, huggormsbett m.m. samt information om hur förgiftningsolyckor kan förebyggas.
  • Informationsbroschyr från Giftinformationen. Innehåller information om olika förgiftningsrisker för barn,  telefonnummer och i vilka situationer man ska ringa. Finns översatt till 14 språk.
  • Kemikalier i barns vardag, en broschyr för alla som vårdar barn. Kemikalieinspektionen

 

Till toppen av sidan