Kemikalier i barns miljö

KEMIKALIER ALKOHOL OCH RÖKNING

Då barns kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för kemikalier än vuxna. Genom att prata med föräldrar om kemikaliers påverkan på barn uppmärksammar man dem på att det kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling.

Det används runt 30 000 till 100 000 kemikalier på den europpeiska marknaden (1). Oftast kopplas ordet kemikalier ihop med giftiga och hälsofarliga ämnen men alla kemikalier är inte farliga. Det finns emellertid stora kunskapsluckor kring effekten av kemikalierna i vår omgivning vilket kan leda till mycket oro.

Vi utsätts hela tiden för kemikalier eftersom de finns överallt i vår miljö. Kemikalier finns i många av våra vardagsprodukter, till exempel i textilier, elektronisk utrustning, ytbeläggningar på möbler och golv, i barnens leksaker, i plastkärl och teflonpannorna i köket. Vi får i oss kemikalier via mat och dricksvatten och kemikalier kan läcka direkt från varor när de används eller när varor tillverkas eller blir till avfall (2).

Eftersom endast ett fåtal av de kemikalier som används i samhället har testats med avseende miljö- och hälsoeffekter kan det vara bra att utgå från försiktighetsprincipen. Om vi inte vet hur kemikalier påverkar människans hälsa ska vi undvika kemikalier så långt det går (3).

Då barns kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för kemikalier än vuxna. Detta gäller speciellt organsystem som fortsätter utvecklas efter födseln, till exempel immunförsvar, hjärna och hormonsystem. Därför kan påverkan i tidig ålder få stora konsekvenser. Barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Barn har också tunn och lätt genomsläpplig hud, de andas snabbare samt äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna (3).

Samtal om kemikalier inom barnhälsovården

Genom att prata med föräldrar om kemikaliers påverkan på barn uppmärksammar man dem om att det kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling. Detta kan leda till oro hos många men det är ändå viktigt att ta upp frågan då föräldern kan påverka vad barnet utsätts för.

Exemplen nedan ska ses som vägledning och visar hur det går att minska barnens exponering för farliga kemikalier i vardagen.

  • Tvätta nya kläder och textilier
  • Kontrollera dricksvatten från egna brunnar
  • Använd glas och porslin när man värmer mat
  • Vädra ordentligt efter renovering
  • Välj luktfria hygienprodukter
  • Använd våtservetter endast som räddare i nöden
  • Undvik antibakteriella medel
  • Använd plastleksaker för rätt ålder
  • Våttorka dammiga golv med vatten

Tvätta nya kläder och textilier

Tvätta alltid nya kläder och textilier som till exempel lakan och gosedjur innan de används eftersom de kan innehålla kemikalier (5). Tillverkarna använder kemikalier för att ge textilierna exempelvis färg, flamskydd och impregnering. Ofta tillsätts också särskilda kemikalier för att kläderna inte ska bli skrynkliga eller skadas av fukt under långa transporter. Miljömärkta textilier och ekologiskt odlad bomull innehåller normalt lägra halter av kemikalier (6).

Detta råd kan ges direkt efter barnets födsel.

Kontrollera dricksvatten från egna brunnar

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten. Socialstyrelsen rekommenderar att vattnets kvalitet kontrolleras vart tredje år. Socialstyrelsen har också rekommendationer om vilka parametrar som ska provtas och vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från dessa. Det kan också vara bra att kontakta miljöförvaltningen i kommunen för att diskutera om det finns några särskilda problem med dricksvattnet, som kan medföra att en utvidgad provtagning behövs. Miljöförvaltningen kan även hjälpa till med andra frågor. Använd alltid kallvatten och spola tills vattnet är kallt, även när du tar vatten till matlagning. Detta gäller även för kommunalt vatten. Varmt kranvatten kan bland annat innehålla koppar från ledningarna (7). Läs även Rikshandbokens text om Barn och dricksvatten och Fluor.

Detta råd kan ges tidigt. Är speciellt viktigt om ersättning ges och när barnet börjar dricka vatten och äta riktig mat. 

Använd glas och porslin när man värmer mat och dryck

Undvik att värma mat i plast - matlådor, plasttallrikar, plastförpackningar och plastflaskor. Kemikalier i plasten kan frigöras av värme (3, 4). Många föräldrar vill servera maten på plasttallrik eftersom barn inte så sällan slänger tallriken i golvet. Men det går alldeles utmärkt att först värma maten i porslin, för att därefter lägga över maten på en plasttallrik. Bisfenol A är ett exempel på en kemikalie som kan läcka från plasten när den värms upp (8). Bisfenol A är klassat som hormonstörande och allergiframkallande (9).

Rådet kan ges vid modersmjölksersättning och när barnet börjar äta mat.

Vädra ordentligt efter renovering
Vid nybyggnation och renovering är det viktigt att tänka på att färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig mest kemikalier när de är nya. När man bygger eller målar hemma är det viktigt att vädra ut ordentligt. Om möjligt är det bra att vänta ett par veckor innan barnet sover i ett rum som renoverats (3).

Rådet kan ges om renovering pågår i hemmet.  

Välj luktfria hygienprodukter
Allergi är ett växande problem i många länder och kan orsakas av en rad olika ämnen, konstgjorda som naturliga. Parfym i olika produkter innehåller ämnen som kan vara allergifram­kallande. Parfymerade hygienprodukter kan även innehålla andra doftbärande kemikalier som har en osäker hälsopåverkan. Därför är det alltid bäst att välja oparfymerade produkter till barn. Dessutom är det bra att även rekommendera föräldrar att själva använda oparfymerade produkter, då barnet vistas så nära sina föräldrar (10).

Detta råd kan ges direkt efter barnets födsel.

Våtservetter - endast som räddare i nöden
Våtservetter innehåller ofta parfym och konserveringsmedel som det är onödigt att utsätta barnet för. Framför allt om du ser att barnet blir röd av användningen. Även om man använder parfymfria våtservetter så kan konserveringsmedlen ge allergi. Rekommendera därför tvättlapp och vatten till vardags och våtservett enbart vid enstaka tillfällen t.ex. utomhusbruk och vid resor (3).

Detta råd kan ges direkt efter barnets födsel. 

 
Undvik antibakteriella medel
De flesta bakterier som finns på kroppen är nyttiga. Bakteriedödande medel behövs vanligtvis inte med undantag för vissa sjukvårdsprodukter som endast bör användas vid läkarordination. Vanliga antibakteriella medel är blanda annat silver och triclosan. Dessa medel finns numera i många produkter i hemmet t.ex. träningskläder, golv och kylskåp (11). I marknadsföringen påstås ofta att det antibakteriella ämnet motverkar bakterier och dålig lukt. Det finns dock studier som visar att en ökad användning skulle kunna bidra till antibiotikaresistens hos bakterier vilket kan ha mycket stora konsekvenser i framtiden för antibiotikaanvändningen. Vid rengöring är det bättre att använda tvål och vatten eller alkoholbaserade rengöringsmedel. Förutom risken för antibiotikaresistens, kan silver och triclosan även ha negativ påverkan på miljön (12).

Detta råd kan ges direkt efter barnets födsel.  

Använd plastleksaker för rätt ålder
Många leksaker är gjorda av plast med tillsats av stabiliserande och mjukgörande medel. Vissa sådana medel är skadliga för miljön och hälsan. Det finns särskilda regler som gäller kemikalier i leksaker och barnavårdsartiklar. Leksaker som är producerade utanför EU löper större risk att innehålla farliga kemikalier. Särskilt hårda regler finns för leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Därför bör riktigt små barn inte suga på leksaker avsedda för större barn (3, 4). Små barn ska inte heller tugga eller suga på andra saker än leksaker, t.ex. mjuka plasttofflor ("foppatofflor") (13). OBS! Det är inte farligt om det lilla barnet någon enstaka gång råkar stoppa det äldre barnets leksak i munnen.

Detta råd kan ges direkt efter barnets födsel.

Våt torka dammiga golv med vatten
Kemiska ämnen avgår och kan sedan samlas i vanligt hushållsdamm. När saker slits skavs små partiklar av och hamnar i dammet. Dammet kan sedan andas in eller sväljas. På så sätt exponeras andningsvägarna och mag- och tarmsystemet i kroppen. Speciellt små barn utsätts för dammet, eftersom de ofta vistas på golvet, då är det klokt att efter dammsugning våttorka golven regelbundet (4). Inga städmedel behöver användas utan endast vatten kan användas.

Rådet kan ges när barnet börjar krypa.

Material som stöd för personal inom BHV

Som stöd till personalen inom BVC togs en powerpointpresentation fram som kan användas som en helhet eller med enstaka bilder. I presentationen står råden i bildrutan och bakgrundsinformation till varför rådet ges finns i anteckningssidorna. Powerpointpresentationen är framtagen för att användas tillsammans med utbildning av personal och en stödfunktion inom landstinget dit frågor kan ställas. Material är utarbetat av BVC, miljöfunktionen och Arbets- och miljömedicinska kliniken inom Region Örebro län.

Kemikalier i barnets miljö råd för en bättre vardag. Materialet är framtaget av Region Örebro län.

Till toppen av sidan