Migration

Hälsoundersökning av asylsökande

Hälsoundersökningens syften är att uppmärksamma barnets behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och att identifiera smittsamma sjukdomar. Den består av tre olika delar: individuellt hälsosamtal, provtagning samt somatisk undersökning.

Alla ska erbjudas hälsoundersökning

Alla asylsökande och immigrerade människor ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning av regionen.

Denna undersökning är frivillig och genomgången hälsoundersökning är därför inget krav innan inskrivning på BVC. Denna undersökning inkluderar ett hälsosamtal med sjuksköterska men en fysisk undersökning av sjuksköterska eller läkare ingår inte per automatik. Hälsoundersökningen regleras i SOFS 2011:11, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Enligt 7 § SOFS 2011:11 ska hälsoundersökningen innefatta hur barnet påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlemmars hälsa. Enligt 8 § SOFS 2011:11 ska barnet och familjen under hälsoundersökningen informeras om den undersöktes rättighet till hälso- och sjukvård samt tandvård, och erbjudas kontaktuppgifter till hur de kan kontakta vård samt förebyggande hälso- och sjukvård och tandvård.

Vad det gäller ensamkommande barn, som får del av socialtjänstens insatser, är det viktigt att resultatet av hälsoundersökningen, inklusive samtalet, kommuniceras med personalen som ansvarar för barnet, då dessa barn även har rätt till en utvidgad hälsoundersökning. Ensamkommande barn definieras av FN som de mest utsatta barnen i världen eftersom de löper stor risk att utsättas för trafficking, att rekryteras till väpnade styrkor och till kriminalitet.

Hälsoundersökningar genomförs antingen på vårdcentralen eller lokala asyl-/flyktingmottagningar, dock i regel inte på BVC. Hälsoundersökningens syfte är för det första att uppmärksamma barnets behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och för det andra att identifiera smittsamma sjukdomar. Den består av tre olika delar: individuellt hälsosamtal, provtagning samt somatisk undersökning.

Individuellt hälsosamtal

Detta samtal syftar till att dels få information om personens bakgrund, eventuella symtom och vaccinationshistorik och dels för att ge information om svensk hälso- och sjukvård. Samtalet ska omfatta den undersöktes tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd, psykosociala situation och erfarenhet av traumatiska upplevelser. Frågor om vaccinationsstatus, exponering för smitta samt övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt ska också inkluderas.

Under samtalet är det viktigt att kartlägga de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige, och frågorna ska ställas med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats. WHO ger information om situationen i olika länder. Barns hälsosamtal ska fastställa vårdbehovet enligt både hälso-och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen. Information ska lämnas om möjligheten till förebyggande hälsovård och tandvård. Samtalet med barnet ska också innefatta hur hen påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlemmars hälsa. Barnet ska själv få möjlighet att komma till tals om sin egen hälsa.

Provtagning

Syftet med provtagningen är dels att kunna behandla den enskilde mot sjukdomen och dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige. Provtagningen enligt Socialstyrelsens rekommendationer innehåller främst screeningsprover för smittsamma sjukdomar. Provtagning för alla barn inkluderar HIV (combotest), Hepatit B (HBsAg och antiHBs), Hepatit C (antiHCV), Hb, och för barn upp till 8 år inkluderas även PKU och för barn upp till 6 år även maskägg/giardiainfektion. Även denna del av hälsoundersökningen är frivillig.

Läs mer i Rikshandboken om Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Somatisk undersökning

Kroppsundersökningen ska göras om det finns anledning till detta utifrån det individuella hälsosamtalet och eventuell provtagning, eller vid misstanke om sjukdom. Det är den vårdansvarige läkaren som avgör omfattningen av den somatiska undersökningen. Eftersom en fysisk läkarundersökning inte alltid inkluderas i hälsoundersökningen är det viktigt att uppmärksamma att barnet skall erbjudas ålderanpassad komplettering av undersökningar som barnet kan tänkas ha gått miste om. Det kan t.ex. innebära att barnet skall erbjudas ett extra läkarbesök.

Somatiska undersökningar

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan