Referenser - 8 månaders hembesök

 1. Siivola T, Wallén E. Familjefokuserat hembesök – att få stöd i barnets hälsa och bli stärkt i föräldraskapet [Magisteruppsats]. Eskilstuna Västerås; Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås, Akademin för hälsa, vård och välfärd; 2018.
 2. Sjöholm S. Stolt A. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av hembesök när barnet är 8 månader – en intervjustudie [Magisteruppsats]. Trollhättan; Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap: 2019
 3. Ekman I, Swedberg K, Taft C, Lindseth A, Norberg A. Brink E, Jane Carlsson. Person-centered care- Ready for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2011;(10): 248–251
 4. Cox M, Yancy Jr W, Coffman,C, Ostbye T, Tulsky J, Alexander S, Brouwer Namenek R, Dolor R, Pollak K. Effects of counselling techniques On patient´s weight-related attitudes and behaviours in a primary care clinic. Patient Education and Counselling. 2011: (85):363-336.
 5. Mörling M, Vaselieva L. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenhet vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla – en kvalitativ intervjustudie [Magisteruppsats]. Göteborg; Göteborgs universitet; 2016. Hämtad från: gupea_2077_51213_1.pdf
 6. Velander, L. & Rydberg, E. Universella och riktade hembesök inomBarnhälsovården [Magisteruppsats]. Jönköping; Jönköping University.; 2019.  Hämtad från:  FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org).
 7. Bhalotra S, Karlsson M, Nilsson T. Infant Health and Longevity: Evidence from A Historical Intervention in Sweden. Journal of the European Economic Association. 2017;15(5):1101-57.
 8. Statens offentliga utredning (SOU 2021:34). Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Stockholm.
 9. Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 15 om Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (art. 24). 2013.
 10. Regeringskansliet. Konventionen om barns rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet; 2018. Hämtad från: https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/konventionen-om-barnets-rattigheter-s2018.010/
 11. Almquist-Tangen G, Bergström M, Lindfors A, Holmberg L, Magnusson M. Minskat antal hembesök inom barnhälsovården– Sjuksköterskornas attityder avgörande för hur verksamheten utvecklas. Läkartidningen. 2010;107 (47): 2968-2971.
 12. Goodman BW, O’Donnell K, Murphy RA, Dodge KA. Moving Beyond Program to Population Impact: Toward a Universal Early Childhood System of Care. Journal of Family Theory & Review. 2019; 11(1):112-126.
 13. Bäckström C, Thorstensson S, Pihlblad J, Forsman A-C, Larsson M.  Parents' Experiences of Receiving Professional Support Through Extended Home Visits During Pregnancy and Early Childhood—A Phenomenographic Study. Frontiers in Public Health. 2021; 9.
 14. Aronen ET, Kurkela SA. Long-Term Effects of an Early Home-Based Intervention.  Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 1996;35 (12): 1664-1672.
 15. Möllborg P. Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar. 2013. FoU i Västra Götalandsregionen.
 16. Socialstyrelsen. Vägledning för barnhälsovården. 2014. Falun: Edita Bobergs.
 17. Tevell M, Siebert H. Föräldrars upplevelser av hembesök från BVC – En studie baserad på inlägg från familjeform [Magisteruppsats]. Uppsala; Uppsala Universitet; 2016. Hämtad från: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.se)
 18. Håkansson L. Hembesök-möten i barnets vardag. Stockholm: Gothia kompetens; 2022.
 19. Golestani I, Ivarsson I,Thorén-Todoulos A. Jämställt föräldraskap för barnets bästa – handbok för mödra-och barnhälsovård. 2016. Malmö; Region Skåne.
 20. Regeringskansliet. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Stockholm: Regeringskansliet; 2018.
 21. Marmot Review. Fair Society, Healthy Lives: A Strategic Review of Health Inequalities in England Post. 2010.
 22. World health Organization. Commission on Social Determinants of Health – final report . World health Organization; 2016.
 23. Burstrom B, Marttila A, Kulane A, Lindberg L, Burstrom K. Practising proportionate universalism - a study protocol of an extended postnatal home visiting programme in a disadvantaged area in Stockholm, Sweden. BMC Health Services Research. 2017;17.
 24. Folkhälsomyndigheten. På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet.2020.
 25. Föräldrastöd till familjer med spädbarn – en kunskapsöversikt, Slutrapport 2019.
Till toppen av sidan