Hembesök - bakgrund och syfte

METODER OCH RIKTLINJER

Här beskrivs syftet med hembesöken och vad forskningen visar angående dess betydelse för relationen med familjerna.

Hembesök - en grundpelare

Hembesök till alla är en grundpelare inom svensk barnhälsovård och är ofta det första mötet mellan nyblivna föräldrar, barnet och BHV-sjuksköterskan. Redan år 1901 när den första mjölkdroppen etablerades i Katarina församling i Stockholm besökte sjuksköterskan familjen i dess hemmiljö.

Hembesöket ger ofta en mer jämlik relation mellan föräldrar och sjuksköterska och ger en god grund för den fortsatta kontakten. Att hembesöket erbjuds till alla innebär att det är och uppfattas som en naturlig del i verksamheten. Med god förståelse för familjens situation kan råd och stöd utformas utifrån familjens och det enskilda barnets behov. Hembesök ger även möjligheter att upptäcka barn som riskerar att fara illa.

Syfte

Hembesöket kan ha flera syften, dels som en del av det generella föräldrastödet som erbjuds till alla men kan också utifrån behov vara en del av ett riktat stöd under en kortare eller längre period.

Både svenska och internationella studier visar att BHV-sjuksköterskor beskriver vikten av att etablera kontakt med familjen som hembesökets primära syfte (1,2). Sjuksköterskans attityd till hembesök kan vara en avgörande faktor för hur hembesöksverksamheten utvecklas. Hembesök gör att sjuksköterskan blir mer lyhörd för familjens behov (3).

Främjar kontakten, amningen och föräldrarförmågan

Svenska studier har utgått från de hembesök som barnhälsovården gör, framförallt det första hembesöket i samband med att barnet är nyfött. I en jämförande studie där mödrar erbjöds antingen hembesök eller mottagningsbesök i nyföddhetsperioden fann man att de mödrar som fick hembesök ansåg att de fick större möjlighet att prata i lugn och ro och på så sätt fick en mer jämbördig relation till sjuksköterskan (4).

Mödrar är övervägande positiva till hembesök och får bättre kontakt med BHV-sjuksköterskan än vid ett mottagningsbesök. Studier talar för att hembesök har positiv betydelse för kontakt med familjen. Olika intervjuundersökningar har visat att de flesta föräldrar uppskattar hembesöket (5). Både svenska och internationella studier visar att hembesök är viktiga för att främja amning (4,6,7).

Sammanfattningsvis visar resultaten att ett generellt hembesök till alla som utförs av sjuksköterskor har en potential att förbättra föräldraförmågor och kvaliteten på barnets hemmiljö (8).

Hembesöksprogram

I en annan svensk studie erbjöds förstagångsföräldrar sex hembesök av BHV-sjuksköterska och föräldrarådgivare tillsammans. Programmets syfte var att förbättra barnens hälsa genom att tidigt erbjuda individuellt stöd till föräldrar och öka deras kunskap om barn och föräldraskap och om det omgivande samhället. Resultaten visar på ett högt deltagande av föräldrar, att hembesöksprogrammet uppskattas av både föräldrar och personal och möjliggör ett nytt arbetssätt att möta föräldrar och barn (9).

I Göteborg och Stockholm finns specialist-BVC för barn till föräldrar med beroendeproblematik. Verksamheterna är en individuellt anpassad barnhälsovård med hembesök flera gånger per månad under barnets första åtta månader och längre vid behov (10).

Ett intensivt hembesöksprogram till familjer som har behov av ett utökat stöd finns framförallt utvärderat i internationella studier (11, 12). Återkommande hembesök visar i internationella studier en signifikant förbättring i hemmiljön, föräldraskapet samt föräldrastress. Resultaten visar även en signifikant förbättring när det gällde mödrars symtom på depression jämfört med kontrollgruppen. Mödrarnas tillfredställelse av stöd post partum var högre för de interventioner som inkluderade hembesök jämfört med besök på klinik eller sjukhus. Upprepade hembesök har även haft effekt på förbättrad fysisk hälsa hos mödrar samt minskad trötthet, känsla av olycka och vilja att stanna inomhus.

I en longitudinell amerikansk studie visar resultaten, efter 15 års uppföljning gynnsamma effekter på familjeplanering, barnmisshandel och försummelse, social utsatthet, mödrars kriminalitet och missbruk (13). I Finland har 160 familjer följts under 20 år med ett särskilt hembesöksprogram. Vid uppföljningen fann man färre psykiska problem hos barn som fått del av hembesöksprogrammet oavsett om barnen kom från en låg- eller högriskmiljö. Den upplevda tillfredställelsen av hembesöken var högre hos riskfamiljer med dysfunktion eller missbruk än hos familjer som ingick i de generella hembesöksprogrammen (14).

Till toppen av sidan