Tillväxt & utveckling

Barns fysiska tillväxt

Översiktssida för innehåll om hur man mäter och väger barn på bvc, tillväxtkurvor, BMI-uträkningar, definitioner av och åtgärder för under- och övervikt.

Innehåll

Visa innehåll som:
Instruktioner för mätning och vägning på BVC

Åldrar för rutinmässiga mätningar. Hur du mäter vikt, längd och huvudomfång, korrigerar för prematuritet och räknar ut föräldramedellängd.

Bedömning av barns tillväxt

Om kortvuxenhet, långvuxenhet, huvudomfång, bristande viktökning och riktlinjer för remittering vid avvikelser från tillväxtkurvan.

Tillväxtkurvor och tillväxtreferenser

Om tillväxtkurvor, tillväxtreferenser, statistik och normalfördelning samt BMI-begreppet. Samt om prematuritetskorrigering och medelföräldralängd.

Därför mäter och väger BVC barn

Ett barns individuella tillväxt är ett känsligt mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. WHO har slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva.

Bristande viktuppgång och undervikt

Om bristande viktuppgång och undervikt, vad det kan bero på, hur det utreds och vilka åtgärder som kan behöva sättas in.

Viktnedgång hos nyfödda

Orsaker, åtgärder och remisskriterier för viktnedgång hos nyfödda.

Avvikande huvudomfång

Huvudomfånget mäts regelbundet under barnets uppväxt. Ett litet huvudomfång, minskande huvudomfång eller ett snabbt ökande huvudomfång föranleder åtgärder.

Definition av övervikt och fetma

Definition, förekomst och riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn.

Åtgärder vid övervikt och fetma

Vad barnhälsovårdsteamet kan göra och hur man kan samtala med föräldrar till barn som har övervikt eller fetma.

Orsaker till övervikt och fetma

Faktorer som påverkar risken för barn att utveckla övervikt och fetma.

Trender om barns tillväxt

När människor får bättre levnadsvillkor tar det flera generationer innan den fulla genetiska tillväxtpotentialen nås. De senaste decenniernas ökning av mödrars BMI har ökat nyföddas vikt med cirka 100 gram i Sverige.

Mer på Rikshandboken

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Amning och nutrition

Strategier och vägledning för amningsrådgivning, näringsinnehåll i bröstmjölk och bröstmjölksersättning samt om barns ätutveckling och råd om mat och dryck för barn.

Allergier och intolerans

Symtom, behandling, råd till föräldrar och uppföljning.

Till toppen av sidan