Barns fysiska tillväxt

Definition av övervikt och fetma

Definition, förekomst och riskfaktorer för övervikt och fetma hos barn.

Övervikt och fetma definieras med BMI

Övervikt innebär att barnet väger för mycket. Ett barn med övervikt löper större risk att utveckla fetma. Fetma är en komplex sjukdom, för att den ska utvecklas måste ett flertal faktorer i livsmiljö och gener samverka. Fetma kräver livslång behandling.

Övervikt och fetma definieras vanligen med hjälp av Body Mass Index (BMI). För vuxna har BMI-måttet vissa brister. BMI tar nämligen inte hänsyn till kroppssammansättningen, det vill säga andelarna av muskler, skelett, vatten och fett, eller till hur övervikten är fördelad. Förskolebarns muskelmassa varierar inte på samma sätt som hos vuxna.

Från det att barnet föds och upp till två års ålder kan BMI variera mycket och därför är det för tidigt att sätta diagnosen övervikt/fetma i dessa åldrar. BMI fortsätter att variera även senare under uppväxten och därför kan inte referensvärden för vuxna användas.

Referensvärdena har istället anpassats till barnets ålder och kön och kallas för iso-BMI 25 (gräns för övervikt) och iso-BMI 30 (gräns för fetma) och är baserade på en internationell standard (1). BMI-gränserna skiljer sig mellan pojkar och flickor.

Läs mer på Rikshandboken om Tillväxtdiagram

BMI-underlag pojkar och flickor-pdf

Tillväxtkirva som visar BMI
Iso-BMI-värdena är i dagsläget det enklaste och bästa måttet i praktisk vardag på BVC för att identifiera övervikt och fetma. Gränsvärdena för BMI ska ses som ett riktmärke för en hälsosam vikt.

Riskfaktorer för övervikt och fetma

Faktorer under graviditeten:

  • Mamman röker under graviditeten.
  • Fetma hos mamman vid graviditetens start eller snabb viktökning under graviditeten.
  • Mamman har graviditetsdiabetes.

Faktorer under tidig ålder:

  • Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år (tidig adiposity rebound).
  • Barn med hög födelsevikt eller barn med låg födelsevikt och snabb tillväxt.
  • Barn med övervikt har en ökad risk att utveckla fetma.

Övervikt hos barn är en riskfaktor för övervikt senare i livet

Barn med övervikt eller fetma vid fyra till fem års ålder har en ökad risk att även ha denna i skolåldern (2). Studien bland 1042 barn visade att barn som vid 2 år, 3 år och 4,5 års ålder var överviktiga vid mer än ett av mättillfällena hade fem gånger större benägenhet att även vara det vid 12 års ålder. Skolbarn med övervikt/fetma bibehåller ofta denna i ungdomen och i vuxen ålder (3).

Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år (tidig adiposity rebound)

Vanligtvis leder en hormonell omställning redan vid 1,5 års ålder till att spädbarnet börjar komma in i den slanka barndomsperioden. Fettmassan minskar för att sedan sakta vända uppåt igen. Detta fenomen kallas för adiposity rebound.

Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder
Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder.

Adiposity rebound är vanligt mellan 4 och 8 års ålder. En tidig adiposity rebound ger dock en ökad risk för fetma (4).

Barn med snabb tillväxt mellan två till fem år utvecklar en tidig adiposity rebound. Förändringen i tillväxthastigheten gör att barnet klättrar i sin BMI i stället för att följa sin kanal på BMI-kurvan (se pdf:er nedan).

Tidig adiposity rebound - pojke (pdf)

Tidig adiposity rebound - flicka (pdf)

Barn med hög födelsevikt eller barn med låg födelsevikt och snabb tillväxt

Studier visar att en hög födelsevikt över 4 kg ökar barnets risk för övervikt vid fyra till fem års ålder. Det gäller även för barn med låg födelsevikt, Small Gestational Age (SGA), och en snabb viktökning (catch-up) under de första levnadsåren (5). Ser man på födelsevikten hos en population ungdomar med fetma förefaller de med hög respektive låg födelsevikt vara överrepresenterade (6).

Betydelse av föräldrarnas BMI

Fetma hos barn debuterar vanligen mellan 5 och 10 års ålder. Om båda föräldrarna har fetma ökar risken för barnet att få fetma som vuxen (7).

Riskfaktorer för barnet under graviditet

Faktorer under graviditeten som ökar barnets risk för övervikt och fetma är om modern har ett högt BMI i början av graviditeten eller en snabb viktökning under graviditeten. Graviditetsdiabetes och rökning är också riskfaktorer (7). Även epigenetik under fosterlivet kan påverka senare utveckling av fetma.

Förekomst av övervikt och fetma

Den första nationella studien om förekomst av övervikt och fetma hos skolbarn publicerades 2011 och visade att 17 procent av barnen var överviktiga varav 3 procent hade fetma. I studien ingick 4 600 barn i åldern 7-9 år i 94 slumpvist utvalda skolor från hela Sverige.

Studien visade skillnader i förekomst av övervikt och fetma mellan barn som bor i storstadsområden och barn som bor i mindre orter eller på landsbygden. Den visade också ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå, i storstadsområdena var fler föräldrar högutbildade jämfört med mindre orter och på landsbygden (8).

2018 sammanställdes nationella data kring övervikt och fetma bland 4-åringar (9). 17 regioner skickade in data på barn födda 2012 eller 2013. Sammanställningen visade 9,4 procent övervikt (pojkar 7,9 procent och flickor 10,6 procent) och 2,3 procent fetma (pojkar 2,0 procent och flickor 2,5 procent och ger en uppskattning av aktuell situation. Spridningen av övervikt var mellan 8,3 procent - 12,6 procent och mellan 1,8-3,8 procent för fyraåringar med fetma.

Inom de olika regionerna finns tydliga skillnader mellan olika stadsdelar och kommuner. I Stockholms region finns ett tydligt samband mellan andel barn med fetma vid fyra år och andel barn (0–5 år) som lever i familjer med låg köpkraft (10).

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan