Barns fysiska tillväxt

Trender om barns tillväxt

När människor får bättre levnadsvillkor tar det flera generationer innan den fulla genetiska tillväxtpotentialen nås. De senaste decenniernas ökning av mödrars BMI har ökat nyföddas vikt med cirka 100 gram i Sverige.

På befolkningsnivå återspeglar barns tillväxt och näringsförhållanden samhällets utveckling, men den genetiska potentialen för tillväxt förändras inte. För befolkningsgrupper som fått bättre levnadsförhållanden tar det vanligen flera generationer innan den fulla genetiska tillväxtpotentialen nås.

Med förbättrade levnadsvillkor har medellängden i Sverige under de senaste cirka 150 åren ökat med cirka 13 cm för män (2). Vid mönstring på 1850-talet var medellängden för män 167,4 cm jämfört med 2006 då den var 180,4 cm (3). Medellängden i norra Europa ökar inte längre som tidigare och den genetiska potentialen för längd kan i allt väsentligt vara nådd. Männen i Nederländerna är längst med 184 cm (4).

Förekomst av övervikt och fetma

För utveckling av vikt har det skett stora och snabba förändringar på kort tid.

Sedan 1980-talet har andelen människor i västvärlden med övervikt och fetma ökat beroende på förändrad livsstil med ökat energiintag och minskad fysisk aktivitet. Denna utveckling har bland annat lett till att andelen mödrar med högt BMI är fler, vilket resulterat i att de intrauterina näringsförhållandena har förändrats. Under de sista decennierna har födelsestorlek i Sverige ökat med cirka 100 gram och antalet nyfödda som har en födelsevikt över 4,5 kg är fler (5).

En stor internationell studie visar att förekomsten av övervikt och fetma har ökat kraftigt bland barn och ungdomar i 200 länder mellan åren 1975 och 2016. Den ökande trenden är sämst i vissa önationer i Stilla havet där förekomsten av fetma mer än tiofaldigats de senaste 40 åren. På exempelvis Cooköarna och Nauru lider i dag sju av tio barn av övervikt samtidigt som en tredjedel (33 procent) av samtliga barn har fetma (6).

2018 sammanställdes data från Barnhälsovårdens årsrapporter gällande övervikt och fetma bland 4-åringar. Den totala förekomsten är 11,7 procent, varav 9,4 procent (pojkar 7,9 procent och flickor 10,6 procent) övervikt och 2,3 procent (pojkar 2,0 procent och flickor 2,5 procent) fetma. Prevalensen varierar regionalt och övervikt/fetma är vanligare bland flickorna (7).

Spridningen av övervikt var mellan 8,3 - 12,6 procent och mellan 1,8- 3,8 procent för fyraåringar med fetma. Inom de olika landstingen finns tydliga skillnader mellan olika stadsdelar/kommuner och i några landsting finns en tydlig koppling mellan högst förekomst av övervikt och fetma och socioekonomiskt svaga områden (7).

Läs mer på Rikshandboken Orsaker till övervikt och fetma

Referenser

Referenser - Tillväxt

Till toppen av sidan