Kommunikativ utveckling

Flerspråkiga barn

Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Råd om hur du kan samtala med föräldrarna och när du kan konsultera en logoped.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja en god och kommunikativt stimulerande miljö på barnets båda språk utifrån varje enskild familjs och barns behov. Uppmuntra föräldrar att prata sitt modersmål med sitt barn samt betona vikten av att barnet regelbundet vistas på förskolan för att utveckla god svenska.

Läs mer om Preventivt språkligt arbete.


Alla föräldrar ges utrymme att prata om det egna barnets kommunikation och språk. Prata gärna om hur man samtalar, läser och leker i hemmet. Utgå ifrån det som familjen redan gör och anpassa dina råd därefter.


Föräldrars frågor och eventuella oro för barnets beteende eller språkutveckling (särskilt på modersmålet för de yngsta) uppmärksammas och utforskas vidare.


Barnets språkliga nivå, på minst ett av barnets språk, ska jämföras med den typiska språkliga utvecklingen: 0-3 mån, 3-5 mån, 5-10 mån, 1-1,5 år, 1,5 år, 2-3 år, 4 år, 5 år.


Lämna broschyren Ett barn – flera språk (översatt till flera språk) och informera om filmen Hitta språket, en film om små barns språkutveckling - Kodknäckarna. 
Filmen finns i många språk.

För alla vid behov

Utökat individuellt stöd till föräldrar som behöver stödjas i kommunikationen med sitt barn.


Utökad hjälp till familjer där barnet visar kommunikativa och språkliga svårigheter på både svenska och modersmålet, men inte så stora svårigheter att barnet uppnår remisskriterierna.


Utökat stöd för de familjer som inte accepterar vidare remittering. Det är då av stort värde att åter träffa familjen och barnet för att bedöma hur språket utvecklas.


Stödet kan bestå av:

  • Samtal med föräldrar om barns språkutveckling och hur barnet utvecklar flera språk.
  • Informera om möjlighet/telefontid för rådgivning av logoped.
  • Uppföljande kontakt.
  • Kontakta förskolan för information om språkutveckling på svenska men även på barnets modersmål om det finns förskolepersonal som pratar familjens språk.  


Diskutera/konsultera barnhälsovårdsteamet, barnläkare, psykolog BHV eller logoped.

För alla vid behov

Vidare remittering när barnet inte utvecklas som förväntat när det gäller kommunikation, joller, språk och tal på minst ett av sina språk, samt vid ätsvårigheter och/eller frekvent dregling efter tre års ålder.


Kontakt med eventuell förskola för att diskutera barnets kommunikation och språk samt att där uppmuntra till utökad stimulans.


Barn som stammar.

Till toppen av sidan