Kommunikativ utveckling

Stamning hos barn

Stamning kan beskrivas som återkommande ofrivilliga störningar i talets flyt. Mellan fem och tio procent av alla barn har haft en period av stamningsliknande tal.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja en positiv och lyssnande samtalsmiljö och förebygg kommunikativa svårigheter genom samtal, information och vägledning utifrån varje enskild familjs och barns behov.


Lyssna på föräldrarnas frågor och funderingar kring barnets sätt att prata med omtagningar och upphakningar.


Ställ frågor och be föräldrarna beskriva hur det kan låta och om de upptäckt något mönster i när omtagningarna och upphakningarna uppstår.


Information och samtal med föräldrar om:

 • Stamning och upphakningar: Stamning är en form av icke-flytande tal.
 • Tecken på stamning.
 • Prognosen: Hur utvecklas stamning? Många förbättras.

Be föräldrar uppmärksamma och notera om – och i så fall hur – stamningen varierar i olika situationer och med olika personer.


För alla vid behov

Utöka stödet till familjer där barnet har problem med talflytet (omtagningar/ upphakningar/ stamning) men ännu inte remitterats. Om barnet visar tecken på stamning bör remiss skickas till logoped.


Gör upp om ett återbesök med barnet och föräldern alternativt kom överens om en tid för föräldrasamtal.


 • Hur har talet utvecklats – kvarstår problemet? Lyssna noga på föräldrarna.
 • Har stamningen förändrats – i så fall hur?
 • Stammar barnet lika mycket oavsett situation och vem hen pratar med? (Det vill säga det ni pratade om vid förra besöket)
 • Kontakta förskolan och hör hur de uppfattar barnets icke-flytande tal.
 • Är barnet besvärat?
 • Undviker barnet vissa ord eller situationer?

Konsultera gärna en logoped om du är tveksam till att skriva remiss.


Uppmuntra föräldrarna att ringa till logoped för att diskutera stamningen och få konkreta tips.


Rekommendera föräldrarna att läsa mer om stamning. Det finns material att beställa eller ladda ner från Stamningsförbundet.

För alla vid behov

Oroliga föräldrarna bör alltid erbjudas kontakt med logoped. Det är resursbesparande för alla parter.


Även om föräldrarna inte hyser någon större oro bör remiss till logoped skrivas om:

 • Föräldrar eller förskolepersonal har uppmärksammat stamning.
 • Barnet verkar vara besvärat av stamningen.
 • Barnet kämpar med orden.

  Det räcker med att ett av kriterierna ovan är uppfyllda för att remiss ska skickas.

Rekommendera föräldrarna att läsa mer om stamning. Det finns material att beställa eller ladda ner från Stamningsförbundet.

Till toppen av sidan