Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Motorisk förmåga hos för tidigt födda barn

Hur du gör en rättvis bedömning av prematura barns motoriska förmåga och när du ska remittera till fysioterapeut.

Korrigerad ålder

Ett barn räknas som fullgånget när det föds mellan graviditetsvecka 37 och 42. Om barnet föds innan graviditetsvecka 37 räknas det som för tidigt fött/prematurt.

För att göra en rättvis bedömning av barnets motoriska förmåga utgår du från den biologiska åldern, det vill säga från det datum då barnet beräknades födas enligt ultraljud. Barnets ålder måste alltså korrigeras (57). Hjärnan och kroppen är programmerad att utvecklas i en viss takt och utvecklingen går inte snabbare för att barnet föds tidigare. Den korrigerade åldern är barnets ålder från det beräknade födelsedatumet enligt ultraljudsundsökningen. I det neonatala uppföljningsprogrammet har man beslutat att korrigera barnets ålder upp till 2 år.

Detta gäller inte enbart för barn som föds mycket för tidigt (graviditetsvecka 28-32) och extremt mycket för tidigt (innan graviditetsvecka 28), utan även för barn som föds lätt prematura (graviditetsvecka 32-36) (58).

Läs mer om hur man korrigerar ålder för prematuritet: Tillväxtkurvor och tillväxtreferenser

Motorisk förmåga hos prematura barn

Barn som föds för tidigt löper ökad risk för både CP och DCD, en risk som ökar vid lägre gestationsålder (42,59). Där man tidigare antog att det främst var de mest omogna barnen som drabbades, kommer nu rapporter om att även barn som föds lätt prematura (gestationsvecka 32-36) löper ökad risk för senare funktionsnedsättningar (60–62).

Enligt de nationella riktlinjerna för uppföljning av för tidigt födda barn ingår idag inte barn födda efter vecka 28 (lokala skillnader kan finnas), men följs inom barnhälsovården. Det är därför viktigt att personalen på BVC tidigt kan identifiera de barn som är i behov av fysioterapi. Hur sjukt barnet var i sin nyföddhetsperiod kan vara en indikator för senare svårigheter, men är det inte alltid.

Prematura barns rörelsemönster

Motoriskt visar prematura barn ofta ett annorlunda rörelsemönster än fullgångna barn (63,64). Skillnaden mellan att vara i ett viktlöst tillstånd i mammas mage jämfört med att vara utanför och tidigt behöva arbeta mot gravitationen tycks påverka (63). Innan beräknad födelse har prematura barn ett stillsamt rörelsemönster, låg tonus och nedsatt muskelstyrka (63). De har oftare armar och ben sträckta och vilandes mot underlaget, istället för i ett böjt läge mot kroppen, som många fullgångna barn har initialt (63).

Prematura barn arbetar också längre än fullgångna barn med sammansatta, synkrona rörelser och har svårare att visa fria rörelser något som är nödvändigt för att senare komma igång med att krypa och gå (63).

Sammanfattningsvis kan prematura barns motoriska problem härröra från olika saker; prematuriteten i sig, omgivningsfaktorer och hur sjukt barnet var i sin nyföddhetsperiod. Tidig identifikation är viktigt, oavsett orsak, eftersom det ger möjlighet till tidig behandling.

Eftersom barnens ålder ska korrigeras ska för tidigt födda barn inte vara motoriskt sena och bör därför remitteras till fysioterapeut vid behov.

Remittera till fysioterapeut

Remittera till fysioterapeut om barnet uppvisar följande symtom vid upprepade bedömningar:

  • instabilitet
  • skakighet, asymmetrier
  • spänt rörelsemönster
  • är rörelsefattig.

 

Till toppen av sidan