Psykosocial utveckling

Faktorer hos föräldern som påverkar samspel

Faktorer som påverkar föräldrarnas, eller vårdnadshavarnas, förutsättningar till samspel och omsorgsförmåga och när familjen ska erbjudas ytterligare stöd och/eller remitteras vidare.

Föräldraförmåga/Omsorgsförmåga

För alla

För alla vid behov

För alla

Lyssna till föräldrars frågor, osäkerhet och eventuella oro kring föräldraskap och föräldraförmåga.


Uppmärksamma, fråga och följ upp förälderns anpassning till föräldraskapet.

 • Svarar föräldern lyhört på barnets signaler?
 • Responderar föräldern förutsägbart?
 • Undersök risk- och skyddsfaktorer.

För alla vid behov

Vid behov av föräldrastöd eller vid misstanke om bristande föräldraförmåga erbjud:

 • hembesök, utökat individuellt stöd, stödsamtal, vägledande samtal.

Konsultera MBHV-psykolog.


Konsultera BHV-team.


Konsultera socialsekreterare vid frågor om omsorgssvikt.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjud:

 • fortsatt individuellt stöd, bedömning och/eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog.

Remiss till riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.


Konsultera socialsekreterare vid frågor om omsorgssvikt.


Anmälan till socialförvaltningen vid misstanke om omsorgssvikt.

Förälderns mående

För alla

För alla vid behov

För alla

 • Lyssna till och fråga om förälderns mående och välbefinnande.
 • Iaktta, Screening med EPDS, fråga och följ upp hur föräldrarna mår.
 • Anamnes om psykisk hälsa.
 • Undersök upplevt stöd av partner eller annan närstående?

För alla vid behov

 • Utökat individuellt stöd och remiss vid behov, följ upp.
 • Vid utfall på EPDS-screeningen erbjuds uppföljning/utökat individuellt stöd, stödjande samtal/counselling, samtal tillsammans med partnern.
 • Konsultera MBHV-psykolog, BHV-läkare.

För alla vid behov

Vid utfall, kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning och/eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog, VC-läkare, VC-psykolog, psykiatri.
Ange i remissen att det finns små barn/spädbarn i familjen (då bör föräldern få förtur till bedömning/behandling).


Remiss till riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.

Mentalisering

För alla

För alla vid behov

För alla

Undersök, fråga och följ upp förälderns egen bild av sig själv som förälder.


Undersök förälderns uppfattning om sitt barn. Kan föräldern föreställa sig barnets reaktion i olika situationer?

För alla vid behov

Om bilden föräldern förmedlar om sig själv, om sitt barn eller om familjen är negativ, erbjuds utökad individuell stödkontakt.


Konsultera MBHV-psykolog.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning och/eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog.


Remiss till riktad verksamhet t.ex. spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.

Stress och separationer

För alla

För alla vid behov

För alla

 • Lyssna till föräldrars frågor, eventuella osäkerhet och oro kring separationer och andra stressfyllda situationer för barnet och hela familjen.
 • Fråga och följ upp om familjen varit utsatta för någon kris, trauma, separationer eller förlust, sjukdom nu eller tidigare.
 • Fråga om förlossningsupplevelse, spädbarnstiden, övergången till föräldraskap och familjeliv, relationen med partnern.

För alla vid behov

Om föräldern, familjen är påverkad av stress till exempel ångestpåslag, svårt med struktur, känner sig misslyckad/dålig, maktlös. Erbjud hembesök, utökat individuellt stöd, vägledning.Informera om barns utveckling, behov, kompetens, hur barn reagerar på separation och stress.


Akut trauma påverkar hela familjen. Konsultera MBHV-psykolog.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning eller behandling genom kontakt med eller remiss till MBHV-psykolog, VC-psykolog, VC-läkare, psykiatri.


Remiss till riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.

Till toppen av sidan