Psykosocial utveckling

Främja trygg anknytning och gott samspel

Om BHV:s uppdrag och strategier för att främja ett gott samspel och en trygg anknytning mellan barn och föräldrar.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja ett gott och positivt samspel mellan föräldrar och barn genom att uppmuntra och stödja ett intonat föräldraskap.


Samtal, information och vägledning utifrån varje enskild familjs och barns behov är viktiga strategier i BHV:s arbete.


Alla föräldrar ges möjlighet och utrymme att tala om det som är fint och roligt med barnet samt det som oroar och bekymrar dem. Föräldrarnas iakttagelser och frågor uppmärksammas, utforskas och bemöts samt följs upp vid nästa besök.


Särskilt fokus med avseende samspelet föräldrar och barn på följande faktorer:

 • barnets utveckling
 • barnets temperament
 • förälderns mående
 • mentalisering
 • regleringsförmåga (mat, sömn, skrik)
 • stress, separationer
 • föräldrarnas omsorgsförmåga
 • relation och kommunikation mellan barn och förälder.

För alla vid behov

Erbjuda ett utökat individuellt stöd till de familjer där föräldern upplever och/eller uppvisar måttliga samspelssvårigheter och barn med regleringssvårigheter.

Samtala om föräldrars erfarenheter och känslor i kontakt med sitt barn.

Stödet kan bestå av:

 • Täta vägledande samtalskontakter på mottagningen och/eller genom hembesök som följs upp.
 • Tar del av föräldrars erfarenheter och känslor i kontakt med sitt barn.
 • Information om barns behov och utveckling.

Som ett stöd i arbetet med att bedöma, undersöka och stödja föräldrar och barn med avseende samspelet ska det finnas tillgång till kontinuerligt stöd via MBHV-psykologens konsultation.


BHV-team.


Vid behov samverkan kring barn och familj.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning, behandling genom kontakt med remiss till annan vårdgivare till exempel MBHV-psykolog, VC-läkare, Barnsjukvård, Barnhabilitering, VC-psykolog, barn/vuxenpsykiatri.


Riktad verksamhet till exempel spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.


Konsultera socialsekreterare vid frågor om omsorgssvikt.


Anmälan till socialförvaltningen vid misstanke om omsorgssvikt.

 

För alla

För alla vid behov

För alla

Lyssna till föräldrars frågor, osäkerhet och eventuella oro kring kontakten, relationen och kommunikationen med barnet och barnets kontakt med andra barn och vuxna.


Uppmärksamma och följ upp samvaron mellan förälder och barn.

 • Hur är stämningen, tonen dem emellan; behaglig, lustfylld?
 • Finns ömsesidighet, turtagning?
 • Ser relationen och kommunikationen autentisk ut?
 • Använder föräldern adekvata gränssättningsmetoder, t.ex flyttar bort barnet eller avleder det?
 • Har föräldern åldersadekvata förväntningar på barnets beteende?
 • Tar föräldern emot barnet och hjälper barnet att organisera sina känslor vid stress/oro/rädsla?
 • Stödjer föräldern barnets nyfikenhet (tar sig ifrån föräldern) kontra ängslighet/behov av trygghet (vänder tillbaka till föräldern)?
 • Bekräftar och svarar föräldern på barnets behov av att visa upp allt hen kan?

För alla vid behov

Erbjuda ett utökat individuellt stöd till de familjer där föräldern upplever och/eller uppvisar måttliga samspelssvårigheter och barn med regleringssvårigheter.

Samtala om föräldrars erfarenheter och känslor i kontakt med sitt barn.


Vid framkomna svårigheter eller vid misstanke om brister i samspelet erbjud hembesök, utökat individuellt stöd, vägledning.


Informera om barns utveckling, behov, kompetens.


Konsultera MBHV-psykolog.


Konsultera alltid MBHV-psykologen eller BVC-läkare, BVC-team då:

 • Föräldern upplever kvarstående regleringsproblem som mat- och sömnproblem.
 • Föräldern upplever barnet som övervägande skrikigt, gnälligt och klängigt.
 • Hyperaktivt barn eller ett passivt, allvarligt barn.
 • Barnet sover mycket eller är onormalt stillsamt. Barnet är tyst.
 • Barnet leker glädjelösa, stereotypa lekar utan tendens till delad uppmärksamhet.
 • Barnet är oselektiv i kontakten, går till alla.
 • Barnet inte söker förälderns bistånd, utan är självständigt – lever farligt.
 • Barnet har inget behov av att visa föräldern.
 • Barnet reagerar inte vid separation eller återförening.
 • Barnet inte söker upp föräldern för trygghet och tröst.

Konsultera socialsekreterare vid frågor om omsorgssvikt.

För alla vid behov

Vid utfall, kvarstående eller ökad problematik erbjuds fortsatt individuellt stöd, bedömning och/eller behandling genom kontakt med/remiss till MBHV-psykolog.


Remiss till Barnpsykiatri.


Remiss till riktad verksamhet t.ex spädbarnsteam, spädbarnsverksamhet.


Anmälan till socialförvaltningen vid misstanke om omsorgssvikt.

Till toppen av sidan