Psykosocial utveckling

Oro och ångest hos barn

Tecken på oro eller ångest, olika slags rädslor och hur du kan stötta och hänvisa vidare.

För alla

För alla vid behov

För alla

Fråga om föräldrarna tycker att barnet är mer oroligt/ängsligt än normalt eller har specifika rädslor. Finns det yttre omständigheter som påverkar barnets rädsla och oro? 


Erbjud samtal, information och vägledning utifrån familjens behov.


Erbjud information och samtal kring:

  • Barns temperament, risk- och skyddsfaktorer.
  • Hur föräldrar kan gå barnet till mötes under ängsliga perioder.
  • Råd om att utmana rädslor och att inte undvika det som skrämmer, Läs mer nedan under rubriken "Hjälp för ängsliga och oroliga barn".

Vid tillfällig oro på grund av yttre händelse, se  "När något allvarligt händer".


Bedömning av behov av vidare insats

För alla vid behov

Föräldrar med särskilt ängsliga/ångestfyllda barn erbjuds utökat stödkring förhållningssätt. 


Föräldrasamtal och uppföljning med föräldrar kring hur råden om förhållningssätt landat.


Konsultera BHV-psykolog.


Om barnets ångest och ängslan inte avtar inom ett par månader bör barnet bedömas av psykolog.

För alla vid behov

Vid kvarstående eller ökande problem erbjuds remiss till annan vårdgivare. 


Remiss MBHV-psykolog/Första linjen för barn och unga
Remiss till BUP.


Hänvisning/ remiss till läkare på vårdcentral eller vuxenpsykiatri.


Kontakt med socialtjänst.
Anmälan till socialtjänst vid misstanke om att barn far illa.


Barn med ångestsymtom som varaktigt påverkar barnets vardag liksom barn med tvångssyndrom / OCD bör hänvisas till VC/BUP även om symtomen just debuterat.

Till toppen av sidan