Barns fysiska tillväxt

Åtgärder vid övervikt och fetma

Vad barnhälsovårdsteamet kan göra och hur man kan samtala med föräldrar till barn som har övervikt eller fetma.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja hälsosamma levnadsvanor

  • Amning, tillvänjning till annan kost
  • Matvanor
  • Fysisk aktivitet/lekfulla rörelsevanor
  • Lek och stimulans
  • Sömn
  • Tandhälsa

Identifiera barn med ökad risk för övervikt och fetma.


Identifiera stigande tillväxttrend

  • Titta på BMI-kurvan från och med 12 månaders ålder.

För alla vid behov

Identifierad övervikt 

Erbjuda samtal, vägledning och insatser efter behov.


Hälsovägledning – motivera till förändring i familjens levnadsvanor (mat, lek, rörelsevanor/fysisk aktivitet, sömn)


Uppföljning och insatser för barnet, som bestäms utifrån den kunskap som finns eller framkommer vid den universella insatsen (barnets anamnes, tillväxt, familjesituation, förskola).


Tvärprofessionell samverkan med barnomsorgen kring barn och familj där behov föreligger.


Identifiera barn med ökad risk för övervikt och fetma

  • Identifiera riskgrupper
  • Mäta iso-BMI från två års ålder.

För alla vid behov

Identifierad fetma

Insatser baseras på individuella bedömningar av barnets/familjens behov.


Samtal, vägledning och insatser i samverkan med specialist ex barnklinik, dietist, psykolog.


Remiss till annan vårdgivare enligt lokala riktlinjer.


Vid övervikt/fetma och dålig längdtillväxt, avvikande utveckling eller misstänkt endokrin störning remitteras till barnläkarmottagning.

Till toppen av sidan