Barns fysiska tillväxt

Därför mäter och väger BVC barn

Ett barns individuella tillväxt är ett känsligt mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande. WHO har slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva.

Ett barns individuella tillväxt är genetiskt programmerad, men är samtidigt ett mått på både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Tillväxten styrs av samverkan mellan ärftliga faktorer och näringsmässiga, känslomässiga samt sociala livsvillkor. Det är därför av betydelse att det görs regelbundna mätningar av tillväxten inom barnhälsovården och elevhälsan. WHO har vidare slagit fast att varje barn har rätt till en egen tillväxtkurva (1).

Sjuka och undernärda barn uppvisar ofta en otillfredsställande viktökning och senare även en påverkad längdtillväxt. Psykiska eller sociala missförhållanden kan också orsaka en påverkad tillväxt.

Det behövs en noggrann anamnes och undersökning av barnet för en samlad bedömning av barnets hälsotillstånd. I denna bedömning är det viktigt att bedöma barnets tillväxt i förhållande till tidigare tillväxt och till föräldrarnas längd, samt att följa upp eventuella avvikelser i tillväxten. Enstaka mätningar ger en begränsad information om tillväxten och därmed ett sämre underlag för bedömning av barnets hälsa.

Föräldrarna är vanligen intresserade av barnets tillväxt. Tillväxtkurvan blir ofta en bra utgångspunkt för diskussion kring barnets generella utveckling och för samtal om barnets näringsbehov och vid eventuella svårigheter med uppfödning och mat.

På befolkningsnivå är tillväxten ett viktigt mått på hälsotillståndet i barnpopulationen och på samhällets utveckling.

Tre skäl till att mäta barns tillväxt

  • Övervaka barns hälsa – avvikande tillväxt kan vara tecken på sjukdom och/eller psykosocial stress.
  • Förebygga ohälsa och främja hälsa – till exempel ökande vikt och BMI kan ge förutsättningar för ändrade mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma.
  • Övervaka förändringar på befolkningsnivå.

Litteraturtips

Gelander, L. och Albertsson-Wikland, K.: Tillväxtrubbningar, pubertet och dess avvikelser. Red. Hanséus K, Lagercrantz, H. och Lindberg, T. Barnmedicin. Studentlitteratur 2012.

Moel, C. Hagenäs, L. Barnets normala utveckling. Red. Moell C, Gustavsson J. Pediatrik, Liber AB 2011

Till toppen av sidan