Barnvaccinationsprogrammet

VACCINATION

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Vaccinationsschema

Alla barn i Sverige ska erbjudas vaccinationer enligt:

Detta innebär att alla barn erbjuds följande vaccinationer av barnhälsovården och elevhälsan:

VACCINATIONER FÖR BARNHÄLSOVÅRD OCH ELEVHÄLSA
  Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 6 v 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år      
Årskurs             1-2 5-6 8-9
Rotavirus Dos 1 Dos 2              
Difteri   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Stelkramp        
Kikhosta        
Polio          
Hib typ B            
Hepatit B            
Pneumokocker   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Mässling         Dos 1   Dos 2    
Påssjuka              
Röda hund              
HPV (flickor)               Dos 1+2  

Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet (Hib och pneumokocker till och med 5 år). Vaccinationer ska erbjudas även till asylsökande barn med flera samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51.

Läs mer om Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Riktad vaccination till barn som tillhör riskgrupp

Tuberkulosvaccin

BCG-vaccination erbjuds vanligen tidigast vid 6 månaders ålder. Före 6 månaders ålder bör vaccination endast erbjudas om barnet vistas i en miljö där det finns särskild risk för smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tidigarelagd BCG-vaccination ges från sex veckors ålder.

BCG-vaccination

Hepatit B-vaccin

Vaccination mot endast hepatit B ges med tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst 1 månad och mellan dos 2 och 3 minst 6 månader. Nyfödda barn till mödrar med smittsam hepatit B (HBs-ag positiv) vaccineras enligt särskild rutin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn under ett år erbjuds hepatit B-vaccin. Alla regioner erbjuder därför hepatit B-vaccin till alla barn under ett år. Hepatit B-vaccinet ingår i det sexvalenta kombinationsvaccinet som ges vid 3-, 5- och 12-månader.

Läs mer om Hepatit B-vaccin och vaccination av riskgrupper: Hepatit B monovalent vaccin

Läs mer om Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Doser, ålder och intervall

  • Vaccinationerna bör ges så nära den angivna åldern/tidpunkten i schemat som möjligt.
  • För tidigt skydd mot kikhosta är det viktigt att den första dosen ges i tid, om möjligt hellre före än efter 3 månaders ålder. Första dos får ges från 2,5 månaders ålder.
  • Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1-4 ges som fulldosvaccin (DTP) och dos 5 med reducerad antigenhalt (dTp).
  • Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

Föreskrifterna för barn HSLF-FS 2016:51 och HSLF-FS 2019:17 ger följande ramar för vaccinationsschemat vad gäller lägsta ålder för första vaccination och det lägsta intervallet mellan doserna.

Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3 3 och 4 4 och 5
Rotavirus 6 veckor* 4 v**      
DTP-IPV-Hib-HepB 2,5 mån 6 veckor 6 mån    
DTP-IPV (dos 4)       3 år  
dTp (dos 5)         5 år
Pneumokocker 2,5 mån 6 veckor 6 mån    
MPR 12 mån 4 veckor      
HPV 2-dos, årskurs 5-6   6 mån      
HPV-3-dos, 14-17 år   1 mån 4 mån    

* Högsta ålder för dos 1 för vaccination mot rotavirus är 11 veckor och 6 dagar.

** Högsta ålder för dos 2 för vaccination mot rotavirus är 15 veckor 6 dagar.

Läkare kan vid behov ordinera rotavirusvaccinet Rotarix enligt de tidsramar som anges i Rotarix produktresumé som antagits av det Europeiska läkemedelsverket (EMA). Det vill säga vaccinationerna ska helst ges före 16 veckors ålder, men måste vara avslutade vid 24 veckors ålder.

Intervallen mellan de olika vaccindoserna bör inte bli kortare än de rekommenderade på grund av risk för sämre immunsvar.

Om intervallen mellan doserna i en vaccinserie blir något längre än den rekommenderade, leder detta som regel inte till ett försämrat immunsvar. Man behöver vanligen inte börja om serien från början. Om det har blivit ett långt uppehåll efter primärdoser givna under spädbarnsåret bör man överväga att ge extra doser.

Om ett barn av misstag fått en för liten dos ges återstående dos (mängd) om den kan uppskattas. Är det några enstaka droppar som har läckt ut så behöver man inte ge något ytterligare. Kan inte den återstående mängden uppskattas upprepas vaccinationen om avdödat vaccin efter 14 dagar med rätt dos. Om levande vaccin väntar man 4 veckor. Endast fullständiga doser räknas.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna. I undantagsfall kan det göras  i samband med utredning av allergi mot vaccinkomponent.

Läs mer i Rikshandboken om Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Påskyndat vaccinationsschema

Det är vanligt att familjer reser med sina nyfödda barn. För bästa möjliga planering är det lämpligt att barnhälsovårdssjuksköterskan redan vid första kontakten med familjen frågar om de planerar att resa inom en snar framtid, till exempel till hemlandet.

Om vaccinationsprogrammet behöver påskyndas inför utlandsresa utanför Norden kan, efter ordination av läkare, vaccination ske från 6 veckors ålder i ett utökat schema med tre primärdoser i grundschemat (i stället för två) och med fyra veckors mellanrum (se tabell).

Vid utlandsresa rekommenderas minst två primärdoser. Primärdos 3 ges senast sex månader efter primärdos 2 vilket, när det är aktuellt, ger möjlighet till utlandsresa i sex månader.

Den första påfyllnadsdosen (dos 4 = postprimär dos) ges minst sex månader efter primärdos 3 och därefter följs ordinarie vaccinationsprogram vid 5 år och så vidare.

PÅSKYNDAD GRUNDVACCINERING MED TRE PRIMÄRDOSER
Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3 3 och 4
Difteri, stelkramp och kikhosta 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Polio 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Hib typ B 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Hepatit B 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Pneumokocker 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Påskyndad vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR)
*Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får av behörig sjuksköterska ordineras från 12 månaders ålder. Det finns en risk att ovaccinerade får mässling vid utlandsresor – även inom Europa. MPR-vaccin är registrerat från 9 månaders ålder men vaccination kan ges från 6 månader, men då utanför godkänd indikation ("off label").
Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
MPR 9 (6) månader * 4 veckor

Läs mer i Rikshandboken om Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

Om barnet vaccineras före 12 månaders ålder bör en extra dos ges till exempel vid 18 månaders ålder.

Vilka vacciner kan ges samtidigt?

Flera vaccinationer än de som rekommenderas i schemat ska helst inte göras vid samma tillfälle. Vid brådska, till exempel inför längre utlandsvistelse, kan undantag vara nödvändiga. Injektionerna ska i sådana fall göras på olika vaccinationsställen till exempel höger eller vänster ben eller arm och ben. Egna kombinationer av olika vaccin i samma spruta får inte göras.

Som regel gäller att:

  • Flera avdödade och levande vacciner kan ges samma dag.
  • Avdödade vacciner alternativt ett avdödat och ett levande vaccin kan ges med valfritt intervall oberoende av varandra.
  • Två parenterala levande vacciner kan ges samma dag eller med minst 4 veckors intervall mellan vaccinationerna. Orala levande vacciner kan ges samma dag som andra vacciner eller med valfritt intervall.

Sedan många år gäller rekommendationen att när två levande vacciner ska ges, kan man ge dem antingen samma dag, eller separerat med ett intervall på minst fyra veckor. Rekommendationen är grundad på studier från 1960-talet med vaccin mot mässling och smittkoppor (1) och teorin om att interferonproduktion leder till dåligt immunsvar.

Övrigt:

  • TST kan sättas samtidigt eller innan MPR. Om MPR redan har givits bör man vänta 4 veckor innan TST sätts eftersom, eftersom PPD-reaktion tillfälligt kan nedsättas av MPR-vaccinet.
  • Efter blodtransfusion bör man vänta 3 månader med MPR. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande vaccin
  • Efter BCG vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm.

 

Vilka vacciner kan ges samtidigt?
Injektion

Kombination med

TST

BCG

Sexvalent

Pneumokock

MPR

Rota

TST   TST avläses innan BCG ges Ja  Ja  Ja,
eller ge MPR efter avläsning av TST
Ja
BCG Nej
Vänta 8-12 veckor
efter BCG innan PPD sätts
  Ja  Ja Ja samtidigt eller vänta 4 veckor Ja
Sexvalent Ja  Ja     Ja Ja  Ja
Pneumokock Ja  Ja Ja    Ja Ja
MPR Ja samtidigt
eller vänta 4 veckor med TST
Ja samtidigt eller vänta 4 veckor Ja  Ja    Ej aktuellt
Rota Ja Ja Ja Ja Ej aktuellt  

Kombinationer av vacciner och immunoglobulin

Immunoglobulin (gammaglobulin) bör inte ges samtidigt med levande vacciner då antikroppar kan påverka anslaget av vaccinet. Om immunoglobulin givits, eller blodprodukter som också kan innehålla antikroppar, bör man vänta i minst 3 månader med att ge MPR. Efter given MPR-vaccination vänta i minst 3 veckor med immunoglobulin.

Gammaglobulin och primär immunisering mot polio bör inte kombineras. Däremot kan boosterdos ges tillsammans med gammaglobulin.

Vaccinationer utanför barnhälsovårdens program

Vaccinationer som inte finns fastställda i BHV:s vaccinationsprogram, ges normalt inte på barnavårdcentralen. Samma sak gäller passiv immunisering med immunglobuliner. Undantag kan finnas i sjukvårdsområden, där man gjort andra överenskommelser. Ordination från läkare är nödvändig.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan