Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vaccinationsprogram och vacciner som ingår

Vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Vaccinationsschema

Alla barn i Sverige ska erbjudas vaccinationer enligt:

Detta innebär att alla barn erbjuds vaccinationer av barnhälsovården och elevhälsans medicinska insats enligt följande schema:

VACCINATIONER FÖR BARNHÄLSOVÅRD OCH ELEVHÄLSA
* Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn under ett år erbjuds hepatit B-vaccin. Alla regioner erbjuder därför hepatit B-vaccin till alla barn under ett år. Hepatit B-vaccinet ingår i det sexvalenta kombinationsvaccinet som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.
 

Barnhälsovården

Elevhälsans medicinska insats

  6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år Åk 1-2 Åk 5 Åk 8-9
Rotavirus Dos 1 Dos 2 Dos 3            
Difteri   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Stelkramp   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Kikhosta   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Polio   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4      
Hib    Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Pneumokocker   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Hepatit B*   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
MPR         Dos 1   Dos 2    
HPV                Dos 1+2  

Kompletterande vaccinationer

Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet (Hib och pneumokocker till och med 5 år). Vaccinationer ska även erbjudas till asylsökande barn, samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51.

Läs mer om Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Riktad vaccination till barn som tillhör riskgrupp

Tuberkulosvaccin

 • Alla spädbarn som tillhör riskgrupp rekommenderas BCG-vaccination vid 6 veckors ålder. Tidpunkten förutsätter att  det inte finns misstanke om immunbristsjukdom, att SCID-screening utförts, och att det finns säkra rutiner för att identifiera barn som kan ha påverkats av immunsupprimerande medicinering under graviditet.
 • Kompletterande BCG-vaccination för barn över 6 veckors ålder, erbjuds barn upp till 6 års ålder, så länge barnet är inskrivet på BVC. Tuberkulinreaktion ska vara strikt negativ (0 mm). BCG-vaccination

Hepatit B-vaccin

Vaccination mot endast hepatit B ges med tre doser med monovalent hepatit B-vaccin. Intervallet mellan dos 1 och 2 bör vara minst 1 månad och mellan dos 2 och 3 minst 6 månader. Nyfödda barn till mödrar med smittsam hepatit B (HBs-ag positiv) vaccineras enligt särskild rutin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn under ett år erbjuds hepatit B-vaccin. Alla regioner erbjuder därför hepatit B-vaccin till alla barn under ett år. Hepatit B-vaccinet ingår i det sexvalenta kombinationsvaccinet som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om Hepatit B-vaccin och vaccination av riskgrupper: Hepatit B monovalent vaccin

Läs mer om Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Doser, ålder och intervall

Som regel gäller följande för intervall mellan doser och barnets ålder:

 • Vaccinationerna bör ges så nära den angivna åldern eller tidpunkten i schemat som möjligt.
 • För tidigt skydd mot kikhosta är det viktigt att den första dosen ges i tid, om möjligt, hellre före än efter 3 månaders ålder. Första dos får ges från 2,5 månaders ålder inom det ordinarie vaccinationsprogrammet med två primärdoser.
 • Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1–4 ges som fulldosvaccin (DTP) och dos 5 med reducerad antigenhalt (dTp).
 • Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

Föreskrifterna för barn HSLF-FS 2016:51 och HSLF-FS 2019:17 ger följande ramar för vaccinationsschemat vad gäller lägsta ålder för första vaccination och det lägsta intervallet mellan doserna.

Ålder, doser och intervall
Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3 3 och 4 4 och 5
Rotavirus 6 veckor* 4 veckor ** 4 veckor    
DTP-IPV-Hib-HepB 2,5 mån 6 veckor 6 mån    
DTP-IPV (dos 4)       3 år  
dTp (dos 5)         5 år
Pneumokocker 2,5 mån 6 veckor 6 mån    
MPR 12 mån 4 veckor ***      
HPV 2-dos, årskurs 5-6   6 mån      
HPV-3-dos, 15-17 år   1 mån 4 mån    

* Högsta ålder för dos 1 för vaccination mot rotavirus är elva veckor och sex dagar. 

** Högsta ålder för dos 2 för vaccination mot rotavirus är 15 veckor och sex dagar.

Vaccinationsserien med tre doser rotavirusvaccin ska helst avslutas före 22 veckors ålder, men kan förlängas till maximalt före 32 veckors ålder.

*** Lägsta intervall mellan dos 1 och 2 för MPR-vaccin är fyra veckor. Doserna kan med fördel ges med minst sex månaders intervall.

Intervallen mellan de olika vaccindoserna bör inte bli kortare än de rekommenderade på grund av risk för sämre immunsvar.

Om intervallen mellan doserna i en vaccinserie blir något längre än den rekommenderade, leder detta som regel inte till ett försämrat immunsvar. Man behöver vanligen inte börja om serien från början. Om det har blivit ett långt uppehåll efter primärdoser givna under spädbarnsåret bör man överväga att ge extra doser. Detta beskrivs i tabeller i Folkhälsomyndighetens vägledning:
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer 

Läs mer på Rikshandboken: Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Ofullständigt given dos

Om ett barn av misstag fått en för liten dos upprepas vaccinationen vid ett senare tillfälle. Om det är ett avdödat vaccin upprepas vaccineringen efter minst 14 dagar med rätt dos. Om det är ett levande vaccin väntar man 4 veckor. Endast fullständiga doser räknas. Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna. I undantagsfall kan det göras i samband med utredning av allergi mot vaccinkomponent.

Påskyndat vaccinationsschema inför resa

Det är vanligt att familjer reser med sina nyfödda barn. För bästa möjliga planering är det lämpligt att BHV-sjuksköterskan redan vid första kontakten med familjen frågar om de planerar att resa inom en snar framtid. Vaccinationer kan behöva tidigareläggas, till exempel vid resor utanför Norden, men behovet av tidigareläggning och antal doser som behövs inför resa bör avgöras individuellt. 

Sexvalent vaccin och pneumokockvaccin

Om man bedömer att vaccinationsprogrammet behöver påskyndas inför resa utanför Norden kan, efter ordination av läkare, vaccination med sexvalent vaccin och pneumokockvaccin, ske från 6 veckors ålder i ett utökat schema med tre primärdoser i grundschemat, i stället för två, och med fyra veckors mellanrum.

Den första påfyllnadsdosen (dos 4 = postprimär dos) ges minst sex månader efter primärdos 3 och därefter följs ordinarie vaccinationsprogram vid 5 år och så vidare.

Kombinationsvaccin mot sex sjukdomar

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)  

Vårdpersonal kan överväga att utanför schemat i det nationella vaccinationsprogrammet ge en extra, tidigarelagd MPR-dos för barn som reser utanför de nordiska länderna. MPR-vaccinet kan enligt produktresumén ges från 9 månaders ålder. WHO (1), Folkhälsomyndigheten i Sverige (2), THL i Finland (3) och myndigheterna i många andra länder (4) rekommenderar dock vaccination redan från 6 månaders ålder om risken för smitta är stor vid resa.  

Spädbarn under 12 månaders ålder svarar i lägre grad på MPR-vaccination än barn som är äldre än 12 månader, på grund av omoget immunsystem och förekomsten av neutraliserande, maternella antikroppar hos de yngre barnen. En dos given före 12 månaders ålder räknas därför inte med i vaccinationsschemat utan blir en ”dos 0”. En ordinarie dos 1 ska ges efter 12 månaders ålder (2).

Vid ny resa före 12 månaders ålder rekommenderas inte en re-vaccination.

Vid resa utanför Norden för barn som är 12 månader och äldre kan den ordinarie 18-månadersdosen tidigareläggas från 18 månaders ålder ned till 12 månaders ålder. Detta gäller även barn som fått en extrados före 12 månaders ålder.

Efter dos 1 erbjuds dos 2 som vanligt i årskurs 1–2.

Före 12 månaders ålder ska läkare skriftligen ordinera MPR-vaccination.

Läs mer: Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

BCG-vaccination

För tidigarelagd BCG-vaccination inför resa se BCG-vaccination

Påskyndad grundvaccinering med tre primärdoser inför resa
Vaccin Lägsta ålder Kortaste intervall mellan dos
1 och 2 2 och 3 3 och 4
Difteri, stelkramp, kikhosta 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Polio 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Haemoph.infl B 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Hepatit B 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader
Pneumokocker 6 veckor 4 veckor 4 veckor 6 månader

 

Vilka vacciner kan ges samtidigt?

Flera vaccinationer än de som rekommenderas i schemat ska helst inte göras vid samma tillfälle. Vid brådska, till exempel inför längre utlandsvistelse, kan undantag vara nödvändiga. Injektionerna ska i sådana fall göras på olika vaccinationsställen till exempel höger eller vänster ben eller arm och ben. Egna kombinationer av olika vaccin i samma spruta får inte göras.

Som regel gäller att:

 • Flera avdödade och levande vacciner kan ges samma dag.
 • Avdödade vacciner alternativt ett avdödat och ett levande vaccin kan ges med valfritt intervall oberoende av varandra.
 • Två parenterala levande vacciner kan ges samma dag eller med minst fyra veckors intervall mellan vaccinationerna.
 • Orala levande vacciner kan ges samma dag som andra vacciner eller med valfritt intervall.

Sedan många år gäller rekommendationen att när två levande vacciner ska ges, kan man ge dem antingen samma dag, eller separerat med ett intervall på minst fyra veckor. Rekommendationen är grundad på studier från 1960-talet med vaccin mot mässling och smittkoppor (5) och teorin om att interferonproduktion leder till dåligt immunsvar. När det gäller MPR-vaccin i samband med gula febern-vaccin, är fyra veckors intervall att föredra framför administrering samma dag, om det är möjligt (6, 7, 8).

Övrigt:

 • TST kan sättas samtidigt eller innan MPR. Om MPR redan har givits bör man vänta fyra veckor innan TST sätts eftersom, eftersom PPD-reaktion tillfälligt kan nedsättas av MPR-vaccinet. *
 • Efter blodtransfusion bör man vänta tre månader med MPR. Blod kan innehålla antikroppar, som försvagar effekten av levande vaccin.
 • Efter BCG-vaccination ska man vänta tre månader innan man ger annat vaccin i samma arm.

* Samma intervall gäller för IGRA.

Vacciner som kan ges samtidigt
Injektion

Kombination med

Rota

BCG

Sexvalent

Pneumokock

MPR

Fyrvalent

TST

Rota   Ja Ja Ja Ej aktuellt Ja Ja
BCG Ja   Ja Ja Ja samtidigt eller vänta 4 veckor. Ja Nej
Vänta 8–12 veckor
efter BCG innan PPD sätts.
Sexvalent Ja  Ja     Ja Ja  Ja Ja
Pneumokock Ja  Ja Ja    Ja Ja Ja
MPR Ej aktuellt Ja samtidigt eller vänta 4 veckor. Ja  Ja    Ja Ja samtidigt
eller vänta 4 veckor med TST.
Fyrvalent Ja Ja Ja Ja Ja   Ja
TST Ja TST avläses innan BCG ges. Ja Ja Ja,
eller ge MPR efter avläsning av TST.
Ja  

Kombinationer av vacciner och immunoglobulin

Läs mer på Rikshandboken Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Vaccinationer utanför barnhälsovårdens program

Vaccinationer som inte finns fastställda i BHV:s vaccinationsprogram, ges normalt inte på barnavårdcentralen. Samma sak gäller passiv immunisering med immunglobuliner. Undantag kan finnas i sjukvårdsområden, där man gjort andra överenskommelser. Ordination från läkare är nödvändig.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan