• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barn som riskerar att fara illa

Orsaker till att barn far illa

Flera faktorer påverkar när barn far illa i hemmet. Svårigheter hos den enskilda föräldern, familjen eller hos barnet ökar risken för att ett barn ska bli utsatt.

Barn utvecklas i samspel med sin omgivning och föräldrarna är centrala för barns utveckling. När barn far illa i hemmet är det flera faktorer som samverkar och påverkar förälderns omsorgsförmåga. Sårbarhet och svårigheter hos den enskilda föräldern, familjen eller hos barnet ökar risken för att ett barn ska bli utsatt.

Stress och påfrestningar i familjens livssituation, till exempel konflikter mellan föräldrarna, kriser, förluster eller brister i familjen och nätverket, kan påverka föräldrarnas förhållande till barnet.

Det kan också vara yttre svårbemästrade krav som medför en tung belastning för familjen till exempel ekonomiska problem, arbetslöshet, bostadsproblem och höga krav i arbetslivet. Ekonomisk fattigdom, och den sociala marginaliseringen som ofta följer, påverkar föräldrars omsorgsfunktioner och möjligheter till ett gott samspel med barnet.

Omständigheter eller egenskaper hos föräldrar, vars barn kan riskera att fara illa är till exempel:

Egna upplevelser av utsatthet i barndomen

Många föräldrar vars barn far illa, har själva vuxit upp i med våld i nära relationer och farit illa som barn genom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och försummelse.

Våld mellan de vuxna i hemmet

Barnet upplever en typ av psykiskt våld och risken för att barnet också ska utsättas för våld ökar.

Långvarig funktionsnedsättning hos förälder 

Funktionsnedsättning hos förälder kan medföra särskilda påfrestningar och behov av stöd i föräldraskapet. En förälder med intellektuell funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter behöver ett fortlöpande och långvarigt stöd.

Sjukdom hos förälder

En förälder med somatisk eller psykisk sjukdom eller missbruk kan ständigt eller i perioder behöva extra stöd.

Social isolering

Föräldrarna har inga släktingar, vänner eller någon familj som stöd och hjälp. Detta är särskilt uttalat för ensamstående föräldrar.

Stress hos föräldrarna

Stress i arbetslivet och i familjelivet.

Socioekonomiska problem

Dålig ekonomi, arbetslöshet, bostadsproblem och kriminalitet i familjen ökar risken för att barnet far illa.

Missbruk

Missbruk kan medföra fosterskador, försummelse, skador, misshandel, kärleksförlust, kränkande behandling, överkrav, övergivenhet, understimulering, oförutsebart beteende hos föräldrar, isolering, svårighet för barn att ta hem kompisar, att barnet tidigt tar eget ansvar för sig själv, sin förälder och sina syskon.

Bristande kunskap om barn

Föräldrar kan sakna kunskap om vad de kan förvänta sig av barn i olika utvecklingsstadier och hur man vägleder barn. De kan sakna  egna erfarenheter av en bra relation mellan barn och föräldrar att använda som modell.

Felriktade känslomässiga behov

Föräldrar som inte har bra förhållanden till andra vuxna kan förvänta sig att barnet ska ta hand om dem och tillfredsställa deras behov av kärlek, omvårdnad och självkänsla.

Faktorer hos barnet

Det finns också faktorer hos barnet som kan medföra en ökad risk för att fara illa.

Flera studier har visat att följande grupper är särskilt utsatta:

  • för tidigt födda barn
  • barn med funktionsnedsättning
  • barn med långvarig sjukdom
  • spädbarn med regleringssvårigheter som till exempel gäller ätande och sömn samt skrikighet/kolik.

Till toppen av sidan