• Du har valt: Värmland
För tidigt födda barn - översikt

Utskrivningen från neonatalavdelningen

Utskrivningen från neonatalavdelningen baseras i första hand på barnets stabilitet i kombination med föräldrars trygghet, kunskap och motivation att ta hand om sitt barn självständigt hemma, oavsett barnets vikt eller gestationsålder.

Utskrivning från neonatalavdelningen

Utskrivning från neonatalavdelning baseras i första hand på barnets stabilitet avseende temperaturhållning och andning. Detta i kombination med föräldrarnas trygghet, kunskap och motivation att ta hand om sitt barn självständigt hemma, oavsett barnets vikt och gestationsålder.

Utskrivning från neonatalavdelningen kan för familjen upplevas som en mycket stor, och ibland jobbig, omställning: Nu ska föräldrarna självständigt ta fullt ansvar utan närhet av personal.

På många håll i Sverige sker en successiv utslussning av barn och föräldrar från neonatalavdelningen till hemmet. Detta innebär att föräldrar vårdar sitt barn i hemmet när de fortfarande har visst vårdbehov, till exempel med sondmatning. Även mer avancerad vård, som ljus- eller syrgasbehandling, kan ske i hemmet. Uppföljning och planering görs genom hembesök, videobesök eller så kommer familjen tillbaka till neonatalavdelning eller neonatalmottagning för återbesök (14).

Överrapportering till barnhälsovården

Efter medgivande från föräldrar sker överrapportering till barnhälsovården. BHV kan med fördel träffa föräldrarna och barnet redan på neonatalavdelningen eller via videobesök då familjen fortfarande befinner sig på sjukhus. I de fall barn och/eller föräldrar är i behov av insatser från flera verksamheter, till exempel barnklinik, habilitering, socialtjänst, behövs en samordnad individuell planering (SIP) inför utskrivning.

Först då barnet är formellt utskrivet tar BHV över sin del av ansvaret. Det är viktigt att barn och föräldrar erbjuds besök enligt barnhälsovårdens nationella program även om barnet följs upp av sjukvården efter utskrivning. Föräldrarna bör informeras om att det finns BHV-psykolog som kan ge stöd efter hemkomst.

Nationella riktlinjer för uppföljning

Att födas för tidig innebär ökad risk för framtida problem och funktionsnedsättningar. Därför finns ett nationellt uppföljningsprogram för riskbarn parallellt med BHV-verksamheten (15, 16). Dessa uppföljningsprogram kan se lite olika ut i landet. Syftet med dem är att identifiera avvikelser hos barnet och därigenom kunna erbjuda tidig behandling och stöd. BHV kompletterar dessa uppföljningsprogram. Det är viktigt att avvikelser som upptäcks inom BHV följs upp och att man inte förlitar sig på att de också fångas i tid av programmen.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan