Livsvillkor & levnadsvanor

Barnhälsovård för barn som nyligen kommit till Sverige

Generella och riktade insatser för barn i familjer som nyligen kommit till Sverige. Om barnens speciella utsatthet och behov, inskrivning, journalföring, definition av vanliga begrepp.

Barnhälsovård för barn som nyligen kommit till Sverige

För alla

För alla vid behov

För alla

Hälsouppföljning och hälsofrämjande arbete gällande:

  • barns hälsa, utveckling och livsvillkor
  • vaccinationer
  • levnadsvanor, olycksfallsprofylax och miljö
  • samspel och relationer
  • stöd till familjer

Identifiera skydds- och riskfaktorer.


Hembesök


Individuell planering för att kunna erbjuda kompensatoriska insatser.


Erbjud och informera om D-vitaminsubstitution.

För alla vid behov

Täta kontakter med BVC på mottagningen och i hemmet.


Tvärprofessionell konsultation och samverkan.


Kompensatoriska insatser av utebliven barnhälsovård.


Bedömning och vaccination av barn med ökad risk för smitta och/eller ofullständig vaccination.


Utökad D-vitaminsubstitution.

För alla vid behov

Ytterligare samtal vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare och aktörer.


Remiss till annan vårdgivare.

Barn som kommer till Sverige från andra länder är en grupp med mycket olika behov. Varje barn har rätt till en god och likvärdig barnhälsovård utifrån sina individuella behov.

För information om omhändertagandet av barn som är adopterade.

Till toppen av sidan