Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Det tvärprofessionella redaktionsrådet består av representanter från barnhälsovården. I redaktionsrådets uppgifter ingår bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse manusförfattare och faktagranskare till artiklar och sprida kunskap om Rikshandboken.

Redaktionsrådets uppdrag

 • Rikshandbokens redaktionsråd består av minst sex yrkesverksamma medlemmar och ska vara specialister med kompetens från flera sakområden inom barnhälsovården och med nationell spridning.
 • Målet är att alla regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet.
 • Uppdraget är treårigt och kan förlängas vid behov.
 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet förmedlar synpunkter, önskemål och behov från användare angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet föreslår manusförfattare och faktagranskare.
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Antal rådsmedlemmar är minst sex personer, med följande kompetenser inom barnhälsovård:

 • Ordförande, gärna sjuksköterska
 • Medicinskt sakkunnig, barnläkare
 • Barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska
 • Psykolog
 • Barnläkare eller distriktsläkare
 • Representant från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet)
 • Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom.

Medlemmar i redaktionsrådet

 • Jeanette Björnell, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten region Stockholms län
 • Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare, Skåne
 • Ann Jansson, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, ordförande i redaktionsrådet, Västra Götalandsregionen
 • Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare, medicinskt sakkunnig i redaktionsrådet, Gotland
 • Maria Myrgård, barnhälsovårdsöverläkare, Östergötland
 • Helena Nyström, samordnare, barnhälsovården i region Kronoberg, representant för centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd, CBHV-rådet.
 • Amanda Wikerstål, barnhälsovårdspsykolog, Kronoberg

Adjungerande

 • Jessica Miregård, dietist, Södermanland
 • Cecilia Eriksson, logoped, Västerbotten
Till toppen av sidan