Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Redaktionsrådet är tvärprofessionellt med representanter från barnhälsovården. I redaktionsrådets uppgifter ingår bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse manusförfattare och faktagranskare samt sprida kunskap om Rikshandboken.

Redaktionsrådets uppdrag

 • Rikshandbokens redaktionsråd består av minst sex yrkesverksamma medlemmar och ska vara specialister med kompetens från flera sakområden inom barnhälsovården och med nationell spridning.
 • Målet är att alla regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet.
 • Uppdraget är treårigt och kan förlängas vid behov.
 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet förmedlar synpunkter, önskemål och behov från användare angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet föreslår manusförfattare och faktagranskare.
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Följande kompetenser inom barnhälsovård önskas i redaktionsrådet:

 • Ordförande, gärna sjuksköterska
 • Barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska
 • Psykolog
 • Medicinskt sakkunnig, barnläkare
 • Barnläkare eller distriktsläkare

  Det är önskvärt att någon av ovanstående är representant från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet) samt nationell arbetsgrupp för barnhälsovård (NAG-BHV).
  Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom kan också finnas .

Medlemmar i redaktionsrådet

 • Ann Jansson, ordförande, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Helena Nyström, samordnare, barnhälsovården i region Kronoberg. Representant för NAG (nationella arbetsgrupp).
 • Jeanette Björnell, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten region Stockholm
 • Jennie Hedman, verksamhetsutvecklare, region Jämtland
 • Maria Myrgård, barnhälsovårdsöverläkare, region Östergötland
 • Marie Fredriksson, psykolog, region Norrbotten
 • Åsa Forsberg, barnhälsovårdsöverläkare, region Dalarna

Adjungerande

 • Jessica Miregård, dietist, region Södermanland
 • Laleh Nayeb , logoped, region Uppsala
 • Jessica Roos, representant från NAG, vårdutvecklare, region Västmanland
 • Tatiana Kjellsson, representant för CBHV-rådet, psykolog, region Västra Götaland
 • Chris Landegren, barnläkare, barnpsykiater, medicinskt sakkunnig på Inera

Till toppen av sidan