Om Rikshandboken i barnhälsovård

Guide för författare och granskare

Beskrivning av uppdrag och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken för manusförfattare, faktagranskare och redaktion samt länkar till avtalsbilagor.

Allmänna avtalsvillkor och jävsdeklaration

Följande bilagor ingår i uppdragsavtalet med Inera för författare och granskare:

Inera Allmänna villkor Vårdhandboken Rikshandbokenbhv.pdf

Jävsdeklaration Inera.pdf

Manusförfattarens uppdrag

Uppdraget som manusförfattare innebär att skriva ett nytt manus utifrån ett beställningsunderlag eller att revidera en befintlig artikel. Alla artiklar på Rikshandboken revideras vart tredje till vart femte år. Vid en revidering tas inaktuella uppgifter och referenser bort och nya läggs till om sådana finns. En större revidering kan innebära att texten också behöver en ny struktur.

Alla artiklar på Rikshandboken ska:

 • baseras på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • vara i enlighet med relaterade svenska myndigheters riktlinjer
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • ha ett barnhälsovårdsperspektiv
 • följa FNs Barnkonvention
 • vara i enlighet med relaterade kunskapsstöd såsom Nationellt kliniskt kunskapsstöd, 1177, Vårdhandboken och regionernas vårdgivarwebbplatser.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får manusförfattaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Manusförfattaren står med sitt namn och titel under artikeln.

Barnhälsovårdens tredelade program

Manusförfattaren behöver också ta ställning till om insatserna i texten kan beskrivas i barnhälsovårdens tredelade program. Läs mer om detta här: Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

Struktur och språk

Manusförfattaren får hjälp av den ansvariga redaktören med struktur och språk. Redaktionen har strukturmallar för olika typer av innehåll. Redaktören redigerar manus enligt Rikshandbokens språkliga riktlinjer och myndigheternas riktlinjer för webbpublicering inom offentlig sektor.

Barnhälsovårdens nationella abetsgrupp för migration och hälsa har tagit fram ett dokument med inspiration för hur man kan skriva inkluderande: Ordbruk inspiration för inkluderande texter.pdf

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet och/eller som källhänvisningar läs mer på ki.se om Vancouversystemet.

Ange referenssiffran inom hakparentes, exempel: [1]. Punkten sätts efter hakparentesen.

Se exempel på hur man ställer upp referenser här:

För hjälp med referenssökning hänvisas manusförfattare och granskare exempelvis till sjukhus- eller universitetsbibliotek, eventuellt med hjälp av EIRA.  Som manusförfattare eller granskare kan man ta stöd av SBU:s granskningsmallar för att bedöma evidens, se SBU:s metodbok.

Faktagranskarens uppdrag

Faktagranskarens uppdrag är att granska att fakta i manuset överensstämmer med:

Referenser

 I uppdraget ingår att granska referenser och källor. Referenser anges enligt Vancouver-systemet och/eller som källhänvisningar.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får granskaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Faktagranskaren står med sitt namn och titel under artikeln.

Revideringsprocessen

 1. Dags att revidera enligt datum i produktionsplanen.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av manus enligt redaktionella riktlinjer.
 5. Reviderat manus skickas till faktagranskare efter avstämning med författaren.
 6. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 7. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 8. Justering/redaktionell bearbetning.
 9. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 10. Publicering
 11. Arvodesutbetalning

Process för produktion av nytt innehåll

 1. Beslut om nyproduktion tas av redaktion och redaktionsråd.
  Kontaktperson i rådet utses.
 2. Relevant nationell utvecklingsgrupp (NUG) alternativt redaktionsrådet skriver betällningsunderlag inför kontakt med författare och granskare. 
 3. Avtal skrivs med författare och granskare enligt uppdragsbeskrivning och enligt gällande arvoden.
 4. Författare skriver manus enligt beställningsunderlag och uppdragsbeskrivning.
 5. Redaktionell bearbetning av manus enligt redaktionella riktlinjer.
 6. Bearbetat manus stäms av med författare.
 7. Faktagranskning enligt angiven uppdragsbeskrivning.
 8. Författare tar ställning till faktagranskarens kommentarer.
 9. Redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering
 12. Arvodesutbetalning

Redaktionens uppdrag

Redaktionen planerar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd. 

Redaktionen skriver uppdragsförfrågningar, uppdragsavtal, administrerar arvoden, tar fram tidsplaner och publicerar artiklarna på webbplatsen.

Respektive artikels ansvariga redaktör redigerar levererat manus i enlighet med Rikshandbokens redaktionella riktlinjer och utifrån uppdragsbeskrivning  och beställningsunderlag. 

Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för att underlätta för användarna att snabbt hitta rätt information på webbplatsen. Omformuleringarna gäller texten i stort liksom rubriker och länkar.

Kontakta redaktionen

Redaktionsrådets uppdrag

Rikshandbokens redationsråd är ett nationellt råd som representerar olika professioner och geografiska områden inom svensk barnhälsovård. Redaktionsrådet tar tillsammans med redaktionen fram beställningsunderlag för nyproduktion och större revideringar. Redaktionsrådet föreslår författare och faktagranskare till nya texter eller om någon författare eller granskare avsäger sig sitt uppdrag. 

Om oenighet uppstår mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. För nya artiklar och större revideringar finns en särskilt utsedd rådsmedlem som kontaktperson för ansvarig redaktör.

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd uppdrag och vilka som sitter i rådet just nu.

Till toppen av sidan