Om Rikshandboken i barnhälsovård

Guide för författare och granskare

Denna guide beskriver uppdrag och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken. Den innehåller även korta uppdragsbeskrivningar för redaktionen och redaktionsrådet samt länkar till avtalsbilagor.

Allmänna avtalsvillkor och jävsdeklaration

Följande bilagor ingår i uppdragsavtalet med Inera för författare och granskare:

Manusförfattarens uppdrag

Uppdraget som manusförfattare innebär att revidera en befintlig artikel eller att skriva ett nytt manus utifrån ett beställningsunderlag. Alla artiklar på Rikshandboken revideras regelbundet. Vid en revidering ska inaktuella uppgifter och referenser tas bort och nya läggas till om sådana finns. Texten kan också behöva struktureras om.  

Alla artiklar på Rikshandboken ska:

 • vara baserade på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • vara i enlighet med relaterade svenska myndigheters riktlinjer
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • ska förhålla sig till det nationella barhälsovårdsprogrammet
 • följa FNs barnkonvention
 • vara i enlighet med kunskapsstöd som Nationellt kliniskt kunskapsstöd, 1177.se, och Vårdhandboken.

Barnhälsovårdens tredelade program

Manusförfattaren behöver också ta ställning till om insatserna i texten kan beskrivas i barnhälsovårdens tredelade program. Läs mer om detta här: Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

Struktur och språk

Manusförfattaren får hjälp av en ansvarig redaktör. Rikshandbokens redaktion har strukturmallar för olika typer av innehåll. Ansvarig redaktör redigerar manus enligt Rikshandbokens språkliga riktlinjer och myndigheters riktlinjer för webbpublicering inom offentlig sektor. 

Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp för migration och hälsa har tagit fram ett dokument med inspiration för hur man kan skriva inkluderande:   Ordbruk inspiration för inkluderande texter.pdf

Godkänna publicering

När artikeln är klar får författaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Manusförfattare står med sitt namn och titel under artikeln.

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet eller som källhänvisningar . Läs här på ki.se om Vancouversystemet.

Referenssiffror anges inom hakparentes, exempel: [1]. Punkten sätts efter hakparentesen.

Se exempel på hur man ställer upp referenser här:

För hjälp med referenssökning hänvisas manusförfattare och granskare exempelvis till sjukhus- eller universitetsbibliotek, eventuellt med hjälp av EIRA.  Som manusförfattare eller granskare kan man ta stöd av SBU:s granskningsmallar för att bedöma evidens, se SBU:s metodbok.

Faktagranskarens uppdrag

Faktagranskarens uppdrag är att granska att innehållet överensstämmer med:

Referenser

I uppdraget som granskare ingår att granska referenser och källor. Referenser anges enligt Vancouver-systemet eller som källhänvisningar.

Språket

Det ingår inte i granskarens uppdrag att lämna synpunkter på den språkliga utformningen om det inte har betydelse för hur fakta eller perspektiv framställs.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får granskaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Faktagranskaren står med sitt namn och titel under artikeln.

Revideringsprocessen

 1. Revidering enligt produktionsplan.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av manus.
 5. Avstämning med författare.
 6. Reviderat manus skickas till faktagranskare.
 7. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 8. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 9. Justering och redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering.
 12. Arvodesutbetalning. 

Process för produktion av nytt innehåll

 1. Revidering enligt produktionsplan.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av manus.
 5. Avstämning med författare.
 6. Reviderat manus skickas till faktagranskare.
 7. Faktagranskning enligt överenskommen tidsplan.
 8. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 9. Justering och redaktionell bearbetning.
 10. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 11. Publicering.
 12. Arvodesutbetalning.

Redaktionens uppdrag

Redaktionen planerar, prioriterar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd och barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupper. 

Redaktionen skriver uppdragsförfrågningar, uppdragsavtal, administrerar arvoden och publicerar artiklar på webbplatsen. 

Ansvariga redaktör redigerar levererat manus i enlighet med Rikshandbokens redaktionella riktlinjer samt utifrån uppdragsbeskrivning och beställningsunderlag vid nyproduktion.  
Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för ökad användarvänlighet.  

Kontakta redaktionen

Redaktionsrådets uppdrag

Rikshandbokens redaktionsråd är ett nationellt råd som representerar olika professioner inom svensk barnhälsovård. Nationell spridning av rådsmedlemmar eftersträvas.  
När lämplig NUG eller annan gruppering inte finns hjälper redaktionsrådet redaktionen med:

 • att hitta lämpliga manusförfattare och granskare 
 • att ta fram beställningsunderlag
 • att utse kontaktperson i rådet vid nyproduktion eller större revidering.   

Uppstår oenighet mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. 

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd uppdrag och vilka som sitter i rådet just nu.

Till toppen av sidan