Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer, övergripande strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovårdens verksamhet. Det nationella barnhälsovårdsprogrammet, fortbildning, HLR, samverkan med andra yrkesgrupper. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Riktlinjer och anvisningar för barnhälsovård till barn som bor i familjehem .

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av enskilda föräldrasamtal och samtalsguider.

Hembesök

Förslag på upplägg med ämnen att samtala om vid hembesöken.

Hälsosamtal om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Lokaler, utrustning och miljön på en barnavårdscentral

Utrustning och utformning av miljön på BVC.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Teamarbete i barnhälsovården

Beskrivning av teamarbete inom barnhälsovården.

Tolk inom barnhälsovården

Regler och praktiska tips för användning av tolk i olika situationer inom barnhälsovården.

Hjärt-lungräddning på BVC

Hjärt-lungräddning till barn för sjukvårdspersonal med illustrationer och instruktioner för bröstkompressioner och inblåsningar.

Till toppen av sidan