Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer och övergripande strategier för barnhälsovårdens verksamhet. Innehåll i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Riktlinjer och anvisningar för barnhälsovård till barn som bor i familjehem samt länkar till Socialstyrelsens riktlinjer för hälsoundersökning till barn som bor i familjehem.

Bemötande inom barnhälsovården

Översiktssida för innehåll om att möta och bemöta olika slags familjer, föräldrar och barn. Föräldrar som är oroliga eller familjer som är med om en allvarlig händelse i livet.

Enskilda föräldrasamtal

Ett enskilt samtal för medföräldern ska erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader. En beskrivning av metoden och samtalsguider finns här.

Hembesök

Hur många hembesök familjerna ska erbjudas och i vilken ålder. Förslag på upplägg med ämnen och frågor att informera och samtala om.

Hälsosamtal om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Informationsmaterial

Samlingssida för informationsmaterial, till exempel inbjudningar till BVC, intyg angående könsstympning, brevmallar för uteblivna besök och information på engelska om svensk barnhälsovård.

Lokaler, utrustning och miljön på en barnavårdscentral

Hur en barnavårdscentrals lokaler ska vara utformade och inredda samt vilken utrustning som ska finnas enligt riktlinjer för verksamheten.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär. Samtalsmetoden är inte en behandling utan ett stödjande förhållningssätt, som handlar om att fokusera på mammans behov och känslor, utan att komma med råd.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när du ska konsultera och remittera vidare.

Strategier och kvalitetssäkring

Samlingssida för innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation, barnkonventionen, samordning och statistik.

Teamarbete i barnhälsovården

Teamarbete inom barnhälsovården, där barns och familjers behov är utgångspunkten, möjliggör en helhetssyn på barnet i sin familj. Förutsättningar för ett effektivt teamarbete inom barnhälsovården beskrivs i denna artikel.

Hjärt-lungräddning på BVC

Hjärt-lungräddning till barn för sjukvårdspersonal med illustrationer och instruktioner för bröstkompressioner och inblåsningar.

Till toppen av sidan