Metoder & riktlinjer

Metoder, riktlinjer och övergripande strategier för barnhälsovårdens verksamhet. Innehåll i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Informationsmaterial samt arbets- och målbeskrivningar för respektive yrkesgrupp.

Aktuella artiklar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

I enlighet med det nya barnhälsovårdsprogrammet har barn som bor i familjehem rätt till de generella insatser som ges till alla barn.

Bemötande

Om att möta och bemöta olika slags familjer, föräldrar och barn. Föräldrar som är oroliga eller familjer som är med om en allvarlig händelse i livet.

Enskilda föräldrasamtal

Ett enskilt samtal för pappan/den förälder som inte fött barnet ska erbjudas när barnet är mellan 3-5 månader. En beskrivning av metoden och samtalsguider finns här.

Hembesök

Om hur många hembesök familjerna ska erbjudas och i vilken ålder. Förslag på upplägg med ämnen och frågor att informera och samtala om.

Hälsosamtal om levnadsvanor

Innehåll i hälsosamtal och hur man kan samtala med föräldrar om levnadsvanor.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om förutsättningar som gynnar barnet och faktorer som kan innebära risker för barnets hälsa och utveckling.

Informationsmaterial

Samlingssida för innehåll om informationsmaterial om EPDS, inbjudningar till BVC, intyg och barnets rätt till barnhälsovård.

Miljön på en barnavårdscentral

Hur en barnavårdscentrals lokaler ska vara utformade och inredda samt vilken utrustningen som ska finnas enligt riktlinjer för verksamheten.

Screening för depression med EPDS

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS samt om depression hos nyblivna mammor.

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när du ska konsultera och remittera vidare.

Strategier och kvalitetssäkring

Samlingssida för innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation, barnkonventionen, samordning och statistik.

Teamarbete i barnhälsovården

Här definieras och beskrivs teamarbete som arbetsform och vad som kan vara bra att tänka på när det gäller ett fungerande teamarbete i den egna verksamheten.

Hjärt-lungräddning på BVC

Hjärt-lungräddning till barn för sjukvårdspersonal med illustrationer och instruktioner för bröstkompressioner och inblåsningar.

Till toppen av sidan