Professioner inom BHV

Centrala barnhälsovårdsteam

Alla regioner har ett centralt barnhälsovårdsteam. Teamet har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen.

För att bevaka barns hälsa och utveckling samt säkerställa tillgång och metoder inom barnhälsovården (BHV) behövs regionala/centrala barnhälsovårds-team (CBHV-team).  Alla regioner har CBHV- team. Ett CBHV-team består av barnhälsovårdsöverläkare (BHVÖL), specialistsjuksköterska som utvecklare eller samordnare och psykolog, samt i vissa regioner även administratör, dietist, folkhälsovetare, fysioterapeut, logoped och socionom.

CBHV-teamet har av sin regions/landstingsledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra BHV i den egna regionen.  Här kan ingå att stödja medarbetare och chefer på barnavårdscentralen (BVC), konsulteras i psykosociala och medicinska frågor, genomföra utbildning, omvärldsbevaka, sprida information, leda, planera och genomföra projekt, samt att stödja implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd. CBHV-teamet är remissinstans för regionala och nationella riktlinjer som berör BHV. Andra arbetsuppgifter kan vara att följa barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, att formulera uppdrag för vårdgivare, att följa upp hur BHV i området fungerar och kommunicera resultat. Samverkan och samarbete sker med interna och externa aktörer och myndigheter, lokalt, regionalt och nationellt.

Deltagande i CBHV:s nationella nätverk och dess olika arbetsgrupper liksom i andra nationella BHV-sammanhang som exempelvis Rikshandboken i Barnhälsovård, BHV:s nationella programråd (BNP), BHV:s nationella kvalitetsregister (BHVQ) samt BHV:s nationella forskningsnätverk är en viktig del i CBHV-teamets uppdrag. Detta för att varje region/landsting över tid ska bidra till och uppnå en jämlik barnhälsa liksom en jämlik och rättvis BHV av hög kvalitet nationellt, samt att alla regioner ska vara representerade i och kunna påverka det nationella arbetet.

Till toppen av sidan