Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

PROFESSIONER INOM BHV

Grunden för läkarens tjänstgöring på BVC är kunskaper om barnets normala utveckling, barnaålderns sjukdomar, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt sociala faktorers betydelse för hälsan.

Målsättning

Målsättningen för läkare verksam vid BVC är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att:

 • Främja barns hälsa och utveckling
 • Förebygga ohälsa hos barn
 • Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö

För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda:

 • Universella insatser
 • Riktade förstärkta insatser till grupper av barn och föräldrar med särskilda behov
 • Hälsoövervakningen av alla barn
 • Individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa eller som redan indikerar att hälsan är nedsatt.
 • Uppmärksamhet på förhållanden i familjens närmiljö och samhälle som kan hota barns hälsa

I sitt arbete på BVC har läkaren att följa riktlinjer som beskrivs i:

 • Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (2014)
 • Konventionen om barns rättigheter (FN 1989)
 • Smitta i förskolan (Socialstyrelsen 2008)
 • Nationell handbok för barnhälsovård - Rikshandboken i barnhälsovård med regionala tillägg
 • Hälso- och sjukvårdslagen

Behörighet och kompetens

Läkare som tjänstgör på BVC ska vara specialistkompetent eller ST-läkare inom allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin. Läkare under specialistutbildning ska ha BVC under handledning.

Konsult med barnmedicinsk kompetens ska finnas tillgänglig för BVC.

Läkare som tjänstgör på BVC ska ha deltagit i introduktionsprogram eller kurs/motsvarande utbildning och bör ha tjänstgjort minst två månader på barnklinik/barnmottagning (eller haft BVC under handledning).

Organisation

Läkare ska ha särskild tid avsatt för arbete på BVC-mottagning. Enklare sjukvård kan förekomma på BVC i samband med hälsovård.

Behovet av läkare på BVC uppskattas till minst 4 timmar per arbetsvecka i område med cirka 60 nyfödda per år. 3,5 timmar avsätts för läkarmottagning, övrig tid för teamarbete, utbildning m.m.

Förmågan att bedöma ett barns utveckling och hälsotillstånd grundas på erfarenhet och på teoretiska kunskaper. Det krävs ett visst antal barn för att personalen ska kunna upprätthålla sina kunskaper om barn och utveckla en adekvat metodik i arbetet. Det är därför önskvärt att varje läkare får ansvar för minst 25 nyfödda per år. Ett riktvärde är att varje läkarbesök tar minst 20 minuter i anspråk.

Innehåll i verksamheten

Utöver läkarundersökning enligt barnhälsovårdsprogrammet ska tid avsättas för individuella, riktade insatser (flyktingbarn, barn som har föräldrar med svårigheter t.ex. missbruk, psykisk sjukdom, nedsatt begåvning, barn med neuropsykiatriska problem, barn med övervikt och fetma, barn som far illa)

Läkaren ska vara väl förtrogen med och tillsammans med BVC-sjuksköterskan kunna ge rådgivning och information till föräldrar bland annat vad beträffar:

 • Nyföddhetsproblem, exempelvis ikterus
 • Amning/uppfödning
 • Övervikt/fetma
 • Rökning och alkohol
 • Vaccinationer
 • Olycksfallsprofylax
 • Psykomotorisk utveckling; normal och dess variationer
 • Allergisjukdomar och förebyggande av dessa
 • Beteende (sömn, matvägran, samspel etc)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Enklare sjukdomstillstånd (hudproblem, spädbarnsdiarré, etc)
 • Psykosomatisk problematik och stress (huvudvärk, buksmärtor etc)
 • Infektioner och smittorisker t.ex i förskolan
 • Hälsovård för funktionshindrade/kroniskt sjuka barn
 • Socialpediatrik - Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Läkaren bör när så behövs delta i möten med BHV-psykolog, förskola, socialtjänst, elevhälsan och andra viktiga instanser.

Läkaren ska delta i fortbildning som anordnas för barnhälsovården.

Arbetssätt

Varje besök på BVC är ett tillfälle att skapa och bygga vidare på en förtroendefull kontakt.

Från att barnhälsovården främst haft ett hälsoövervakande perspektiv har den alltmer fått en hälsofrämjande och förebyggande uppgift, liksom att uppmärksamma behoven hos barn som har ökad risk för hälsoproblem. Det har bland annat inneburit att:

 • Uppgiften är att uppmärksamma barnet i sin familj och att ge stöd till föräldrarna i deras föräldraskap
 • Relationen mellan professionella och föräldrar skiftar fokus från kontroll eller övervakning till partnerskap
 • Uppgiften blir alltmer att öka föräldrars delaktighet och tilltro till sin egen förmåga (empowerment) och uppmuntra dem till att ställa krav på professionella för sina behov

Ansvar

Organisatoriskt ansvarar verksamhetschefen för att läkartjänstgöring på BVC blir ändamålsenlig genom att tillgodose behovet av behörig personal.

Barnhälsovårdsöverläkaren har ett övergripande ansvar för arbetsinnehåll, metodutveckling, utbildning och kvalitetssäkring. Lokal handledare/studierektor ansvarar för introduktion och handledning samt att BVC-läkare får möjlighet att deltaga i fortbildning

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC.pdf (december 2014)

Till toppen av sidan