Nationell målbeskrivning för psykologer för barnhälsovård och mödrahälsovård

PROFESSIONER INOM BHV

Beskrivning av mödra- och barnhälsovårdspsykologernas uppdrag inom verksamheten och till familjerna. Villkor, riktlinjer, behörighet och kompetens.

MHV/BHV-psykologernas verksamhet

Värdegrund

Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor.

Verksamhetsmål

Ur ett folkhälsoperspektiv främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna.

Övergripande strategi

Verksamheten tillför övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på barnets och föräldraskapets utveckling.
Verksamheten ansvarar vid behov för individ- och familjeinriktade insatser till målgruppen.

Arbetssätt

Utgångspunkt är ett salutogent förhållningssätt där friskfaktorer stärks genom hög tillgänglighet med tidiga och korta insatser. Metod och inriktning ska vara i nära samklang med övrig MHV/BHV och stå för förebyggande insatser av psykologisk karaktär.

Arbetet karaktäriseras i hög grad av ett eklektiskt förhållningssätt det vill säga val av insats sker utifrån vad situationen kräver och i enlighet med vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

Uppdrag för psykologer för barnhälsovård och mödrahälsovård

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom verksamhet - bild
Hälsofrämjande och förebyggande insatser för individ och familj

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom verksamheten

Konsultation till personal angående generellt, riktat och individuellt arbete

 • Tillfälle att reflektera över det egna arbetet.
 • Ökad kunskap.
 • Ökad skicklighet.
 • Bidra till att behålla ett professionellt arbetssätt.
 • Diskussion angående handläggning av enskilda ärende.

Metodutveckling

 • Revision av basprogrammen för MVC och BVC.
 • Initiera och implementera nya arbetsmetoder.
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Föräldrastöd.

Sakkunnigutlåtande/information

 • Expertutlåtande.
 • Remissinstans.
 • Påverka samhället i en för barn familjer gynsam riktning.

Fortbildning

 • Kartlägga fortbildningsbehov.
 • Planera fortbildning.
 • Arrangera och genomföra fortbildning.
 • Förmedla ny kunskap.

Samverkan

 • Vidarutveckla samarbetsformer med interna och externa verksamheter.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för individ och familj

Psykologiska interventioner

 • Bedömning
 • Behandling

Föräldrakonsultationer

 • Bedömer och vägleder i upplevda problem kring barnet.
 • Bedömer och vägleder i upplevda problem i föräldraskapet.

Föräldrastöd i grupp

 • Delta i föräldragrupper på MVC.
 • Delta i föräldragrupper på BVC.
 • Initiera och delta i riktade föräldragrupper.

Kunskapsöverföring/information

 • Kontakt med media.
 • Öppna föreläsningar.

Barnbedömningar på BHV-nivå

 • Utvecklingsanamnestiskt samtal
 • Observation
 • Utvecklingsbedömning

Samverkan

 • Interna aktörer
 • Externa aktörer

Vidareremittering till annan instans.

Villkor för verksamheten

Riktlinjer

Verksamheten ska utgå från det övergripande samhällsuppdrag som givits till mödrahälsovården och barnhälsovården i:

 • Hälso-och sjukvårdslagen"(1982:763)
 • Konventionen om barns rättigheter. FN, 1989
 • Kvalitetssäkring av barnhälsovården. Att skydda skyddsnätet, Socialstyrelsen, 1994:19
 • "Stöd i föräldraskapet". SOU 1997:161
 • "Yrkesetiska principer för psykologer i Norden". Sveriges Psykologförbund, 1998
 • "Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa - en analys av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv", A State of the Art Document, Medicinska forskningsrådet (MFR), 1999
 • "Föräldrastöd – en vinst för alla" SOU 2008:131
 • "Vägledning för barnhälsovården" Socialstyrelsen, 2014
 • "Kunskapsstöd för mödrahälsovården" Socialstyrelsen, 2014
 • Patientlagen (2014:821) Socialdepartementet, 2014
 • Primärvårdens strategiska mål och gemensamma värdegrund.
 • Verksamhetsbeskrivning för lokal barnhälsovård
 • Verksamhetsbeskrivning för lokal mödrahälsovård

Psykologens behörighet och kompetens

Legitimerad psykolog med fördjupade kunskaper i konsultationsmetodik, utvecklings-psykologi, graviditetspsykologi, föräldraskapets psykologi, hälsopsykologi och psykoterapeutiska metoder anpassade till mödrahälsovårds- och barnhälsovårdsarbete. Psykologen ska kunna göra barnbedömningar på BHV-nivå.

Förutsättningar

Behovet är beräknat till 1 heltids psykologtjänst för ett underlag på högst 2 000 barn och 300 gravida. Arbetet inom mödrahälsovården bör uppgå till minst en tredjedel av arbetstiden. Skillnader i befolkningsstruktur som påverkar behovet av antal psykologtjänster är: områdets geografiska utsträckning, socioekonomisk karaktär och omflyttning i området, hög andel utlandsfödda föräldrar, låg utbildningsnivå samt antalet MVC/BMM, BVC och antalet anställda.

 • Extern handledning.
 • Egen kompetensutveckling.
 • Mandat att delta i formellt kollegialt nätverk.
Till toppen av sidan