Samverkan barnhälsovård och tandhälsovård

SAMVERKAN MED ANDRA VERKSAMHETER

Om tandhälsans betydelse för barnets allmänna hälsa och varför ett bra samarbete med tandhälsovården är viktigt.

Huvudansvaret för den förebyggande tandhälsovården ligger på tandvården men det är viktigt med ett nära samarbete med barnhälsovården.

Ett bra samarbete är en viktig förutsättning för att förebygga och tidigt ta hand om de barn, som kan vara på väg att utveckla karies. Det är därför av stor vikt att tidigt hitta barn med ökad risk och att engagera och stödja föräldrarna.

Under första och andra levnadsåret ska hälsosamtal och rådgivning erbjudas av tandhälsovården om:

 • Mat och dryck.
 • Tandborstning och fluortandkräm.

Eftersom karies kan utvecklas snabbt i det lilla barnets mun är det viktigt med en munhälsobedömning redan vid 1 års ålder. Syftet med en tidig munhälsobedömning är att identifiera riskbarn, innan de utvecklat munsjukdom. Barn som löper risk att utveckla karies bör kallas för individuell förebyggande behandling.

Samarbete viktigt för barnets hälsa

Barnhälsovården har täta kontakter med barnen under det första levnadsåret under sitt arbete med att främja familjens hälsa. En viktig del är att finna och stödja barn och föräldrar som av olika skäl lever med ökade risker. Samma barn som löper ökad risk vad gäller den allmänna hälsan har oftast ökad risk för karies. Genom BHV-sjuksköterskans täta kontakter och kunskaper om barnens situation finns det möjlighet att tidigt göra särskilda insatser.

Den sociala situation som barnet lever i har mycket stor betydelse för munhälsan.

Barn med ökad risk för karies kan finnas i familjer där följande situation förekommer:

 • försummelse och bristande omvårdnad
 • bristande gränssättning
 • negativ attityd/ointresse för hälsa/munhälsa
 • bristande kunskap
 • tandvårdsrädsla hos föräldrar/karies hos äldre syskon
 • uteblivande från tandvård
 • sociokulturell bakgrund med bristande kunskap om munhälsa.

Tidigare studier har visat att små barn som uteblir från tandvård har en förhöjd risk för att utveckla karies både på kort och på lång sikt (8,11).

En nyligen publicerad studie visar att barn med invandrarbakgrund har betydligt mer karies än barn utan invandrarbakgrund (12).

De viktigaste riskfaktorerna hos de yngsta barnen är:

 • Ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck.
 • Söta drycker vid törst.
 • Söta drycker nattetid.
 • Oregelbunden tandborstning med fluortandkräm.

Kallelse till Folktandvården

Kallelsen till tandvården varierar men många landsting börjar kalla barnen redan vid 1 och 2 års ålder. Uppmuntra besöken till tandvården vid tidig ålder för att bibehålla en god munhälsa.

Den avgiftsfria organiserade barn- och ungdomstandvården sträcker sig till och med det år ungdomen fyller 19 år, i vissa län till 24 år.

God tandhälsa en rättighet för alla barn

Det är en rättighet för barn att ha en frisk mun: Barnkonventionens artikel 24

Karies i förskoleåldern är ett folkhälsoproblem med polarisering mot socioekonomiskt svaga grupper (1). Var fjärde 6-åring har lagningar eller behov av lagningar i mjölktänderna (2,3). Det finns ett samband mellan barns och föräldrars tandhälsa. Karies är 1,5 - 2 gånger vanligare bland barn och unga till föräldrar som själva har dålig tandhälsa. Ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto mer ökar risken för att barnen ska få omfattande kariesangrepp (3).

Samband mellan karies och barnets livsvillkor

Karies kan uppstå i ett komplicerat samspel mellan sociala och ekonomiska villkor och hela livssituationen. Vardagliga vanor avseende kost och munhygien samverkar med familjens hälsotraditioner (4).

Barn som har omfattande kariesskador kan ha problem med värk, infektioner, svårigheter att äta och nedsatt livskvalitet (5,6).

Ett annat skäl att främja en god tandhälsa är att det finns ett starkt samband mellan karies i mjölktänderna och karies senare i livet (7,8,9).

Kariesskador innan 3 års ålder utvecklas oftast mycket snabbt. Detta beror på att emaljen hos de nyss frambrutna mjölktänderna är "omogen", bland annat på grund av att fluor inte hunnit lagras in i emaljytan. Dessutom har mjölktänderna tunnare emalj. Det är därför mycket viktigt att tidigt fånga upp små barn med tidiga tecken på kariesskador så att förebyggande åtgärder snabbt kan sättas in och den fortsatta kariesutvecklingen hejdas (10).

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan