Samverkan med andra verksamheter

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola

Förskolans personal ska kunna vända sig till BHV-sjuksköterskan för att få stöd och råd i frågor som rör barnens hälsa. En förutsättning för att kunna samverka är att det finns ett uppdrag och att särskild tid avsätts.

De flesta barn går i förskola

År 2016 var 86 procent av alla barn i åldern 1 till 5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Bland 4 till 5-åringarna var 97 procent inskrivna (1).

Förskolans läroplan betonar att verksamheten på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg, samt vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan (2).

Samverkan för att främja barnens fysiska och psykiska hälsa

Hälso- och sjukvård och förskola har olika uppdrag när det gäller att ge barn förebyggande och behandlande stöd och insatser. Hälso-och sjukvården ska se till att barn har tillgång till en god vård och förskolan ska var en trygg, utvecklande och lärorik plats för alla barn (3).

Samverkan med förskolan bör ske utifrån barnens bästa. Förskolans personal ska kunna vända sig till BHV-sjuksköterskan för att få stöd och råd i frågor som rör barnens hälsa. En förutsättning för att kunna samverka är att det finns ett uppdrag och att särskild tid avsätts. Hälsovård i förskolan bör regleras genom överenskommelse mellan landsting, region och kommun eller mellan enskild BVC och förskola (4). I en överenskommelse bör det vara tydligt vilka förskolor som ingår i BVCs närområdesansvar med namngivna kontaktpersoner för både vårdcentral/BVC och förskola. Det är viktigt att vårdnadshavare känner till samverkan mellan barnhälsovård och förskola. Samverkan med förskola kan ske på två sätt, samverkan kring enskilda barn eller hela barngruppen.

Samverkan med förskolor i närområdet

Samverkansmöten kan förslagsvis ske i samband med förskolans arbetsplatsträffar. Barnhälsovården kan även bjuda in förskolepersonalen till öppna föreläsningar. Möten kan även ske i samverkan med fler parter i kommunen. Det är viktigt att varje BVC kommer överens med de förskolor som de har ansvar för, hur samverkansträffar kan ske. BHV-sjuksköterskan och förskolepersonal bör ha god kännedom om varandras verksamheter. Därför kan en början till samverkan vara erfarenhetsutbyte mellan barnhälsovård och förskola. Vad ingår i barnhälsovårdens uppdrag och hur ofta träffar en BHV-sjuksköterska barnen, vilket är förskolan uppdrag och hur ser en dag ut för barnen på förskolan.

förslag på områden att samverka om

Barnsäkerhet

 

Att främja och förebygga barnsäkerhet

Barns skador i förskola, skola och fritidshem

Barns solvanor

Barn och sol

Barn och mat

Kostråd för barn 1-2 år

Kostråd barn och ungdomar 2-17 år

Barns rättigheter

Barn och sömn

Främja sömn och avhjälpa sömnproblem

Barns toalettvanor

Toalettvanor

Normal utveckling av blåsfunktionen hos barn

Kommunikation

Kommunikation, språk och tal

Egenvård

Egenvård i förskola och skola

Socialstyrelsens meddelandeblad om egenvård

Hygien

God hygienisk standard inom förskolan
• Hygienråd
Utbrottshantering inom förskolan – handlingsplan

 

Samverkan om det enskilda barnet

Förskolan har en central roll när det gäller att upptäcka barn som kan behöva stöd för sin utveckling, i den uppgiften kan barnhälsovården vara förskolan behjälplig. Förskolan kan också vara barnhälsovården behjälplig eftersom barnet är en stor del av sin vardag på förskolan. När det gäller samverkan kring enskilda barn sker samverkan med den förskola som barnet går på oavsett om förskolan ingår i BVCs närområdesansvar. Vid samverkan som rör enskilda barn måste alla kontakter både skriftliga och muntliga mellan barnhälsovård och förskola godkännas av vårdnadshavare (4).

Till toppen av sidan